Muskuly goldamak we dikeltmek üçin iň oňat 5 gysyş şortunyň jadysyny açmak

Fitnes dünýäsi sport eşiklerinde, esasanam gysyş şortlarynda ewolýusiýa bilen geň. Allöne bulaşyklyk näme we haýsylary hakykatdanam maýa goýmaga mynasyp? Geliň öwreneliň!

Gysyş şortlary dünýäsine göz aýlamak

Muskuly goldamak we dikeltmek üçin iň oňat 5 gysyş şortunyň jadysyny açmakSportçylary ýa-da fitnes höwesjeňlerini bu gysga şortik geýip gördüňizmi? Dogry, gysyş şortikleri, fiziki çydamlylygy we myşsalaryň dikelmegini gowulandyrmak üçin döredilen tehnologiýa we matanyň tolgundyryjy kombinasiýasydyr. Emma olar nädip işleýärler?

Gysyş şortikleriniň arkasyndaky ylym

Gysyş şortikleri diňe bir ajaýyp sport eşikleri däl. Olar myşsalaryňyza basyş edýärler, gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar we myşsalaryň ýadawlygyny peseldýär. Netije? Öndürijiligiň ýokarlanmagy, şikes ýetmek howpy we has çalt dikelmek!

Materialyň ähmiýeti

Gysyş şortlary dünýäsinde materialyň ähmiýetini peseldip bolmaz. Poliester bilen spandeksiň kombinasiýasy köplenç çyglylygy, çeýeligi we çydamlylygy üçin saýlanýar. Compressionöne ýadyňyzdan çykarmaň, gysyş şortlarynyň hemmesi deň derejede döredilmeýär.

Iň oňat gysyş şortlarynyň bäşisiniň derňewi

Indi esaslary öwrenenimizden soň, myşsalary goldamak we dikeltmek üçin iň oňat gysyş şortikleri üçin iň ýokarky saýlamalarymyza göz aýlalyň.

Armor HeatGear gysyş şortlary astynda

Öndürijilik we rahatlyk

Under Armor HeatGear gysyş şortlary öndürijiligiň we rahatlygyň ajaýyp kombinasiýasydyr. HeatGear matasy ýeňil bolanda ajaýyp dykyzlygy üpjün edýär we ergonomiki dizaýn “ikinji deri” laýyklygyny üpjün edýär.

Muskul goldawy we dikeldiş

4 taraplaýyn uzalma görnüşi saklamak bilen hereketliligi üpjün edýär. Myşsalary goldaýan we gan aýlanyşyny ýokarlandyrýan gysyş bilen birleşdirilen bu şortikler dikeldişde hakyky güýçdir.

Nike Pro gysyş şortikleri

Çyglylyga gözegçilik we güýç

Nike Pro gysyş şortikleri, türgenleşik wagtynda sizi gurak we rahat saklamak üçin Dri-FIT tehnologiýasyny görkezýär. Poliester bilen spandeksiň kombinasiýasy çydamlylygy we aýratyn laýyklygy üpjün edýär.

Giň dizaýn

Giň elastik bel, şortikleri ygtybarly ýerde saklaýar, türgenleşik wagtynda ünsüňizi azaldar. Nike Pro maksatly myşsa goldawyny üpjün edýär we ony dikeltmek üçin ajaýyp saýlama edýär.

Gysyş şortikleri 2XU MCS Run

Maksatly gysyş

2XU MCS Run gysyş şortlary, Muscle Containment Stamping (MCS) tehnologiýasy arkaly ýokary derejeli gysyş hödürleýär. MCS belli bir myşsalary nyşana alýar, myşsalaryň üýtgemegini azaldýar we çalt dikelmegine kömek edýär.

Lighteňil we çeýe

Highokary gysylmagyna garamazdan, bu şortlar ýeňil we çeýe bolup, olary ylgamak ýa-da güýçli türgenleşikler üçin ideal edýär.

Reebok CrossFit gysyş şortikleri

Güýçli taýýarlyk üçin amatly

Reebok CrossFit gysyş şortlary, CrossFit türgenlerini göz öňünde tutup döredildi. Iň güýçli maşklar arkaly güýç bermäge mümkinçilik berýän ajaýyp gysyş we çyglylygy gözegçilikde saklaýarlar.

Mikroblara garşy mata

Goşmaça peýdasy, yslaryň öňüni alýan, güýçli türgenleşikden soň hem täze bolmaga mümkinçilik berýän mikroblara garşy mata.

SKINS DNM gysyş şortikleri

Gradient gysyş

SKINS DNAmic gysyş şortlary, işjeň myşsalara kislorod iberilmegini gowulandyrýan özboluşly Gradient gysyş tehnologiýasy bilen tapawutlanýar. Netije az ýadawlyk we has gowy öndürijilik.

Rahatlyk we çydamlylyk

Highokary gysylmagyna garamazdan, bu şortikler tekiz rezin bel we çygly mata bilen rahatlygy ileri tutýarlar. Berk gurluşyk berkligi üpjün edýär, size mynasyp maýa goýýar.

Jemleýji netije

Dogry gysyş şortiklerini saýlamak, aýratyn zerurlyklaryňyza bagly. “2XU MCS Run” -iň ösen tehnologiýasy bolsun, “Armor HeatGear” -yň rahatlygy ýa-da “Reebok CrossFit” -iň güýçli türgenleşigi bolsun, her önümiň öz peýdasy bar.

Soraglar we jogaplar

  • gysyş şortikleri diňe türgenler üçinmi? Nook, her kim myşsa goldawyndan we gysyş şortlarynyň dikeldiş aýratynlyklaryndan peýdalanyp biler.
  •  
  •  
  • gysyş şortlary uzak möhletli ulanmak üçin amatly bolup bilermi? Hawa, gysyş şortlarynyň köpüsi rahatlygy göz öňünde tutup döredildi. Şeýle-de bolsa, amatly rahatlyk üçin dogry ululygy saýlaýandygyňyza göz ýetiriň.
  • gysyş şortiklerimi näçe gezek çalyşmaly? Bu olary nähili ulanýandygyňyza we olara ideg etmegiňize bagly. Şeýle-de bolsa, adatça olary her 6-12 aýdan çalyşmak maslahat berilýär.

Tejribeli türgen bolsaňyz ýa-da fitnes üçin täze bolsaňyz, gysyş şortikleri fitnes syýahatyňyzy üýtgedip biler. Onda näme üçin synap görmeli däl?

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri