Çekimli aýakgaplary we ylgaw aýakgaplaryny deňeşdirmek: köp taraplylyk we goldaw

Dogry türgenleşik aýakgaplaryny saýlamak möhümdir, ýöne köp wariant bilen, nädip saýlamaly? Bu ýerde sport aýakgaplarynyň iki meşhur görnüşine – çapyşyk aýakgaplaryna we ylgaw aýakgaplaryna serederis we deňeşdireris. Olaryň dizaýnyna, goldaw derejesine, köpugurlylygyna we satyn almagy göz öňünde tutýan iň oňat markalara göz aýlarys.

Esasy esaslar: Haçly okuw aýakgaplary we ylgaw aýakgaplary näme?

Jikme-jikliklere girmezden ozal, bu aýakgaplaryň nämedigine esasy düşünmekden başlalyň.

Aýakgap

Ylgaýan aýakgaplar, esasan, öňe hereket etmek üçin niýetlenendir. Şok siňdirmek üçin ýassygy üpjün edýär we ylgamak üçin zerur goldaw derejesine we ylgawçynyň aýagynyň arkasyna baglylykda dürli görnüşlerde bolýar.

Okuw aýakgaplary

Beýleki tarapdan, çapyşykly aýakgaplar ylgaýan aýakgaplaryň köptaraply doganoglanlaryna meňzeýär. Agram götermekden başlap, kardio çenli dürli türgenleşikler üçin döredilip, ony köp taraply saýlaýar.

Dizaýndaky tapawutlar

Bu görnüşli aýakgaplaryň arasyndaky dizaýn tapawudyna düşünmek, habarly karara gelmäge kömek eder.

Aýakgap dizaýny

Ylgaýan aýakgaplar öňe herekete ünsi jemleýär we amplitudanyň ýassygyny üpjün etmek üçin adatça has galyň ökjeli bolýar. “Gel-Kayano 27” bilen “Asics” we “Air Zoom Pegasus 38” bilen “Nike” ýaly markalar bu dizaýnyň mysalydyr.

Aýakgap dizaýny

Çekiş aýakgaplary köp ugurly hereketi göz öňünde tutup düzülendir. Olarda köplenç durnuklylyk we ylgaw aýakgaplaryndan has az ýassyk bar. Reebok Nano X1 we Nike Metcon 6 ajaýyp mysallardyr.

Goldaw we rahatlyk

Aýakgabyň berýän goldawy we rahatlygy, esasan, okuw programmaňyza bagly bolar.

Aýakgap ylgamakda goldaw

Ylgaýan aýakgaplar öňe hereket etmek üçin ýokary derejede goldaw berýär we köplenç maşk üçin ylgaýanlara maslahat berilýär. “Brooks Ghost 13” we “New Balance Fresh Foam 1080v11” ýaly aýakgaplar ajaýyp goldawy bilen tanalýar.

Okuw aýakgaplarynda goldaw

Geçiş aýakgaplary has pes derejeli ýassyk hödürleýär, ýöne dürli görnüşli türgenleşiklere deňagramly goldaw bermekde tapawutlanýar. “UA Project Rock 3” bilen “Under Armor” we Tazon 6 FM Cross-Trainer bilen Puma ýaly markalar munuň üçin ajaýyp.

Köpdürlüligi

Köpugurlylyk barada aýdylanda, ýeňiji bolýar.

Ylgaýan aýakgaplaryň köpdürlüligi

Ylgaýan aýakgaplar belli bir maksat üçin ajaýyp, ýöne gapdal hereket ýa-da agyr götermek üçin döredilen däldir.

Okuw aýakgaplarynyň köpdürliligi

Geçiş aýakgaplary köp taraplylyk bilen şöhle saçýar. Onuň dizaýny, dürli türgenleşikleri halaýanlar üçin gowy saýlama edip, dürli türgenleşik görnüşlerini goldaýar. Bu köp taraplylygy görkezýän aýakgap üçin “Adidas Powerlift 4” we “NOBULL Trainer” -e göz aýlaň.

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri