West Elm Emmerson Nahar Stoluna syn: Rustiki jady we Durnuklylyk

Günbatar Elm Emmerson nahar saçagy bilen tanyşlyk

Jadylaýjy, syrly ýurt äheňinde naharlanmagyň nähili boljagy hakda pikir eden bolsaňyz, Günbatar Elm Emmerson nahar saçagy size jaň edýär. Emma köp sanly naharhana mebeliniň arasynda bu eseri aýratynlaşdyrýan näme? Oňa maýa goýmaga mynasypmy? Geliň, bu ajaýyp sungat eseriniň has inçe jikme-jikliklerine göz aýlalyň we öýüňizde ýeriniň bardygyny göreliň.

Emmerson ýygyndysyna düşünmek

Countryurduň özüne çekijiliginiň manysy

Şeýle rahat we hoşniýetli duýgy döredýän ýurt stili näme? Hakykat, ýylylyk we tebigat bilen baglanyşyk duýgusy. Emmerson kolleksiýasy bu atmosferany ajaýyp şekillendirýär. Bu diňe bir stol däl; Bu jümle.

Üns merkezinde durnuklylyk

Daşky gurşaw barada alada edýärsiňizmi? Emmerson nahar saçagy, Günbatar Elmiň durnuklylyga ygrarlylygynyň subutnamasy bolan agaçdan ýasaldy. Ekologiýa taýdan arassa saýlaýandygyňyzy bilip, satyn alşyňyza ynamly boluň.

Dizaýn we estetika

Umumy görnüş

Stol dizaýny naharhanaňyzyň içinde tebigaty getirýär. Dikeldilen agaç gurluşy materialyň ajaýyp kemçiliklerini görkezýär we her bölegi özboluşly edýär.

Tamamlamak

Lighteňil eşik köne görünmän häsiýet goşýar. Döwrebap dizaýn bilen nusgawy, wagtlaýyn özüne çekijiniň ajaýyp utgaşmasy.

Meňzeş önümler bilen deňeşdirmek

Günbatar Elm Emmerson nahar saçagy we küýzegär ammary Bençwraýt nahar saçagy

Styleurt stili barada aýdylanda, Pottery Barn-dan Bençwraýt nahar stoly köplenç Emmerson bilen deňeşdirilýär. Iki tablisada-da gadymy duýgy bar, ýöne Emmerson durnuklylyga ygrarlylygy we her eseriň özboluşly häsiýeti bilen tapawutlanýar.

West Elm Emmerson Nahar Stoly vs. Crate & Barrel Big Sur Nahar Stoly

Has döwrebap wariant gözleýärsiňizmi? “Crate & Barrel” -den “Big Sur” nahar saçagy gözüňizi özüne çekip biler. Şeýle-de bolsa, gaýtadan işlenen agaçlaryň ýylylygy we ekologiýa taýdan arassa çemeleşmek möhüm bolsa, Emmerson iň ýokary höküm sürmegini dowam etdirýär.

Funksiýa we ulanmak

Oturgyçlaryň ululygy we sany

Uly maşgala ýygnanyşyklary üçin stol gerekmi? Emmerson islegleriňize görä dürli ululyklary hödürleýär. Dört maşgalaňyz bolsun ýa-da sekiz adamdan ybarat partiýaňyz bolsun, size bir mümkinçilik bar.

Güýç

Diňe bir owadan zat bolman, eýsem dowam etdirilýär. Çydamly gurluşyk we ýokary hilli materiallar, ýakyn ýyllarda bu stolda nahardan lezzet aljakdygyňyzy aňladýar.

Bahasy we gymmaty

Maýa goýmaga mynasypmy?

Hil bahadan gelýär, ýöne gymmadymy? Durnuklylyga, üýtgeşik dizaýna we dowam etjek bir bölege baha berseňiz, Emmerson nahar stoluna maýa goýmak hökman.

Netije

Şeýlelik bilen, West Elm Emmerson nahar saçagy size laýykmy? Özüni özüne çekiji ýurt özüne çekijiligi, ekologiýa taýdan arassa gurluşyk we köpugurly dizaýny bilen bu diňe bir mebel böleklerinden başga-da, durmuş ýörelgesidir. Tebigaty söýýän bolsaňyz ýa-da naharhanaňyza diňe bir ýylylyk goşmak isleseňiz, bu stol iň oňat wariant bolup biler.

Sorag-jogap

 • Emmerson nahar stoluny ýygnamak aňsatmy?
  Hawa, anyk görkezmeler bilen gelýär we ýygnamak üçin esasy gurallary talap edýär.
 • Stol ölçegini sazlap bilerinmi?
  “West Elm” dürli ululykdaky wariantlary hödürleýär, ýöne özleşdirmek çäklidir.
 • Stol gutusy tegmillerden goralýarmy?
  Hawa, gorag örtügi bar, ýöne elmydama ussalary ýa-da ussalary ulanmak has gowudyr.
 • Emmerson nahar stoluny nireden satyn alyp bilerin?
  Diňe West Elm dükanlarynda we resmi web sahypasynda elýeterlidir.
 • Stol kepillik bilen gelýärmi?
  Hawa, West Elm kepillik berýär. Satyn alanyňyzda jikme-jiklikleri barlamagy haýyş edýäris.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri