Dogry kempir çadyryny saýlamak: Alyjynyň gollanmasy

Tebigatda gezelenç etmek, açyk howada hezil etmek bilen baglanyşykly, ýöne munuň üçin zerur enjam gerek. Lager enjamlarynyň iň möhüm böleklerinden biri çadyrdyr. Bu gün açyk açyk ýoluňyzy tapmaga kömek etmek üçin iň soňky alyjynyň gollanmasyna gireris.

Dogry çadyry saýlamak näme üçin möhüm?

Dogry kempir çadyryny saýlamak: Alyjynyň gollanmasyDogry çadyr kempir tejribäňizi döredip ýa-da bozup biler. Bu diňe bir gaçybatalga däl; bu siziň öýüňizden uzakda. Çadyryňyzyň ýagyşy başaryp bilmeýändigi üçin gijäniň ýarynda çygly bolmagy göz öňüne getiriň? Çadyryňyz maşgalaňyza rahat bolup bilmejek derejede kiçijik bolsa, nähili duýarsyňyz? Bu mysallar dogry çadyry saýlamagyň möhümdigini görkezýär.

Çadyr satyn alanyňyzda nämä üns bermeli

Çadyr satyn alanyňyzda ýatda saklamaly köp faktor bar. Geliň, olaryň hersine jikme-jik seredeliň.

Ölçegi we kuwwaty

Ölçeg möhüm faktor. Her kimiň özüne rahat boljak çadyry saýlaň. Goşmaça goş goş meýdançasynyň bonusdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Howa garşylygy

Çadyryňyz dürli howa şertlerine çydamly bolmaly. Rainagyş tupanynda syzýan çadyr bilen gutarmak islemersiňiz.

Agram

Çadyr gurjak bolsaňyz, çadyryňyzyň agramy gaty möhümdir. Size agram salmajak ýeňil görnüşleri saýlaň.

Gurmak prosesi

Çadyr gurmak üçin birnäçe sagat sarp etmek islemeýärsiňiz. Ansat gurnama bilen wariantlary gözläň.

Iň oňat kempir çadyrlaryna syn

Ine, bazardaky iň ýokary derejeli çadyrlaryň käbirine jikme-jik serediň.

REI Hyzmatdaşlyk Patyşalygy 6

Bu çadyr giň içerki we ajaýyp howa garşylygy bar. Dik diwarlary howaly atmosfera döredýär, ýöne gurmak prosesi täze başlanlar üçin kyn bolup biler.

Uly Agnes Mis Spur HV UL2

Çantaçylar üçin amatly bu çadyr ýeňil, ýöne çydamly. Şeýle-de bolsa, beýlekiler bilen deňeşdirilende has giňdir.

Coleman Sundome 4 adamlyk çadyr

Býudjet görnüşi, “Coleman Sundome” gurnamagy aňsatlaşdyrýar we ýumşak howa şertlerine laýyk gelýär. Strongöne güýçli tupanlara çydap bilmezligi mümkin.

Çadyr deňeşdirmesi: Haýsyny saýlamaly?

Her çadyryň gowy we erbet taraplary bar. Maşgala syýahaty üçin “REI Co-op Kingdom 6” ajaýyp. “Big Agnes Mis Spur HV UL2” ýekelikde ýa-da jübüt gezelenç edýänler üçin amatly. Býudjetiňizi tygşytlaýan bolsaňyz we gowy howada dynç almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, “Coleman Sundome” siziň islegiňiz bolup biler.

Çadyryňyza ideg etmek üçin goşmaça maslahatlar

Çadyryňyza dogry ideg etmek onuň ömrüni uzaldyp biler. Çadyryňyzy ulananyňyzdan soň elmydama arassalaň we saklamazdan ozal guradyň. Sharpadyňyzdan çykarmaň, ýiti zatlar çadyryň duşmanydyr.

Jemleýji pikirler

Dogry kempir çadyryny saýlamak diňe bir marka ýa-da bahasy bilen baglanyşykly däl. Bu, aýratyn zerurlyklaryňyza baha bermek we habarly karar bermek hakda. Dogry çadyr bilen, başpenaňyz hakda alada etmän, açyk howanyň gözelliginden doly lezzet alyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

 • Dört adamdan ybarat maşgala üçin iň oňat çadyr haýsy?
  REI Co-op Kingdom 6 giň içeri sebäpli ajaýyp wariant.
 • Haýsy çadyr sumka gaplamak üçin iň gowusy?
  Uly Agnes Mis Spur HV UL2 ýeňil we çydamly, bu sumkalar üçin ideal.
 • Çadyryňyza nädip ideg etmeli?
  Çadyryňyzy her gezek ulananyňyzdan soň arassalaň we saklamazdan ozal gurandygyna göz ýetiriň. Çadyryň içine ýiti zatlar getirmekden gaça duruň.
 • Iň býudjet çadyry näme?
  Coleman Sundome 4 adamlyk çadyr gowy býudjet warianty.
 • Çadyr üçin howa garşylygy nä derejede möhüm?
  Bu gaty möhümdir. Howa çydamly çadyr sizi rahat we howpsuz saklap, güýçli ýagyşdan we şemaldan gorap biler.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri