Threadüplükleri açmak: gysyş joraplaryny we ýeňlerini hemmetaraplaýyn deňeşdirmek

Sport görkezijilerini güýçlendirmek, çalt dikeldiş we aýak rahatsyzlygyny aýyrmak barada aýdylanda, gysyş eşikleri şa. Geliň, peýdalaryny we ulanylyşyny deňeşdirip, gysyş joraplarynyň we joraplarynyň jikme-jikliklerine göz aýlalyň.

Gysyş ylmy

Gysyş eşiklerine düşünmek

Jorap we jorap ýaly gysyş eşikleri, aşaky akymlara basyş etmek üçin ýörite döredilip, gan aýlanyşyny saklamaga we rahatsyzlygy we çişmegi azaltmaga kömek edýär. Bu önümler lukmançylyk bejergisinden başlap, sport görkezijilerini ýokarlandyrmak üçin dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner.

Gysyş mehanikasy

Gysyş eşiklerine düşünmegiň açary kem-kemden gysylmagyň roluna düşünmekdir. Bu önümler aýagyň töweregine gabat gelýär we aýagyňyzy ýokaryk galdyranyňyzda kem-kemden gysyşy boşadýar, agyrlyk güýjüne garşy durmaga we has gowy aýlanyşyga kömek edýär.

Gysyş joraplaryny we joraplaryny deňeşdirmek

Dizaýn we örtük

Gysyş joraplary bilen joraplaryň arasyndaky esasy tapawut, örtükdir. Gysyş joraplary tutuş aýagy we göläni gurşap alýar, gysyş joraplary diňe göle gönükdirilýär.

Gysyş joraplaryna has ýakyndan serediň

Sigvaris ýa-da Sokwell tarapyndan öndürilen gysyş joraplary, aýagyň we göläniň doly örtülmegini üpjün etmek üçin niýetlenendir. Bular tutuş aşaky aýagynda goşmaça goldawa mätäç adamlar üçin ajaýyp.

Gysyş joraplaryna syn

CEP ýa-da Zensah tarapyndan öndürilen gysyş joraplary göle konsentrirlenen gysyşy hödürleýär. Iň halaýan jübüt jorap geýmek isleýän ýa-da topuk meýdançasynda goşmaça herekete mätäç sportçylar üçin bu ajaýyp wariant.

Material we rahatlyk

Joraplar we joraplar, çydamlylyk we rahatlyk üçin spandex, neýlon we mikrofiber ýaly materiallaryň garyndysyndan ýasalýar. PRO Compression ýaly käbir markalar çyglylygy we mikroblara garşy häsiýetleri hödürleýär.

Gysyş joraplarynyň we joraplarynyň peýdalary

Sport görkezijilerini güýçlendirmek

Gysyş joraplary we joraplary sport dünýäsine girdi. Gan aýlanyşyny köpeltmek bilen, myşsalara kislorod bermäge kömek edýär, sport görkezijilerini gowulandyrýar.

Hereketde gysyş joraplary

“Physix Gear Sport” ýaly markalar titremäni we ýadawlygy azaltmak bilen myşsanyň durnuklylygyny üpjün edýän gysyş joraplaryny hödürleýär.

Gysyş joraplary bilen hereket

“Run Forever Sports” tarapyndan hödürlenýän gysyş joraplary hem şuňa meňzeş peýdalary üpjün edýär, ýöne esasanam topuk meýdançasynda hereket erkinligine mümkinçilik berýär.

Dikeldiş goldawy

Okuwdan soňky dikeldiş möhümdir. Gysyş eşikleri süýt kislotasyny aýyrmaga we çişmegi azaltmaga kömek edýär, dikeldiş wagtyny çaltlaşdyrýar.

Gysyş joraplarynyň dikelmegini nädip goldaýar

“Vitalsox” tarapyndan öndürilen gysyş joraplary, aýlanyşygy we tizligi dikeltmek üçin kem-kemden gysylmagy teklip edýär.

Dikeldiş prosesinde gysyş joraplarynyň roly

“Mojo Compression” tarapyndan öndürilen gysyş joraplary hem ajaýyp dikeldiş goldawyny berýär. Şeýle-de bolsa, käbir türgenler üçin has amatly bolup biljek aýaklaryň dem almagyna mümkinçilik berýär.

Rahatsyzlygy aýyrmak we keselleri bejermek

Gysyş eşikleri diňe türgenler üçin peýdaly däl. Şeýle hem varikoz damarlary, çuň wena trombozy (DVT) we ödem ýaly lukmançylyk problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolýanlara maslahat berilýär.

Gysyş joraplarynyň lukmançylyk ulanylyşy

Aýaklary doly goldamak üçin Medi ýa-da Futuro ýaly markalar ajaýyp gysyş jorap görnüşlerini hödürleýärler. Oňaýsyzlygy aýyrmak we has çylşyrymly ýagdaýlaryň öňüni almak üçin basyş edýärler.

Gysyş joraplaryny lukmançylyk taýdan ulanmak

“MakDawid” ýa-da “Bauerfeind” markalaryndan gysylan joraplar diňe göle goldawyny talap edýän adamlar üçin amatlydyr. Şeýle hem doly jorap geýmek oňaýsyz adamlar üçin ajaýyp saýlawdyr.

Jemleýji pikirler

Netijede, gysyş joraplary bilen joraplaryň arasyndaky saýlama, sport, dikeldiş ýa-da saglyk bolsun, aýratyn zerurlyklaryňyza baglydyr. Iki wariant hem möhüm peýdalary hödürleýär, ýöne şahsy islegiňiz, rahatlygyňyz we zerurlyklaryňyz öz islegiňizi kesgitlemeli.

Sorag-jogap

 • Işlemek üçin has gowusy: gysyş joraplary ýa-da joraplar?
  Iki wariant hem peýdaly bolup biler. Joraplar has köp goldaw berýär, ýöne dyz joraplary topuk meýdanynda has erkin hereket etmäge mümkinçilik berýär.
 • Günüň dowamynda gysyş eşiklerini geýip bilerinmi?
  Hawa, lukmanyňyz başgaça maslahat bermese, bütin gün gysyş eşiklerini geýmek ygtybarly. Elmydama öndürijiniň tekliplerine eýeriň.
 • Haýsy markalar iň gowy gysyş joraplaryny hödürleýär?
  Sigvaris, Sockwell we Physix Gear Sport ýaly markalar gysyş joraplary üçin ýokary baha alýarlar.
 • Haýsy markalar iň gowy gysyş joraplaryny hödürleýär?
  CEP, Zensah we Run Forever Sports ýaly markalar hil gysyş joraplary bilen tanalýar.
 • Gysyş joraplary ýa-da joraplar lukmançylyk kynçylyklaryna kömek edip bilermi?
  Hawa, gysyş eşikleri varikoz damarlary, varikoz damarlary we ödem ýaly ýagdaýlaryň alamatlaryny dolandyrmaga kömek edip biler. Şeýle-de bolsa, ulanmazdan ozal lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri