Rahatlygy açyň: dürli kubok ululyklary üçin ajaýyp sport braçkasyny saýlamak

Giriş

Sport eşikleri barada aýdylanda bolsa, oňaýly sport şkafynyň ähmiýetini hiç zat ýeňip bilmez. Sorap bilersiňiz, & # 39; Näme üçin? & # 39; Bu ýönekeý! Diňe rahatlyk hakda däl-de, güýçli maşklar we sport çäreleri wagtynda bedeniňizi iň oňat görnüşde goldamak hakda. Bir aýakgabyň ululygy hemmesine laýyk gelmeýän ýaly, iň oňat sport brauzeri adamdan adama üýtgeýär, esasanam käsäniň ululygyndan käsäniň ululygyna. Gaýgy etme! Biz kömek etmek üçin geldik. Başlalyň.

Dogry sport şkafyny saýlamagyň ähmiýeti

Goldaw we rahatlyk

Goldaw & # 39; goldaýan sport brauzerinde & # 39; – Bu diňe bir mahabat çäresi däl. Bu türgenleşik wagtynda döş dokumanyňyzy goramak üçin möhümdir. Sport brazalary maşk wagtynda hereketi ep-esli azaltmak we agyry we sarkma ýaly meseleleriň öňüni almak bilen rahatlygy üpjün etmek üçin döredildi. Sport brazalarynyň hemmesi deň derejede döredilenok – käsäniň ululygyna laýyk gelmek, türgenleşik işiňizde ähli üýtgeşiklikleri döredip biler.

Öndürijilik we ynam

Gowy sport brauzeri, rahatsyz hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen hakykatdanam öndürijiligiňizi gowulaşdyryp biler. Mundan başga-da, özüňizi howpsuz we rahat duýsaňyz, özüňize has ynamly bolarsyňyz. Kim goşmaça ynam bilen sport zalyna gitmek islemeýär?

Sport braslarynyň dürli görnüşlerine düşünmek

Jikme-jikliklere girmezden ozal, ol ýerdäki sport brazalarynyň dürli görnüşlerine düşüneliň.

Gysyş braslary

Gysyş brazalary kiçi kubok ululyklary (A we B) üçin amatlydyr. Adyndan görnüşi ýaly, bu braslar döşleri gapyrga gysyp, hereketi azaldyp işleýär.

Aýry-aýry käseler bilen çüýler

Döşleri uly bolanlar üçin (C käsäniň ululygy we ondan ýokary), aýratyn käseler bilen çüýler laýykdyr. Her döş üçin aýratyn käseler bar, gysyş brazalary bilen deňeşdirilende has ýokary goldaw we şekil berýär.

Kombinirlenen braslar

Adyndan görnüşi ýaly, kombinasiýa braslary iki dünýäniň iň gowularyny hödürleýär. Cuphli käse ululyklaryna laýyk gelýär we gysyş hem-de adaty käseler hödürleýär.

Dürli kubok ölçegleri üçin iň oňat markalar

Kiçijik kubok ölçegleri üçin iň gowusy: Nike Dri-FIT Indy

Kubok ululygy A ýa-da B bolsaňyz, Nike Dri-FIT Indy Sports Bra rahatlygy, stili we goldawy hödürleýär. Bra, der süpürýän matadan ýasalyp, görnüşi we goldawy üçin ýeňil örtülendir. Minimalistik dizaýny bilen ýoga, Pilates we beýleki pes intensiwlikli işler üçin amatlydyr.

Orta kubok ölçegleri üçin iň gowusy: Armor Infinity High

“Under Armor Infinity High Sports Bra”, C-D kubok ululygyndakylar üçin hudaý. Iň ýokary laýyklyk we goldaw üçin UA-nyň özboluşly Infinity galyply käseleri bilen bezelendir. Mundan başga-da, sazlanyp bilinýän gaýyşlar we arka ýapylmak ajaýyp laýyklygy üpjün edýär.

“Plus Cup” ululyklary üçin iň gowusy: “Panache Underwire Sports Bra”

Has uly göwrümler üçin (D kubok we ondan ýokary) “Panache Underwire Sports Bra” iň halanýan görnüşdir. Şahsylaşdyrylan stili bilen bu bra, dykyzlygy azaldýar we rahatlygy pida etmezden täsirli goldaw berýär. Mundan başga-da, ajaýyp dizaýny we dürli reňk wariantlaryny hödürleýär we amaly we özüne çekiji saýlaýar.

Sport şkafyny saýlanyňyzda faktorlar

Indi esaslary açyp, iň oňat wariantlary maslahat berenimizden soň, sport braçkasyny saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly esasy faktorlara seredeliň.

Oturyş

Dogry laýyklygy üpjün etmek, ajaýyp sport braçkasyny saýlamak üçin ilkinji ädimdir. Goldaw, gaýyşlar we käseler bir-birine gabat gelmeli, ýöne çäklendiriji ýa-da oňaýsyz bolmaly däldir.

Material

Maddy meseleler! Türgenleşikleriňizde gurak we rahat bolmaga kömek etjek çygly matalary gözläň. Pagta özüni gowy duýup biler, ýöne der siňdirýär we oňaýsyzlyga sebäp bolup biler.

Hereketiň görnüşi

Siz ýoga ýa-da marafon ylgaýjymy? Edýän türgenleşigiň görnüşi, size zerur sport brauzeriniň görnüşini kesgitleýär. Pes intensiwlikdäki türgenleşikler az goldawy talap edip biler, ýokary güýçli türgenleşikler hereketi azaltmak we goldawy has köpeltmek üçin döredilen bra talap edýär.

Netije

Dogry sport brauzerini saýlamak diňe bir rahatlyk däl, saglygyňyz, öndürijiligiňiz we ynamyňyz hakda. Bu gollanma dürli kubok ululyklary üçin ajaýyp sport brauzerini nädip saýlamalydygy barada birneme düşündiriş berdi diýip umyt edýärin. Oneadyňyzdan çykarmaň, bu “bir ululyk hemmesine laýyk” däl. Her beden özboluşly, zerurlyklary hem üýtgeşikdir.

Sorag-jogap

  •  
  •  
  • ýa-da dem almakda kynçylyk çekýär. Düşnüksiz, ýöne rahat bolmaly.
  • we saglyk.
  • S: Sport brauzerimi nädip ýuwmaly?
    A: Öndüriji tarapyndan berlen ideg görkezmelerini ýerine ýetirmek iň gowusydyr. Adatça görnüşlerini we çeýeligini saklamak üçin sport brazalaryny sowuk suwda we howada guratmak maslahat berilýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri