Kempir bişirmek sungatyny özleşdirmek: Daşky gurme üçin maslahatlar we maslahatlar

Arsyldyzlaryň aşagyndaky baýramçylyk: Daşarda nahar bişirmek üçin giriş

Günüň ýaşmagyna, otuň ýalpyldawuklygyna we açyk howada nahar bişirmegiň ajaýyp ysyna tomaşa edip gördüňizmi: bu jadymy? Sen ýeke däl Thisöne bu jady döretmek üçin diňe bir taýajygyň üstüne birnäçe batgalyk daňmak gerek däl. Aşhanaňyzdan düşelge gurme naharlaryny alyp, açyk nahar bişirmek sungatyny aýyralyň.

Dişli enjamlaryň hemmesi: Daşky nahar bişirmek üçin zerur enjamlar

Göçme bişirijiler

Açyk meýdanda nahar bişirmek barada aýdylanda, iň ygtybarly ýoldaşyňyz köplenç göçme peçdir Coleman Classic Propane Peç . Iki ot ýakýan bir wagtyň özünde makaron we gaýnadylan sousy bişirip bilersiňiz.

Azyk önümleri we gap-gaçlar

Çydamly we ýeňil nahar önümleri gerek bolar. Spatuladan peýnir graterine çenli hemme zady öz içine alýan MSR Alpine Deluxe aşhana toplumy ýaly enjamlary ýatdan çykarmaň.

Menýu sungaty: Açyk nahar meýilnamasy

Meýilnamalaşdyrmak söweşiň ýarysy. Ertirlik üçin çişikli doňuzdan başlap, agşamlyk nahary üçin şireli barbekýu, menýuňyz isleýşiňiz ýaly ýönekeý ýa-da ajaýyp bolup biler.

Nahar taýýarlamak aňsat

Taýýarlamak aňsat bolan iýmitler hakda pikir ediň. Konserwirlenen noýba, gyssagly nahar we öňünden marinirlenen et ýaly maddalar köp wagt we kynçylyk tygşytlar.

Täze iýmit we et

Mümkin boldugyça hiç zat açyk otda gowrulan täze gök önümleriň we etleriň tagamyny ýitirmeýär. Olary täze saklamak üçin Yeti Tundra 45 ýaly sowadyjyda gaplaň.

Otdan güýç: ody bişirmek üçin maslahatlar

Açyk otuň üstünde nahar bişirmekde gaty ajaýyp we ajaýyp bir zat bar. Alsoöne bu birneme çylşyrymlylygy talap edýän sungatdyr.

Oduna düşünmek

Agaç görnüşleriniň hemmesi deň däl. Dub ýa-da hickory ýaly gaty agaçlar ýumşak agaçlardan has uzyn we yssy bolýar.

Formasiýa we ýangyna gözegçilik

Ot gurmagy we dolandyrmagy öwrenmek gaty möhümdir. Gazaply oduň üstünde däl-de, yzygiderli, gyzgyn kömürde bişirmek islemeýändigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň.

Bäş ýyldyzly kemping reseptleri: synap görmegiň iň gowy tagamlary

Ertirlik Burrito

Günüňizi döwülen ýumurtga, gowrulan jaň burçlary we ownuk peýnir bilen doldurylan ertirlik nahary burrito bilen başlaň.

Gril bilen skewerlerde gysga

Skewers taýýarlamak we iýmek aňsat. Käşirini sarymsak, zeýtun ýagy we burç çemçeleriniň garyndysynda marinat ediň, soňra gowurmaly.

Gollandiýaly ojakda çili

Kemping klassiki! Gollandiýaly peç küýzesi, uly gazana çilini sygyr eti, noýba we köp sanly ysly zatlar bilen gaýnatmak üçin ajaýyp.

Iň soňky söz: Tebigat – Naharhanaňyz

Daşarda nahar bişirmek başda kyn ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne açyk başdan geçirmeleriňizi baýlaşdyrýan tejribe. Şonuň üçin bir spatulany tutuň, pejini ýakyň we iýmitiňiziň ysy tebigatyň yslary bilen birleşsin.

Sorag-jogap

  • S: Satyn almak üçin iň gowy kempir peç haýsy?
  • J: Ygtybarlylygy we ulanmagyň aňsatlygy üçin meşhur saýlaw “Coleman Classic Propane Peç”.
  • S: Dynç alyş wagtynda nahary nädip saklamaly?
  • J: “Yeti Tundra 45” ýaly ýokary hilli sowadyjy iýmitiňizi birnäçe günläp saklap biler.
  • S: Agaç görnüşi bilen bişirip bilerinmi?
  • J: Dub ýa-da hickory ýaly gaty agaçlarda bişirmek iň gowusy, sebäbi olar has uzyn we yssy bolýar.
  • S: Kempiriň aňsat reseptleri haýsylar?
  • J: Ertirlik naharyndaky burritler, panjara gysylan kepjebaşlar we Gollandiýaly peçiň “Çili küýzesi” – bu ajaýyp görnüşler.
  • S: Dynç alyşda nahar bişirip bilerinmi?
  • Elbetde! Biraz meýilleşdirmek we dogry enjamlar bilen ýyldyzlaryň aşagynda özüne çekiji gurme naharlaryny döredip bilersiňiz.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri