Egrilikli telewizorlaryň peýdalaryny öwrenmek: Giňişleýin syn

Egrilikli telewizorlara giriş

Telewizor tehnologiýasyndaky täzelik hakda pikir edeniňizde kelläňize näme gelýär? 4K, OLED, Akylly telewizor, HDR? Hawa, bularyň hemmesi telewizora tomaşa edişimizi özgertdi. TVöne telewizoryňyzyň görnüşi hakda pikir edip gördüňizmi? Özboluşly dizaýnlary we çuňňur tomaşa tejribesi bilen egri telewizorlar, telewizor tehnologiýasynda öňe gidişlikdir. Bu makalada egri telewizorlaryň käbir peýdalaryna we indiki satyn almak üçin birini göz öňünde tutmagyňyzyň sebäbine serederis.

Egri telewizorlar düşündirildi

Egri telewizor näme?

Egrilikli telewizorlaryň peýdalaryny öwrenmek: Giňişleýin synSimpleönekeý söz bilen aýdylanda, egri telewizor, ýarym aý ýaly içerde egri ekranly telewizor. Hemmämiziň ulalan adaty tekiz ekranly telewizorlardan batyrgaýlyk. Whyöne näme üçin egilmeli? Bularyň hemmesi diňe estetika üçinmi ýa-da göz bilen görüşmekden başga zat barmy? Çuňňur gazalyň.

Egrilikli telewizorlaryň döreýşi

Egrilikli ekran ideýasy täze hadysadyr. Aslynda, onlarça ýyl bäri egri ekranlary ulanýan täjirçilik kinoteatrlaryndan karz alyndy. Sarp ediş bazaryna ýetmek üçin birneme wagt gerekdi, ýöne şonda ol çaşdy.

Egri telewizorlaryň peýdalaryna düşünmek

Gowulaşmak

Samsung-yň QLED seriýasy ýa-da LG-iň OLED seriýasy ýaly egri telewizoryň ilkinji we ilkinji peýdasy çuňňur tomaşa etmek tejribesidir. Ekranyň egriligi, iň gowy görýän filmleriňiziň we teleýaýlymlaryňyzyň dünýäsine çümüp, görüş meýdanyňyzy öz içine alýar.

Giňişleýin burç

Telewizoryň egri dizaýny, ekrany şol bir ululykdaky tekiz ekrandan has uly edip görmek burçuny giňeldýär. Elbetde, bu bir hyýal, ýöne çümdürmek duýgusyny artdyrýar.

Deňdir aralyk

Ekranyň daş-töweregiňizi gurşap alýandygy sebäpli, onuň üstündäki her bir nokat gözüňizden şol bir aralykdyr. Bu, has az görüş ýoýulmalaryny we has uzak tomaşa sapaklarynda has amatly tomaşa tejribesini aňladýar.

Egri telewizorlary tekiz telewizorlar bilen deňeşdirmek

Surat çuňlugy

“Sony Bravia XR” seriýasy ýaly egri telewizorlaryň möhüm artykmaçlyklaryndan biri çuňlugy duýmakdyr. Egri telewizorlar ýörite äýnek ýa-da beýleki esbaplar zerurlygy bolmazdan 3D effekt döredýär.

Kontrast we reňk duýgusy

Egrilikli telewizorlarda köplenç ekrandan çykýan ýagtylygyň gözüňize urmagy sebäpli has gowy kontrast we reňk duýgusy bolýar. Mysal üçin, “Samsung” -yň “Curved 4K UHD” seriýaly modellerinde tekiz kärdeşleri bilen deňeşdirilende ajaýyp kontrast gatnaşygy we janly reňkler bar.

Burçlary görmek

Tekiz panelli telewizorlarda adatça has giň tomaşa burçlary bar bolsa, LG-iň NanoCell tehnologiýasy ýaly häzirki zaman egri teleýaýlym tehnologiýalary bu tapawudy ep-esli azaltdy. Bu tehnologiýa, hatda aşa görmek burçlarynda-da reňk we kontrast yzygiderliligini üpjün edýär.

Egrilikli telewizor hödürleýän iň oňat markalar

Samsung

Samsung egri telewizorlarda öňdebaryjydyr. Olaryň QLED seriýasy, hususan-da, egrem-bugram dizaýnda gaplanan deňsiz-taýsyz surat hilini we akylly işlemegi hödürleýär.

LG

LG-den OLED we NanoCell egri telewizorlar çuňňur gara reňkleri, janly reňkleri we giň tomaşa burçlaryny hödürleýär. Öňdebaryjy AI tehnologiýasy suraty we ses hilini gowulandyrýar, egri teleýaýlym muşdaklary üçin ajaýyp saýlaw bolýar.

Sony

“Sony” -iň “Bravia XR” seriýasy ösen signal işleýşini owadan egri dizaýn bilen birleşdirýär. Bu telewizorlar çuňňur tomaşa etmek üçin ajaýyp jikme-jiklikleri, reňkleri we kontrastlary hödürleýär.

Netije

Egri telewizorlaryň adaty tekiz ekranlar bilen köpeltmek kyn özboluşly tomaşa tejribesini hödürleýändigine şek ýok. “Samsung”, “LG” we “Sony” ýaly söwda markalary öňdäki hatarda, egri teleýaýlym tehnologiýasy ösmegini dowam etdirýär, suratyň hilini hasam artdyrýar we tomaşa rahatlygyny üpjün edýär.

Sorag-jogap

  • Egri telewizorlar tekiz telewizorlardan has gowumy?
  • Hawa we ýok. Bu esasan şahsy islegiňize bagly. Käbir tomaşaçylar egri telewizorlar bilen çuňňur tejribe almagy makul bilýärler, beýlekiler adaty tekiz ekranlary gowy görýärler.
  • Egri telewizor maýa goýmaga mynasypmy?
  • Çuňňur görmegi halaýan bolsaňyz we tekiz ekranlar bilen deňeşdirilende birneme ýokary baha belligini alyp bilýän bolsaňyz.
  • Egrilikli telewizorlarda kemçilikler barmy?
  • Burçlary görmek tekiz ekranlar bilen deňeşdirilende birneme çäkli bolup biler, ýöne täze modellerde beýle az.
  • Egri telewizorlar üçin iň gowy marka haýsy?
  • Samsung, LG we Sony ýaly markalar egri teleýaýlym bazarynda öňdebaryjy bolup, saýlamagyň köp görnüşini hödürleýär.
  • Egri telewizorlarda suratyň hili has gowymy?
  • Egri telewizorlarda köplenç has oňat kontrast we reňk duýgusy bar, ýöne suratyň hili çözgüdi, ekran tehnologiýasy (OLED, QLED we ş.m.) we signal çeşmesine baglydyr.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri