Gowulaşan öndürijilik üçin gysyş geýiminiň peýdalaryny açmak

Gysyş eşiklerine giňişleýin giriş

Dürli sport görnüşindäki türgenleriň näme üçin köplenç berk eşik geýýändikleri hakda pikir edip gördüňizmi? Munuň syry, sport oýunlarynyň aýrylmaz bölegine öwrülen rewolýusiýa täzeligi gysyş eşiklerinde. Jogeňijilerden başlap, professional türgenlere çenli gysyş eşiklerini ulanmak giňden we esasly. Emma gysyş eşikleri näme we näme üçin beýle giň tolgunma aldylar? Geliň, meseläniň özenine çümeliň.

Gysyş eşikleri baradaky ylym

Gysyş eşikleri nähili işleýär

Gysyş eşikleri ýönekeý, ýöne täsirli prinsipde işleýär. Bu eşikler hasaplanan basyşy bedeniň belli ýerlerine ulanýar we şol ýerlerde gan aýlanyşyny gowulandyrýar. Gan aýlanyşygynyň ýokarlanmagy myşsalaryňyza kislorody has netijeli ýetirmäge kömek edýär, bu bolsa öndürijiligiňizi ep-esli gowulaşdyryp, myşsalaryň ýadawlygyny azaldyp biler.

Gözlegleri goldaýan peýdalar

Gysyş eşikleri diňe sport modasy däl. Köp sanly gözlegler, çydamlylygy ýokarlandyrmagy, myşsalaryň agyrmagyny we dikeldiş wagtyny gowulandyrmagy görkezip, onuň peýdalaryny goldaýar. Şeýlelik bilen, marafona taýýarlyk görýärsiňizmi, sport zalynda agyrlyk göterýärsiňizmi ýa-da has sagdyn durmuş ýörelgesinde ýaşaýarsyňyzmy, gysyş eşikleri ynamdar ýoldaşyňyz bolup biler.

Gysyş eşikleriniň dürlüligi

Gysyş joraplary we dyz joraplary

CEP we Zensah ýaly markalar bazardaky iň oňat gysyş joraplaryny we joraplaryny hödürleýär. Mysal üçin, CEP-iň “Run Socks 3.0” takyk basyşy we ajaýyp rahatlygy bilen meşhurdyr, “Zensah’s Leg Sleeves” bolsa optimal öndürijilik üçin ösen gradient gysyş tehnologiýasyny hödürleýär.

Gysyş baltalary we şortikler

Gysyş baltalary we şortikleri barada aýdylanda, 2XU we Skins paketde öňdeligi eýeleýär. Derilerden erkekleriň RY400 gysylmagy uzyn çekimliler esasy myşsa toparlaryna maksatly goldaw berýär, 2XU-dan aýallaryň orta göteriş gysyş nokatlary bolsa laýyklygy we dem almagy bilen tapawutlanýar.

Gysyş depeleri

“Armor” we “Nike” -iň aşagynda iň ýokary gysyş depeleri bar. “Armor’s HeatGear” uzyn ýeňli termal top has ýokary rahatlygy wada berýär, “Nike” -iň gysga ýeňli gysyş topy bolsa güýçli maşklar wagtynda gurak bolmaga kömek etmek üçin çyglylyk tehnologiýasyny görkezýär.

Dogry gysyş eşiklerini nädip saýlamaly

Dogry gysyş eşigini saýlamak, birnäçe görnüşe, şol sanda işjeňligiň görnüşine, şahsy rahatlyga we zerur gysyş derejesine baglydyr. Gysyş eşiklerini satyn alanyňyzda, özüňiz synap görüň we gysyşyň bedeniňize we fitnes derejäňize laýykdygyny anyklaň. Maksat basyş däl-de, goldanmak duýmakdyr.

Gysyş eşiklerinden kim peýdalanyp biler?

Gysyş eşikleri diňe saýlama türgenler üçin däl. Fitnes höwesjeňi, meşgul ene-ataňyz bolsun ýa-da fiziki zähmetiňiz uzak wagtlap durmagy ýa-da oturmagy talap edýän biri bolsun, gysyş eşikleri çydamlylygy, öndürijiligi we dikeldişini üpjün edip biler.

Gysyş eşiklerinden bolup biljek zyýanly täsirler

Gysyş eşikleri adatça howpsuz bolsa-da, ýatdan çykarmaly däldir & # 39; has köp & # 39; elmydama & # 39; has gowy & # 39; diýmek däl. Artykmaç gysyş oňaýsyzlyga we hatda aýlanyş meselesine sebäp bolup biler. Şonuň üçin aramlyk möhümdir. Özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, has uly ölçeg synap görmek ýa-da gysyş derejesini peseltmek isläp bilersiňiz.

Gysyş eşikleriniň peýdalaryny jemlemek

Gysyş eşikleri öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak, myşsalaryň ýadawlygyny azaltmak we dikelişi çaltlaşdyrmak üçin ajaýyp guraldyr. Dogry gysyş önümi bilen, fitnes maksatlaryňyzy has çalt we amatly ýerine ýetirip bilersiňiz.

Gysyş eşikleri hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

 •  
 • Kimdir biri gysyş eşigini geýip bilermi?
  Hawa, her kim diňe sportçylar däl, gysyş eşiklerini geýip biler. Işjeň durmuş ýörelgesini alyp barýan ýa-da uzak wagtlap durmagy ýa-da oturmagy talap edýän işleri bolan adamlar üçin peýdalydyr.
 • Iň oňat gysyş eşik markasy haýsy?
  Birnäçe marka ajaýyp ýaraglary hödürleýär, şol sanda Under Armor, Nike, CEP, Zensah, 2XU we Skins.
 • Gysyş eşikleri näderejede berk bolmaly?
  Gysyş eşikleri berk bolmaly, ýöne oňaýsyzlyk döretmeli däl. Hereketi ýa-da aýlanyşygy çäklendirmezden myşsalary goldamaly.
 • gysyş eşiklerini geýmegiň haýsydyr bir zyýany barmy?
  Artykmaç ulanmak ýa-da aşa köp gysylmak oňaýsyzlyga ýa-da aýlanyş meselesine sebäp bolup biler. Şonuň üçin ortaça we laýyk gelmek möhümdir.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri