Fitnes potensialyňyzy açyň: Pilates halkalaryny heýkeltaraş we tonlamak üçin peýdalary

Fitnes höwesjeňleriniň suratlardaky şol birkemsiz, heýkeltaraş bedenine nädip ýetip bilýändikleri hakda pikir edýärsiňizmi? Garaz, syr olaryň türgenleşige bolan çemeleşmesinde, bu gün bolsa şol syrlaryň birini açarys. Geliň, köplenç ünsden düşürilýän, ýöne bedeniňizi döretmäge we sazlamaga kömek edip biljek “Pilates Ring” hakda gürleşeliň.

Pilates näme we näme üçin jaň edýär

Fitnes potensialyňyzy açyň: Pilates halkalaryny heýkeltaraş we tonlamak üçin peýdalary

Pilates halkalarynyň kesgitlemesi

“Jadyly halka” diýlip hem atlandyrylýan “Pilates halkasy”, “Pilates” türgenleşiginde ulanylýan garşylyk guralydyr. Garşy tarapynda iki ýumşak tutawaçly, diametri 13 dýuým çeýe halka. Daş görnüşi ýönekeý, ýöne mümkinçiliklerinde güýçli.

Näme üçin Pilates halkasyny ulanmaly?

“Pilates Ring” -ni hemmäňiziň türgenleşik ýoldaşyňyz diýip pikir ediň. Gündelik meseläňize kynçylyk döredýär, bedeniňiziň habardarlygyny ýokarlandyrýar, belli bir myşsalary nyşana alýar we iň esasysy şekil we äheň döretmäge kömek edýär.

Marka deňeşdirmesi: ideal Pilates halkasyny saýlamak

Pilates jaň edýär ProBody

Çydamlylygy we amatly tutawaçlary bilen tanalýan “ProBody Pilates Ring” köp garşylyk görkezýär. Täze başlanlar we tejribeli Pilates janköýerleri üçin amatly.

Jadyly halka Stamina AeroPilates

“Pilates” gurujy Jozef Pilatesiň özi tarapyndan döredilen “Stamina AeroPilates Magic Ring” goşmaça garşylyk üçin polat bazany özünde jemleýär. Gözenek däl padini arassalamak aňsat, arassaçylykdan peýdalanýanlar üçin amatly.

Pilates “Mantra Sports” jaň edýär

Goşmaça goldaw gözleýän bolsaňyz, “Mantra Sports Pilates Ring” türgenleşik gollanmasy bilen gelýär. Resistanceokary derejeli garşylyk hödürleýär we intensiw ulanmak üçin niýetlenendir.

Pilates halkasy bilen maşklar şekil döretmek we

äheňi

Jylawyň gysylmagy

Fitnes potensialyňyzy açyň: Pilates halkalaryny heýkeltaraş we tonlamak üçin peýdalary

Bu ýönekeý, ýöne täsirli maşk döş myşsalaryny, gollary we eginleri nyşana alýar.

 

Aýaklary duran ýerinde basyň

Bu Pilates halka maşklary bilen ünsüňizi aşaky bedeniňize gönükdiriň. Butumrugyňyz, budlaryňyz we ýadrosyňyz sag bolsun aýdýar.

Çanak bilen halka götermek

Bu maşk, ýelimleriňizi berkitýär we esasy myşsalaryňyzy işjeňleşdirýär.

Pilates halkasy bilen okuw programmasyny döretmek

Başlangyç etap: täze başlanlar üçin programma

Justaňy işe başlanlar üçin halka gysylmagy, aýak basmak we çanaklyk liftleri bilen baglanyşykly ýönekeý programma idealdyr.

Indiki derejä çykarmak: orta programma üpjünçiligi

Güýç we ynam gazanyp barýarkaňyz, bir aýakly supine uzalmalary we gaýçy ýaly has çylşyrymly maşklary goşuň.

Iň köp ýük: tejribeli programma

Öňdebaryjy ulanyjylar üçin arkaňyza ýatan wagtyňyz iki aýagyňyzy uzatmak we oturgyçda durmak ýaly maşklar türgenleşigiňizi has kynlaşdyrar.

Pilates halkasyndan has köp peýdalanyň

Üstünlikli okuwyň syry yzygiderlilik, dogry tehnika we kem-kemden ösüşdir. Bu edip boljak maşklaryň sany barada däl-de, olary nädip ýerine ýetirýändigiňiz hakda.

Netije

“Pilates” halkasy, şekil we äheň gurmak üçin köp taraply, maksatly we täsirli çemeleşmäni hödürläp, okuw programmaňyza goşmak üçin ajaýyp guraldyr. Başlangyç ýa-da tejribeli ulanyjy bolsaňyzam, Pilates halkasy bilen gözleg we ösüş üçin elmydama ýer bar.

Sorag-jogap

 •  
  S: Pilates halkasyny her gün ulanyp bilerinmi?
  J: Hawa, her gün ulanyp bilersiňiz. Emma, ​​islendik okuwda bolşy ýaly, dynç günleri hem möhümdir
 • S: Pilates halkasy täze başlanlar üçin amatlymy?
  A: Elbetde! Fithli fitnes derejelerine laýyk gelýän köpugurly gural.
 • S: Pilates halkasy horlanmaga kömek edip bilermi?
  A: Esasy maksady deňagramly iýmit we kardio okuwy bilen utgaşanda şekil we äheň döretmekdir horlanmaga kömek edip biler.
 • S: Pilates halkalarynyň iň gowy markasy haýsy?
  A: Bu siziň şahsy islegiňize bagly. “ProBody”, “Stamina AeroPilates” we “Mantra Sports” ajaýyp görnüşleri hödürleýär.
 • S: Pilates halkamy nädip arassalamaly?
  A: Ulanylandan soň çygly mata bilen süpüriň. Gaty himiki serişdeleri ulanmakdan gaça duruň.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri