Daşarky ýüzleri çuňňur arassalamak üçin iň oňat ýuwujylar üçin doly gollanma

Waterokary suw basyşy, daşarky arassa ýüzleri gözleýänler üçin hudaýdyr. Betondan agaç eýwanlara, awtoulaglardan eýwan mebellerine çenli, güýç ýuwujylar hapa ýüzüni täze görnüşe öwrüp biler. Bu giňişleýin gollanmada dürli programmalar üçin iň gowy güýç ýuwujylara serederis. Içine çümeliň!

Näme üçin açyk arassalamak üçin güýçli ýuwujy saýlamaly?

Suw basyşynyň güýji

Daşarky ýüzleri çuňňur arassalamak üçin iň oňat ýuwujylar üçin doly gollanmaHapa awtoulag ýoluny bag şlangy bilen arassalap gördüňizmi? Gysgaça aýdylanda, tejribe lapykeç bolup biler. Beýleki tarapdan güýç ýuwujylar, ýokary basyşly suw berýär, gyzgyn pyçak ýaly hapalary ýagdan kesýär. Tygşytlaýan wagtyňyzy we güýjüňizi göz öňüne getiriň!

Daşky gurşawa täsiri

Elektrik ýuwujylar adaty arassalaýyş usullaryndan has az suw ulanýarlar. Himiki serişdeleri az talap edýändigi sebäpli ekologiýa taýdan has arassa. Haýsydyr bir gazana mätäç bolmazdan ägirt güýçlere meňzeýär!

2023-nji ýylda iň güýçli 3 awtoulag ýuwulýar

Karcher K7 Doly Dolandyryş Plus

Aýratynlyklary we peýdalary

– Iň ýokary basyş: 180 bar
– Suw akymy: 550 l / sag
– universalhliumumy programmalar: awtoulaglar, eýwanlar we ş.m.

Ulanyjy tejribesi

K7 ulananlar muny “kynçylyk ýok” we “täsirli” diýip häsiýetlendirýärler. Howlyňyzda arassalaýjy jadygöý bar ýaly!

Bosch AQT 45-14 X.

Aýratynlyklary we peýdalary

– Iň ýokary basyş: 140 bar
– Suw akymy: 450 l / sag
– Güýçli dizaýn: iň arassalaýyş işleri üçin

Ulanyjy tejribesi

Bosch AQT 45-14 X güýçli ýuwujylaryň Arnold Şwarseneggeridir. Güýçli we ygtybarly, derini döwmän iň talap edilýän arassalaýyş işlerini ýerine ýetirer.

Pressureokary basyşly ýuwujy Nilfisk C 135 bar

Aýratynlyklary we peýdalary

– Iň ýokary basyş: 135 bar
– Suw akymy: 440 l / sag
– Býudjet görnüşi: pul üçin ajaýyp baha

Ulanyjy tejribesi

Nilfisk bahasyndan ýokary öndürijiligi hödürleýär. Çalt naharyň bahasy üçin bäş ýyldyzly nahar alýan ýaly!

Size dogry güýç ýuwujyny nädip saýlamaly

Islegleriňizi göz öňünde tutuň

Daşarky ýüzleri çuňňur arassalamak üçin iň oňat ýuwujylar üçin doly gollanmaHaýwan satyn alýan ýaly tok ýuwujy satyn almagy pikir ediň. Lifestyleaşaýyş durmuşyňyza we zerurlyklaryňyza laýyk birini isleýärsiňiz, şeýlemi?

Aýratynlyklaryny barlaň

Marafon ylgaýjysy ýa-da sprinter gerekmi? Aýratynlyklaryny bilmek, ýumuş üçin dogry agyr ýuwujy saýlamaga kömek eder.

Ulanyjy synlaryny okaň

Youolda eýýäm ýöränlerden has gowy kim bar? Synlar gymmatly düşünjeleri hödürleýär.

Kuwwat ýuwujyny saklamak üçin maslahatlar

Yzygiderli arassalamak

Güýçli ýuwujy, arassalaýyş zerurlyklaryňyza üns berýär; Oňa hoşniýetliligi gaýtaryp bermek adalatly.

Dogry saklamak

Güýçli lýuboý üçin amatly düşegi göz öňüne getiriň; Dogry saklamak onuň uzak ömrüni üpjün edýär.

Netije

Kuwwat ýuwujylar açyk arassalamagyň super gahrymanlarydyr. Kuwwatly Kärcher K7-den elýeterli Nilfisk-e çenli her bir zerurlyk bar. Arassalaýyş stiliňiz üçin dogry birini saýlamak hakda.

 • S: Kuwwat ýuwujy bilen islendik ýuwujy serişdäni ulanyp bilerinmi?
  J: Öndüriji tarapyndan maslahat berilýän ýuwujy serişdeleri ulanmak iň gowusydyr.
 • S: Elektrik ýuwujyma näçe gezek hyzmat etmeli?
  J: Yzygiderli tehniki hyzmat etmek, ýylda azyndan bir gezek maslahat berilýär.
 • S: Maşynymy arassalamak üçin tok ýuwmak ygtybarlymy?
  J: Hawa, ýöne boýaga zeper ýetirmezlik üçin elmydama dogry basyş sazlamasyny ulanyň.
 • S: Satyn almagyň ýerine elektrik ýuwujy kärendesine alyp bilerinmi?
  J: Elbetde! Kärende, wagtal-wagtal ulanmak üçin tygşytly wariant bolup biler.
 • S: Öýde ulanmak üçin iň gowy güýç ýuwujy haýsy?
  J: Sanawda görkezilen wariantlardan, Kärcher K7 Doly Dolandyryş Plus aýratyn hem öýde ulanmak üçin maslahat berilýär.
You may also like...