Fitnes derejäňiz üçin dogry çäýnek nädip saýlamaly: Giňişleýin syn

Giriş: Çüýşe götermek dünýäsiniň açylyşy

Simpleönekeý demir bölegi siziň fitnesiňizi düýpgöter üýtgedip bilermi? Aöne bir sekunt garaşyň, “ýönekeý” diýdimmi? Çaýhanalar asla beýle däl! Dogry çäýnek saýlamak, görünişi ýaly aňsat däl. Iň oňat ylgaýan aýakgap saýlamak ýaly – agramy, ululygy we stili fitnesiňize we okuw zerurlyklaryňyza laýyk bolmaly.

Kettlebell götermegiň esaslary: Çäýnek näme?

Olary sport zalynda gördüňiz, ajaýyp peýdalary hakda eşitdiňiz, ýöne çäýnek hakykatdanam nämedigini bilýärsiňizmi? Geliň muny anyklalyň.

Kesgitleme we taryh

Çaýhana, ýokarsyna tutawaçly demir ýa-da polat top. Onuň gözbaşlary XVIII asyr Russiýa degişlidir. Şondan bäri uzak ýol geçdiler we häzirki wagtda bütin dünýäde güýç we sowadyş täliminde möhüm rol oýnaýarlar.

Näme üçin agram?

Näme üçin çäýnek çüýşeleri fitnes höwesjeňleriniň arasynda halanýar? Özboluşly güýç türgenleşigini hödürleýärler. Agramy bir eliňizde saklamak bilen, tutuş bedeniňiz üçin çylşyrymly kynçylyk döredip, deňagramlylygy saklamak üçin özeniňizi çekýärsiňiz.

Kettlebell saýlamagyň taraplary: Rememberatda saklamaly faktorlar

Indi dogry çäýnek saýlamagyň jikme-jikliklerine seredeliň. Göz öňünde tutmaly dört esasy faktor bar.

Agram

Çaýhana agramyny saýlamagyňyz, häzirki fitnes derejäňize we maksatlaryňyza bagly bolar. Täze başlanlar üçin 15-20 funt çaýhana köplenç ýerliklidir.

Material

Çäýnäniň materialy onuň güýjüne we duýgusyna täsir edýär. Döküm demir agramlary iň ýygydyr, ýöne ýere gaçsa poly goramak üçin winil örtükli birini hem taparsyňyz.

Işlediň

Çaýhana bilen maşk edende amatly tutawaç möhüm rol oýnaýar. Gowy tutawaç tekiz ýüzüne eýe bolup, ygtybarly tutmak üçin ýeterlikdir.

Bahasy

Bahalar agramyna, materialyna we markasyna baglylykda dürli-dürli bolup biler. Baha belligini ýeke-täk kesgitleýjiňiz bolmaň, ýöne býudjetiňizi göz öňünde tutmaly.

Çuň bazar derňewi: Üns bermeli Kettlebell markalary

Çaýhanalaryň meşhurlygynyň artmagy bilen köp markalar peýda boldy. Geliň, garaşylýan käbir wariantlara göz aýlalyň.

Rogue Fitness Dear

“Rogue Fitness” dürli görnüşli ýokary hilli çäýnek önümlerini hödürleýär. Iň ýokary dizaýny, çydamlylygy we dürli agram görnüşleri olary ilkinji saýlamaga öwürýär.

Hawa4Hemme gaty guýma demir agramlary

Hawa4Hemme býudjet üçin amatly, ýöne çydamly çäýnekler bilen tanalýar. Dokumaly, giň tutawaç amatly tutmagy üpjün edýär we gaty çoýun demir agramlary uzak ömri üpjün edýär.

CAP Barbell emal bilen örtülen agramlar

CAP Barbell agramlary goşmaça berklik we poly goramak üçin emal bilen örtülendir. Agram görnüşleriniň giň görnüşi täze başlanlar we tejribeli türgenler üçin amatlydyr.

Ussat usuly: Howpsuz we täsirli Kettlebell maşklary

 

Çäýnekleriň artykmaçlyklaryny hasam artdyrmak üçin, dogry tehnikany özleşdirmek möhümdir. Ine, başlamak üçin birnäçe maşklar.

Men çäýnegi silkdim

Çäýneli swing ýadrosy, ýelimleri we bicepleri herekete getirýän nusgawy hereketdir. Tekiz arkaňyzy saklaň we agramyňyzy eliňiz bilen däl-de, bagryňyz bilen süýşüriň.

Kettlebell götermek we itmek

Lift we iteklemek tutuş bedeni işleýär, olary islendik türgenleşige ajaýyp goşundy edýär. Hereketiň tekiz we gözegçilikli bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Netije: Kettlebell rewolýusiýasyny özleşdirmek

Dogry çäýnek saýlamak diňe tekjedäki iň agyr ýa-da parlak görnüşi saýlamak däl. Bu, fitnes derejäňize we maksatlaryňyza laýyk gelýän agram, material, tutawaç we bahanyň arasynda iň oňat deňagramlylygy saýlamak hakda. Fitadyňyzdan çykarmaň, bedenterbiýe syýahaty ylgaw däl-de, marafondyr. Haýal başlaň, tehnikany özleşdiriň we ýuwaş-ýuwaşdan has agyr agramlara çenli işlediň. Okuwyňyz gutly bolsun!

Sorag-jogap

  • Çäýnek çüýşesiniň haýsy agramyny saýlamaly? Adatça, başlaýanlar 15-20 funtlyk çäýnek bilen başlap bilerler.
  • Haýsy has gowusy: guýma demir ýa-da winil bilen örtülen agramlar? Iki wariantam gowy. Şeýle-de bolsa, çoýun demir agramlary has çydamly we winil bilen örtülen agramlar pollaryňyza az zyýan ýetirýär.
  • Çaýhana täliminiň peýdalary näme? Çüýşe okuwy güýç, çydamlylyk, deňagramlylyk we çeýeligi ýokarlandyryp biler.
  • Çüýşeler öýde türgenleşmek üçin amatlymy? Elbetde! Çäýnekler köp taraply we köp ýer tutmaýarlar, olary öý maşklary üçin ideal edýär.
  •  
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri