Kemping üçin iň oňat uky haltalary: Çuňňur syn

Gowy ukynyň ähmiýeti bilen tanyşlyk

Gijäň rahat uklamagy kempir syýahatynyň üstünlikli ýa-da şowsuzlygyny kesgitläp biljekdigini hemmämiz bilýäris. Dogry uky sumkasyz, sowukdan titräp ýa-da yssydan derläp, arkaýyn aýlanmagyňyzy görüp bilersiňiz. Gowy dynç alýan kempiriň bagtly kempirdigini ýadyňyzdan çykarmaň! Indi ajaýyp uky haltasyny saýlamagyň jikme-jikliklerine göz aýlalyň.

Iň oňat uky sumkasyny tapmak: Bilmeli zatlaryňyz

Leepatýan haltalaryň dürli görnüşlerine düşünmek

Uky haltalarynyň köp görnüşi bar, hersi dürli kempir üçin niýetlenendir. Highokary belentlikdäki sowuk howa üçin döredilen mumiýa torbalaryndan başlap, maşgala düşelgeleri üçin ajaýyp gönüburçly haltalara çenli hemmeler üçin bir zat bar.

Temperatura derejelerini kesgitlemek

Sleepingatýan halta saýlanyňyzda, hersiniň temperatura derejesiniň bardygyny görersiňiz. Bu san, sumkanyň sizi ýyly saklajak iň pes temperaturasydyr. Everyoneöne ýadyňyzdan çykarmaň, her kim başgaça uklaýar – şonuň üçin sowuklamaga ýykgyn edýän bolsaňyz, elmydama birneme ýylyrak zat saýlamak iň gowusydyr.

Iň oňat ýatýan haltalara has ýakyndan serediň

Demirgazyk ýüzi Inferno

Ilki bilen seredeliň Demirgazyk ýüz inferno . Adatdan daşary temperatura üçin döredilen bu uky halta, iň sowuk gijelerde-de sizi ýyly saklar. Suw geçirmeýän daşky gatlagy we sahy izolýasiýasy ony gyşky dynç alyş üçin amatly edýär.

REI Hyzmatdaşlyk Magma 15

Soňra bizde REI Co-op Magma 15 bar. Bu halta ýylylyk, agram we bahanyň arasyndaky ajaýyp deňagramlylygy döredýär we býudjet gezelençleri üçin ajaýyp saýlaw bolýar.

Uly Agnes Deýzi Mae

Aýallarymyz üçin Uly Agnes Deýzi Ma . Aýallaryň beden görnüşlerine laýyk gelýän bu sumka, rahat rahat uky üçin möhüm ýerlerde goşmaça izolýasiýa hödürleýär.

Iň oňat uky haltalaryny deňeşdirmek

Armyly

warmylylyk barada aýdylanda, Demirgazyk ýüz inferno laurel şahasyny alýar. Onuň ajaýyp izolýasiýasy, temperatura näçe pes bolsa-da sowuklygy saklaýar.

Rahatlyk

Rahatlyk nukdaýnazaryndan Uly Agnes Deýzi Ma tapawutlanýar. Onuň giň we ýumşak örtügi sizi bulutda uklaýan ýaly duýar.

Puluň gymmaty

Gymmatlyk nukdaýnazaryndan REI Co-op Magma 15 şöhle saçýar. Bu halta amatly bahada ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär we ajaýyp saýlaw edýär.

Netije

Netijede, siziň üçin iň oňat uky sumkasy aýratyn zerurlyklaryňyza baglydyr. Warmylylyk, rahatlyk ýa-da gymmatlyk bolsun, elmydama siziň üçin ajaýyp sumka bar.

Sorag-jogap

  • Sowuk howa üçin iň oňat uky haltasy näme? Iň ýokary izolýasiýasy bolan Demirgazyk aceüz Inferno, sowuk howa üçin ajaýyp saýlawdyr.
  • Haýsy uky haltasy has amatly? Uly Agnes Deýzi Mae rahatlykda öňdebaryjydyr.
  • REI Co-op Magma 15 bahany göz öňünde tutmak üçin gowy wariantmy? Hawa, REI Co-op Magma 15 amatly bahada ajaýyp öndürijilik hödürleýär we ajaýyp edýär saýlamak.
  • Uky sumkasyny nädip saýlamaly? warmylylyk, rahatlyk we baha üçin zerurlyklaryňyza serediň. Şeýle hem, temperatura derejesine we uky haltasynyň görnüşine üns beriň.
  • 3 möwsümli uky haltasyny gyşda ulanyp bolarmy? Bularyň hemmesi sebitiňizdäki gyş temperaturasyna we sowuga çydamlylygyňyza bagly. Elmydama garaşyşyňyzdan has pes temperatura baha berlen uky sumkasyny saýlamak has gowudyr.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri