Çişikleriň öňüni almak üçin çygly joraplaryň jadysyny açmak

Aýakgap barada aýdylanda, jorap köplenç ünsden düşýär. Olara aýakgaplaryň has özüne çekiji doganoglany hökmünde seredilýär. Şeýle-de bolsa, bu gün çyglylyk häsiýetli joraplaryň, esasanam çişikleriň öňüni almakda oýun çalşýandygyna göz aýlarys. Maňa ynanyň, aýaklaryňyz sag bolsun aýdýar.

Esasy esaslar: Joraplar näme?

Çişikleriň öňüni almak üçin çygly joraplaryň jadysyny açmak

“Süpürmek” hakykatdanam nämäni aňladýar? Bu adalga köplenç sport eşikleri manysynda ulanylýar. Bu jadyly jady däl, ýöne ýakyn diýip bilersiňiz.

Çyglylygy aýyrmak ýörelgesine düşünmek

& quot; al & quot; kapilýal hereket bilen material arkaly suwuklygy herekete getirmegi ýa-da siňdirmegi aňladýar. Kagyz polotensasynyň bir burçuny bir damja suwa batyryp, suwuklygyň siňmegini synlaň. Bu “yza çekmek”. Çygly joraplar edil şonuň üçin niýetlenendir: çyglylygy (der, ýagyş, islän zadyňyz) deriňizden çykarýar.

Näme üçin çygly jorap gerek?

“Bularyň hemmesi bir jübüt jorap hakda?” Hawa, hawa! Munuň sebäbini düşündirip bereýin.

Çagyryşlaryň öňüni almak

Çagyryşlar islendik gezelenç edýän, ylgaýan ýa-da gezelenç edýänleriň özenidir. Deriňiz bilen aýakgabyňyzyň arasynda sürtülme ýüze çykanda emele gelýär we çyglylyk ýagdaýynda ýagdaý hasam erbetleşýär. Aýaklaryňyzy gury saklamak bilen, çyglylyk häsiýetli joraplar çişirmek ähtimallygyny ep-esli azaldar.

Rahatlyk we arassaçylyk

Çygly, terli joraplar diňe bir oňaýsyz bolman, eýsem bakteriýalar we kömelekler üçin köpelýän ýer bolup hyzmat edýär. Elhençlik! Çyglylyk häsiýetli joraplar aýak arassaçylygyny saklamaga we islenmeýän myhmanlary saklamaga kömek edýär.

Çygly joraplaryň iň gowy markalary

Bolýar, indi çygly joraplaryň nähili möhümdigine düşünenimizden soň, bazardaky iň oňat markalara göz aýlalyň.

Smartwool

Merino ýüň joraplary bilen tanalýan Smartwool, çygly joraplarda öňdebaryjy marka. Olaryň “Indestructawool” tehnologiýasy bilen açyk açyk ýeňil joraplary, çişikden goramak gözleýän syýahatçylar üçin ajaýyp.

Darn Tough

Darn Tough merino ýüňden we sintetiki süýümlerden öndürilen ýokary dykyzlykly trikota joraplary hödürleýär, çyglylygy we çydamlylygy üçin ygtybarly saýlaýar. Olaryň “Hiker Micro Crew Cushion Jorap” açyk höwesjeňleriň arasynda halaýar.

Okaň

Balega-nyň Gizlin rahatlyk joraplary ylgawçylaryň arasynda halaýar. Aýakgabyň ýapgysy, aýak astyndaky ýassyk we çyglylyk matasy bilen bu joraplar ajaýyp rahatlygy we çişmegi goraýar.

Deňeşdirme: Çygly joraplar we adaty joraplar

Belki-de, “Adaty pagta joraplarym bu işi edip bilenokmy?” Ine, zatlary arassalamaga kömek etmek üçin deňeşdirme.

Çyglylyga gözegçilik

Adaty joraplar çyglylygy siňdirýär, ýöne deriňizden täsirli süpürmäň. Beýleki bir tarapdan, çygly joraplar, aýaklaryňyzy guratmaga kömek edip, derleri süpürýär.

Çagyryşlaryň öňüni almak

Çyglylygy pes dolandyrmak sebäpli yzygiderli joraplar çişirmek ähtimallygyny ýokarlandyrýar. Çyglylyk häsiýetli joraplar bu töwekgelçiligi ep-esli azaldar.

Gysgaça netije

Çyglylyk häsiýetli joraplar, şübhesiz, adaty joraplardan has ýokarydyr, esasanam fiziki işjeňlik bilen meşgullanýan ýa-da ýyly howada ýaşaýan bolsaňyz. Aýaklaryňyzy rahat we sagdyn saklamak üçin uzak wagtlap dowam edýän kiçijik maýa goýum.

Netije: Jorap süpürmegiň peýdalary

Jemläp aýtsak, çygly joraplar diňe bir geçip barýan tendensiýa däl. Umumy aýak problemalary üçin amaly çözgüt. Süýdükleriň öňüni almakdan başlap, rahatlyga we arassaçylyga çenli dürli peýdalary hödürleýärler we olary göz öňünde tutýarlar. Galyberse-de, aýaklaryňyz diňe gowulara mynasyp!

Sorag-jogap

 • çeýeligini ýitirmek ýa-da könelişmek alamatlaryny görkezmek.

 • Sorag: Joraplary mata ýumşadyjy ulanyp bolarmy?

  Jogap: No.ok. Mata ýumşadyjy matanyň gözeneklerini ýapyp, çyglylygy ýitirmek ukybyny peseldip biler.
 • Sorag: Jorap dakmak aýak ysynyň öňüni almaga kömek edýärmi?

  Jogap: Hawa. Aýaklaryňyzy gury saklamak bilen, aýak ysynyň esasy sebäbi bolan bakteriýalaryň ösüşini azaltmaga kömek edýär.
 • Sorag: Jorap dakmak sportçynyň aýagyna kömek edip bilermi?

  Jogap: Hawa. Sportçynyň aýagyna sebäp bolýan kömelekleriň ösmegine itergi bermeýän gury gurşaw döredýärler.
 • Sorag: Diňe sport üçin çygly jorap gerekmi?

  Jogap: No.ok. Şeýle hem, gündelik ulanyş üçin peýdaly bolup biler, esasanam derlemäge ýa-da jaň etmäge meýilli bolsaňyz.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri