Köpugurly oturgyçlar üçin bölümli divanlaryň artykmaçlyklaryny öwrenmek

Bölümli divanlar çaltlyk bilen dünýädäki öýleriň aýrylmaz bölegine öwrülýär. Themöne olary beýle meşhur edýän näme we haýsy peýdalary hödürleýär? Bölümli divanlar dünýäsine çümeliň we olaryň ýaşaýyş ýeriňize iň oňat goşundy bolup biljekdigini öwreneliň.

Bölümli divanlara gysgaça syn

Diwany kesmegiň kesgitlemesi

Bölümli diwan, iki ýa-da has köp dürli bölümden ybarat köpugurly mebel bölegi. Bu aýry-aýry bölümleri dürli giňişliklere we zerurlyklara görä dürli usullar bilen tertipläp bolýar. Gyzykly ýaly görünýär, şeýlemi?

Taryh we ewolýusiýa

Bölümli divanlar düşünjesi täze däl. 1950-nji ýyllardan başlap, olar hemişe üýtgeýän ýaşaýyş durmuşymyza uýgunlaşmak üçin döredildi. Simpleönekeý dizaýnlardan islendik ýaşaýyş jaýynyň ýerleşişine laýyk bolup bilýän çylşyrymly konfigurasiýalara öwrüldi. Bu olaryň özüne çekijiliginiň diňe bir bölegi!

Näme üçin kesiji diwany saýlamaly?

Dizaýnyň dürlüligi

Täze mebel satyn almazdan, otagyňyzyň keşbini üýtgetmek islediňizmi? Divanlary kesmek, edil şonuň ýaly etmäge mümkinçilik berýär. Islän wagtyňyz olary täzeden tertipläň we islän wagtyňyz täze, täze görnüş dörediň.

Kosmos tygşytlaýyş çözgütleri

Kiçijik ýaşaýyş ýerlerinde her inedördül dýuým möhümdir. Bölümli divanlar bilen, boş ýer sarp etmän oturmak mümkinçiligini artdyryp bilersiňiz. Livingaşaýyş otagyňyz üçin enigma ýaly!

Rahatlyk we rahatlyk

Arkaýyn dynç alyp bilýän bolsaňyz, näme üçin oňaýsyz oturgyçlar goýmaly? Bölümli divanlaryň ýumşak ýassyklary we giň oturgyçlary size we myhmanlaryňyza rahat dynç almagy hödürleýär.

Bölümli divanlaryň iň gowy markalaryny deňeşdirmek

IKEA-dan Vimle seriýasy

Hilini pida etmezden elýeterliligi bilen tanalýan IKEA-nyň “Vimle” diapazony, býudjetden habardar öý eýeleri üçin ideallaşdyrylan sazlamalary hödürleýär.

Günbatar Elm şäher kolleksiýasy

Döwrebap dizaýn siziň höwesiňiz bolsa, Günbatar Elm şäher kolleksiýasy hökman görmeli. Lineumşak çyzyklar we kaşaň materiallar muny ajaýyp saýlamaga öwürýär.

La-Z-Boy tarapyndan Devon kesýän divanlar

Wagtyň synagyndan geçýän rahatlygy gözleýärsiňizmi? “La-Z-Boy” -dan “Devon” bölümli divanlar, uzak wagtlap çümmek we uzak durmak isleýän ýumşak ýassyklary we çydamly gurluşy hödürleýär.

Materiallar we ideg

Dogry matany saýlamak

Deri, mikrofiber ýa-da pagta? Matanyň saýlanylmagy, gassap blokuňyzyň daşky görnüşine we berkligine uly täsir edip biler. Iň oňat saýlamak üçin ýaşaýyş durmuşyňyzy we islegleriňizi göz öňünde tutuň.

Seresaplyk we arassalamak üçin maslahatlar

Gassap diwanyňyzy täze görnüşde saklamak üçin dogry hyzmat etmek möhümdir. Spoterden arassalamakdan başlap, doly abzallara çenli şu ýönekeý görkezmelere eýeriň we diwanyňyz size sag bolsun aýdýar.

Bölümli divanlary dürli stillere birleşdirmek

Häzirki zaman minimalizmi

Leumşak we inçe, bölümli divanlar minimalistik dizaýnlara sazlaşykly garyşyp, işleýşini we nepisligini nygtaýar.

Klassiki nepislik

Bezeg jikme-jiklikleri we kaşaň matalar bilen, bölümli divanlar nusgawy interýerlere çylşyrymly täsir edip biler.

Bohem çik

Erkin ruhly we gyzykly stil? Taýýar divanlar hem muny ýerleşdirip biler! Üýtgeşik we eklektiki görnüş üçin dürli nagyşlary we dokumalary garyşdyryň.

Netije

Köpugurlylykdan rahatlyga çenli bölümli divanlar dürli durmuş ýörelgelerine we isleglerine laýyk gelýän dürli peýdalary hödürleýär. Livingaşaýyş otagyňyzy täzeden dizaýn edýäňizmi ýa-da dynç almak üçin amatly çukur tapyňmy, gözleýän jogabyňyz bölekleýin diwan bolup biler. Mümkinçilikleri öwrenmegiň wagty gelmedimi?

 • Sorag: Bölekleýin divanlar kiçi ýerler üçin amatlymy?
  J: Elbetde! Olaryň modul dizaýny dürli konfigurasiýalara mümkinçilik döredýär, olary kiçi we uly ýerler üçin amatly edýär.
 • Sorag: Olar gymmatmy?
  J: Bölümli divanlar dürli býudjetleri ýerleşdirmek üçin giň bahadan gelýär. IKEA ýaly elýeterli wariantlardan başlap, has kaşaň saýlawlara çenli bu ýerde hemmeler üçin bir zat bar.
 • Sorag: Gassap diwanymy nädip gowy ýagdaýda saklamaly?
  J: Yzygiderli vakuum etmek, tegmilleri aýyrmak we öndürijiniň ideg görkezmelerine eýermek diwanyňyzy ajaýyp görüner.
 • S: Kesýän diwanymy sazlap bilerinmi?
  J: Köp markalar matany, konfigurasiýany we size laýyk gelýän goşmaça aýratynlyklary saýlamaga mümkinçilik berýän özleşdirme opsiýalaryny hödürleýärler.
 • Sorag: Gassap divanlary stilden çykarmy?
  J: Olaryň wagtlaýyn özüne çekijiligi we dürli dizaýn meýillerine uýgunlaşmak ukyby bölümli divanlary öýüňiz üçin uzak möhletli maýa goýýar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri