Doly syn: Rahatlyk we goldaw üçin iň oňat başlangyç aýakgap

Ylgaýyş bilen tanyşlyk: Başlangyç gollanma

Ylgap başlamak hakda pikir edip gördüňizmi? Bu sagdyn bolmak we abadançylygyňyzy gowulaşdyrmak üçin ajaýyp usul. Thingöne esasy zat, işe başlamak üçin diňe bir höwes gerek däl, eýsem zerur enjamlar hem gerek. Işleýän enjamlaryň iň möhüm bölegi nämedigini çaklaň? Dogry – bular aýakgap!

Näme üçin dogry ylgaw aýakgaplary möhüm?

Ylgaýyş dünýäsine girmek, tehniki adalgalaryň köpüsine – prononasiýa, arka goldawy, orta aýak, topukdan gaçmak ýaly duýulýar. Bularyň hemmesi gaty kyn ýaly bolup biler. Shoesöne näme üçin aýakgap ylgamak beýle möhüm? Bu ýönekeý – aýaklaryňyzy goraýar, rahatlygy üpjün edýär we şikes ýetmeginiň öňüni alýar.

Gorag we rahatlyk

Roadsollar we ýollar gaty. Aýaklaryňyz goraga mätäç, ylgaýan aýakgaplaram edil şonuň ýaly. Aýaklaryňyzyň gaty ýüzleriň göni täsirini duýmazlygyny üpjün edýärler.

Injaralanmagyň öňüni almak

Dogry ýassyk we goldaw bilen ylgaýan aýakgaplar, dyzlaryňyzyň we bogunlaryňyzyň sagdyn bolmagyna kömek edýär. Başgaça aýdylanda, dogry aýakgap, umumy ylgaw şikeslerinden gaça durmak üçin iň gowy pursatdyr.

Täze başlanlar üçin ylgaw aýakgaplaryny saýlanyňyzda näme gözlemeli

Ol ýerde gaty köp ylgaýan aýakgap bar, dogry jübüt tapmak otda iňňe gözleýän ýaly bolup biler. Gözlegiňize ugrukdyrmak üçin birnäçe maslahatlar.

Rahatlyk

Simpleönekeý ýaly görünýär, şeýlemi? Thisöne bu, hiç hili eglişik edip bolmajak tarap. Her ädim bilen sizi haýran galdyrýan aýakgap islemeýärsiňiz, şeýlemi?

Goldaw

Ylgaýan aýakgaplaryňyz, ylgap barýarkaňyz aýaklaryňyzyň tebigy hereketini goldamalydyr. Şok siňdirmek üçin aýaklaryňyzyň birneme içerde burçlanmagyna ýol bermeli.

Çydamlylyk

Bir öwrenje hökmünde, türgenleşigiň tertibini dolandyryp bilýän ylgaw aýakgaby gerek bolar. Geýen kilometrleriňizi dolandyryp biljek jübüt isleýärsiňiz.

Täze başlanlar üçin iň gowy ylgaw aýakgaplary

Indi bu talaplary ýerine ýetirýän bazardaky iň oňat aýakgaplara seredeliň.

Nike Air Zoom Pegasus 37

Näme üçin täze başlanlar üçin gowy? Olar rahatlygy we çydamlylygy birleşdirýärler. Reaktiw köpük sizi gödek ýollarda rahat saklaýar we çydamly gurluşyk bu krossowkalaryň uzak wagtlap siziň bilen galmagyny üpjün edýär.

Asics Gel kärhanasy 7

Ajaýyp goldawy bilen tanalýan “Asics Gel Venture 7” täze başlanýanlara hereket hereketine öwrenişmäge kömek edýär. Bular ylgaw stiliňizi tapanyňyzda size ýol görkezjek aýakgaplar.

Täze balans täze köpük 1080v11

Bu aýakgap, ýumşak ýassygy sebäpli ýokary derejeli rahatlygy üpjün edýär. Ileoluňyzy guranyňyzda has uzak işlemek üçin ajaýyp.

Netije

Ylgaw syýahatyňyzy başlanyňyzda dogry aýakgap saýlamak gaty möhümdir. Comfortatda saklaň, rahatlyk, goldaw we çydamlylyk arasynda deňagramlylyk bar. Indi gidip, ýel ýaly ylga!

Sorag-jogap

 • Täze işleýänler üçin aýakgap ylgamak hakykatdanam möhümmi?
  Hawa, olar möhümdir. Täze ylgawçynyň zerurlyklaryny goldaýar we rahatlandyrýar.
 • Täze başlanýanlar üçin ylgaýan aýakgabyň iň möhüm aýratynlygy näme?
  featureshli aýratynlyklar möhüm bolsa-da, rahatlyk hökmany talapdyr. Işleýän wagtyňyz özüňizi oňaýsyz duýmak islemeýärsiňiz.
 • Islendik bir aýakgap görnüşini ulanyp bilerinmi?
  Nook, aýak görnüşiňize we ylgaw stiliňize görä aýakgap saýlamak möhümdir. Nädogry görnüşi ulanmak oňaýsyzlyga we şikeslere sebäp bolup biler.
 • Täze başlanlar üçin ylgaýan aýakgaplaryň iň gowy markasy haýsy?
  Bu ýerde ähliumumy jogap ýok. Şeýle-de bolsa, Nike, Asics we New Balance ýaly markalar köplenç täze başlanlar üçin amatly modelleri çykarýarlar.
 • Ylgaýan aýakgaplarymy näçe gezek çalyşmaly?
  Adatça ylgaýan aýakgaplary her 300-500 mil aralygynda çalyşmaly. Şeýle-de bolsa, bu köwşüň berkligine we işleýiş stiliňize baglylykda üýtgäp biler.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri