Kempir düşegi ýa-da howa düşegi: Kemping rahatlygy üçin giňişleýin gollanma

Giriş: Tebigatda rahat uky

Şol rahat ýerini tapyp bilmän, bütin gije öwrüp, öwrüp ýören kempir syýahatyňyzda bolduňyzmy? Indiki gezek ýyldyzlaryň aşagynda bolanyňyzda munuň gaýtalanmagyna ýol bermäň. Bu gollanmada kempir ukusynyň iki meşhur usulyny deňeşdireris: kempir düşekleri we howa düşekleri. Alnan bilimler bilen lagerde hakyky rahatlygy gazanyp bilersiňiz.

Saýlawlaryňyz: Kempir düşegi we Howa düşegi

Kempir düşegi: Syn

Kempir düşeginden başlalyň. Bu bukulýan we göçme düşek ýönekeý dizaýna eýedir: adatça metaldan ýa-da agaçdan ýasalan, mata ýa-da tor böleklerini goldaýan berk çarçuwa.

Howa düşegi: Syn

Beýleki tarapdan, howa düşegi aslynda howa düşegi. Sleepatmaga taýyn bolanyňyzda, çişirip, aňsat saklamak we daşamak üçin çişirýärsiňiz.

Deňeşdirme: Kemping düşegi we howa düşegi

 

Bu wariantlaryň nämedigini bilenimizden soň, jikme-jikliklere geçeliň. Olary her bir kempir üçin möhüm bolan birnäçe faktorlara esaslanyp deňeşdireris.

Amatlylyk

Kempir düşegi

“TETON Sports Outfitter XXL Camp Cot” ýa-da “Coleman ComfortSmart Cot” ýaly düşekler sizi ýerden, çyglylykdan we süýrenijilerden uzaklaşdyrýan çydamly uky ýüzüni hödürleýär. Käbir adamlar muny polda ýatmakdan has amatly hasaplaýarlar.

Çişýän düşek

“SoundAsleep Dream Series” howa düşekleri ýa-da “Intex Comfort Plush Elevated Dura-Beam Airbed” ýaly howa düşekleri has ýumşak, düşek ýaly duýgy berýär. Şeýle-de bolsa, olar deň derejede goldaw berip bilmezler we olaryň gijäniň dowamynda çişirilmegini üpjün etmeli bolarsyňyz.

Ykjamlyk

Kempir düşegi

Kempir düşekleri, esasanam “REI Co-op Camp Folding Cot” ýaly ýeňil modelleri daşamak aňsat bolýar. Şeýle-de bolsa, olar deflirlenen howa düşeklerinden has uly.

Çişýän düşek

Howa düşekleri, deflýasiýa edilende kiçijik sumkada gaplanyp bilner. “Etekcity Camping Air Matras” ýaly modeller ykjam we ýeňil. Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, nasos gerek bolar!

Amaly pikirler: Taraby we zyýany

Kempir düşeginiň oňaýly taraplary

Üstünlikleri

 • Gowy goldaw we çydamly uky.
 • Seni ýerden ýokarda saklaýar.
 • Krowatyň aşagyndaky ammar.

Kemçilikler

 • Gapdal ýatýanlar üçin has amatly bolup biler.
 • Ulag üçin has köp ýer.

Howa düşeginiň oňaýly taraplary

Üstünlikleri

 • Krowatda bolmak ýaly ýumşak duýgy.
 • Deflat edilende ykjam we ýeňil.

Kemçilikler

 • Gijäniň dowamynda inflýasiýany saklamaly.
 • Nasos gerek

Karar: düşek ýa-da düşek?

Netijede, kempir düşegi bilen howa düşeginiň arasyndaky saýlamagyňyz, şahsy islegleriňize we kemping stiliňize bagly bolar. Gaty ýüzüne ýa-da ýumşaklygyna baha berýärsiňizmi? Göçme açarmy? Islän zadyňyza garamazdan, iki wariantyň hem meýdançada abraý gazandygyna ynanyň.

Netije: Tebigatda gowy uky alyň

Kempir dynçsyz gijäni aňlatmaýar. Dynç alyş düşegini ýa-da howa düşegini saýlasaňyz, açyk rahatlyk size ýetip biler. Indi habarly karar bermek üçin bilimiňiz bar.

Sorag-jogap

 • Şeýle-de bolsa, aýratyn rahatlyk derejeleri üýtgäp biler.
 •  
 • Haýsysyny gurmak has aňsat: kempir düşegi ýa-da howa düşegi? Howa düşekleri inflýasiýa talap edýär, bu wagt talap edip biler. Kempir düşekleri adatça has çalt gurlup bilner.
 • .
 • Haýsy arzan, kempir düşegi ýa-da howa düşegi? Bahalar üýtgeýär, ýöne adatça ýokary hilli howa düşegi kempir düşeginden arzan bolup biler.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri