Trail ylgaw aýakgaplary we ýol ylgaw aýakgaplary: Çekiş we çydamlylyk barada giňişleýin syn

Ylgamak, adamzat taryhynyň özi ýaly köne iş wagtyň geçmegi bilen ösdi. Häzirki wagtda ulanýan enjamlarymyz, esasanam aýakgaplarymyz diňe bir rahatlygymyzy däl, eýsem öndürijiligimizi we howpsuzlygymyzy hem kesgitleýär. Häzirki wagtda ylgaýan aýakgaplaryň giň görnüşi bilen, tapawutlara düşünmek möhümdir. Bu gün ünsi jemleýäris

Trailolda we ýolda işlemek üçin krossowkalar

Ylgaýan aýakgap esaslaryna düşünmek

Ilki bilen esaslary ýoldan çykalyň. Näme üçin umuman dürli aýakgap aýakgaplary bar? Diňe rahat aýakgap geýip, ylgap gidip bilmerismi? Jogap dizaýnda we daşky gurşaw hakda.

Aýakgap gurluşy

Her bir işleýän aýakgabyň üç esasy komponenti bar: ýokarky, orta we aýakgap. Upperokarky aýagyňyzy berkidýär, midsole ýassyk we goldaw berýär, daşky ýer bilen aragatnaşyk saklaýar. Trailolda ýöreýän aýakgaplar bilen ýolda hereket edýän aýakgaplaryň arasynda berklik we çydamlylyk boýunça esasy tapawutlary tapýan ýerimizde.

Trail Running Shoes hakda has giňişleýin okaň

Ylgaw aýakgaplary ylgaýan dünýädäki ýoldan çykýan ulaglara meňzeýär. Gödek ýer we agyr şertler üçin döredilen, birnäçe özboluşly aýratynlygy bar.

Ylgaýan aýakgaplaryň çekilmegi

Aýakgap aýakgaplary, adatça, agressiw ýöreýiş nagyşlaryna, çuňňur taýaklara eýe bolup, has gowy çekilmegi üçin ýelmeşen rezinden ýasalýar. Bu ylgawçylara süýşýän gaýalary, boş ýerleri we dik eňňitleri aňsatlyk bilen çözmäge kömek edýär. “Salomon Speedcross 5” we “La Sportiva Bushido II” ýaly meşhur modeller dürli ýol şertleri üçin ajaýyp çekiş hödürleýär.

Trail ylgaw aýakgaplarynyň çydamlylygy

Bu krossowkalar dowam etmek üçin gurlupdyr. Olarda gorag aýagynyň gapagy bar we yzyň berkligine çydamly çydamly materiallardan ýasalýar. Mysal üçin, “Brooks Cascadia 15” gaýa garşylygy we çydamly rezin bilen öwünýär we bu çydamlylyk üçin ajaýyp saýlama bolýar.

Runolda ylgaýan aýakgaplar boýunça gözleg

Spektriň beýleki tarapynda ýolda işleýän aýakgaplarymyz bar. Olary asfaltlarda rahatlyk, tizlik we netijelilik üçin gurlan gündelik sedanyňyz diýip pikir ediň.

Grip Road ylgaw aýakgaplary

Shoesol aýakgaplary asfaltda ýa-da betonda çekmek üçin niýetlenen has az çuňňur hasalary bilen has ýumşak ýörelge nagşyna eýe. “Nike Air Zoom Pegasus 38” we “Adidas Ultraboost 21” asfalt ýüzlerinde ajaýyp saklanmagy bilen tapawutlanýar.

Roadolda işleýän aýakgaplaryň çydamlylygy

Shoesol aýakgaplary ýabanylara sezewar edilmeli däl bolsa-da, gaty ýüzlere köp täsirleri başdan geçirmeli bolýarlar. Adatça şok siňdirmek we aýaklaryňyzy zeperlerden goramak üçin has galyň orta aralyk bar. “Hoka One One Clifton 7”, ýassyk we çydamlylygy deňagramlylygy bilen tanalýar we bu ýolda köp kilometr aralygy geçýän ylgawçylar üçin amatly bolýar.

Tutuşlygy we güýji deňeşdirmek

Trailol we ýol aýakgaplarynyň çekilişini we berkligini deňeşdireniňde, alma we apelsini deňeşdirmek ýalydyr.

Çekiş: Trail vs Road

Aýakgap aýakgaplary deň däl we süýşýän ýerlerde has ýokary bolsa-da, ýol aýakgaplary asfaltlanan ýollarda has gowy çykyş edýär. Aýakgap aýakgaplary, agressiw ýöreýiş nagşy sebäpli ýolda oňaýsyz we az täsir edip biler, ýol aýakgaplary bolsa ýollarda süýşüp we howpsuz bolup biler.

Çydamlylygy: Trail vs Road

Çydamlylyk barada aýdylanda, yz aýakgaplary birneme gyrasy bolup biler, sebäbi olar agyr şertlere garşy durmak üçin gurlupdyr. Şeýle-de bolsa, syýahat aýakgaplary uzak wagtlap dowam edip biler, esasanam dogry we dogry gurşawda ulanylsa.

Netije

Ylgaýan aýakgaplar bilen ýolda işleýän aýakgaplary saýlamak, iň köp ylgajak ýeriňize baglydyr. Universalhliumumy jogap ýok. Emma tutmagyň we güýjüň dürli taraplaryna aýdyň düşünmek bilen habarly karar berip bilersiňiz.

Sorag-jogap

  • roadolda yz aýakgaplaryny ulanyp bilerinmi? Başarsaňyz, oňaýsyz we asfaltly ýerlerde çalt könelip bilýän agressiw ýöreýiş nagşy sebäpli maslahat berilmeýär. .
  •  
  • Haýsy uzaga çeker: yz ýa-da ýol aýakgaplary? Ulanylyşyna bagly. Aýakgap aýakgaplary, ýollarda ulanylsa has uzak dowam edip biler, ýol aýakgaplary bolsa pyýada köp kilometr aralygy geçip biler.
  • Ylgaýan aýakgap bilen ýol aýakgaplarynyň arasynda esasy tapawut näme? Esasy tapawut daşky dizaýn. Aýakgap aýakgaplary deň däl ýerlerde çekmek üçin agressiw ýöreýiş nusgasyna eýe, ýol aýakgaplary asfalt ýüzleri üçin has ýöreýiş nagşyna eýe.
  • Iki ýolda-da, ýolda-da bir jübüt aýakgap ulanyp bilerinmi? Gibrid işleýän aýakgap bar, ýöne aşa agyr şertlerde gowy işlemän biler. Köplenç iki ýolda we ýolda ylgasaň, dürli aýakgap geýmek has gowudyr.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri