Amatly we rahat dynç almak üçin dogry ýatylýan otag mebellerini nädip saýlamaly

Bedatylýan otag biziň gaçybatalgamyzdyr; dynç almak, dynç almak we gündelik aladalardan gaçmak üçin ýer. Emma bu giňişligi nädip şahsy burça öwürmeli? Munuň syry dogry mebel saýlamakda. Geliň, oýlanyşykly mebel saýlamalary arkaly amatly we rahat mukaddes ýer döretmegiň jikme-jikliklerine seredeliň.

Şahsy tagamyňyz we stiliňiz

Islegleriňize düşünmek

Döwrebap minimalizmiň muşdagymy ýa-da üzüm jadysyna daýanýarsyňyzmy? Islegleriňizi kesgitlemek, özboluşly stiliňize laýyk mebel tapmaga kömek eder.

Yzygiderli mowzuklar we reňkler

Gowy utgaşdyrylan otagda dessine rahatlyk duýduňyzmy? Mebelleriň reňklerini we mowzuklaryny utgaşdyrmak keýpiňize uly täsir edip biler. Geliň, mundan beýläk öwreneliň.

Rahatlyk: aýrylmaz faktor

Dogry düşek saýlamak

Gijeki ukydan has möhüm zat näme bolup biler? Tempur-Pedik, Sealy ýa-da Serta ýaly dogry düşek saýlamak rahatlygyňyzy döredip ýa-da bozup biler.

Ergonomiki mebelleriň ähmiýeti

Günüň ahyrynda ýumşak oturgyja çümüp barşyňyzy göz öňüne getiriň. La-Z-Boy ýa-da IKEA ýaly markalar dynç alşyňyzy goldamak üçin ergonomiki wariantlary hödürleýär.

Dogry laýyklyk: Ölçeg we giňişlik dolandyryşy

Boş ýeriňizi ölçemek

Gabat gelmeýän mebel satyn aldyňyzmy? Bu umumy ýalňyşlygyň öňüni almak üçin sizi takyk ölçeg usullary bilen öwreneris.

Gabat gelýän mebel

Kiçijik ýer? Mesele ýok! Merfi düşeklerini bukmak ýa-da Resurs mebeli ýaly kompaniýalaryň bukulýan stollary ýaly çözgütler halas ediji bolup biler.

Hil we çydamlylyk

Materiallar möhümdir

Gaty dubdan tä ajaýyp metala çenli material daşky görnüşini we berkligini kesgitleýär. Islegleriňiz üçin iň oňat wariantlara seredeliň.

Marka abraýy

Hilleri we ussatlygy bilen tanalýan Ethan Allen ýa-da Eşli Mebel ýaly markalara maýa goýmagy göz öňünde tutuň.

Estetika we işleýiş

Saklamak çözgütleri

Stili gurban etmeýän ammar gerekmi? Gizlin bölekler bilen ýeňil sandyklary ýa-da uly oturgyçlary pikir ediň.

Yşyklandyryş we yşyklar

“Philips Hue” ýaly markalaryň yşyklandyrylmagy keýpiňi sazlap biler, “HomeGoods” -yň nyşanlary bolsa häsiýet goşar.

Ekologiýa taýdan amatly görnüşler

Durnukly saýlawlar

Daşky gurşawy söýýänler, begeniň! “West Elm” ýaly markalar ekologiýa taýdan arassa mebel hödürleýär, bu bolsa birden köp görnüşde oňat uklamaga mümkinçilik berýär.

Gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak

Üzüm hakda pikir edýäňizmi? Butik geýim dükanlaryndan başlap, ýörite markalara çenli köne zatlary nädip janlandyrmalydygyny size görkezeris.

Netije

Bedatylýan otagyňyzda oňaýly we rahat dynç alyş ýerini döretmek tendensiýalary kör görmek däl. Şahsy islegiňizi, rahatlygy, giňişligi, hili, estetikany we daşky gurşawy habardar etmek hakda. Bu taraplara ünsi jemläp, ýatylýan otagyňyz hakyky mukaddes ýer bolup biler.

Sorag-jogap

 • Bedatylýan otag mebelleriniň ygtybarly markalary haýsylar?
  Käbir abraýly markalara IKEA, Ethan Allen, Eşli Mebel we West Elm degişlidir.
 • Kiçijik ýatylýan otagymy nädip rahat etmeli?
  Mörfi bukulýan düşek ýaly giňişlik tygşytlaýjy çözgütleri saýlaň we giňişligiň illuziýasyny döretmek üçin aýnalary ulanyň.
 • Ekologiýa taýdan arassa ýatylýan otag mebellerini nireden tapyp bilersiňiz?
  “West Elm” ýaly kompaniýalar durnukly wariantlary hödürleýärler, ýa-da gaýtadan işlenen we gaýtadan ulanylýan zatlary gözläp bilersiňiz.
 • Yzygiderli mowzuklaryň we reňkleriň manysy näme?
  Utgaşdyrylan mowzuklar wizual sazlaşygy döredýär we keýpiňize we rahatlygyňyza ep-esli täsir edip biler.
 • Dogry düşegi nädip saýlamaly?
  Iň oňat gabat gelmek üçin berklik, material, marka abraýy we uky ýagdaýyňyz ýaly faktorlara serediň.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri