Naharhanaňyza nepislik we drama goşmak üçin iň oňat çilimleri saýlamak üçin doly gollanma.

Giriş

Naharhanaňyza nepislik we drama goşmak üçin iň oňat çilimleri saýlamak üçin doly gollanma.Biziň hemmämiz naharhana girdik we çilimiň ýalpyldawuk nepisligi bilen haýran galdyk. Bu diňe çyra däl; tutuş otagy janlandyryp biljek sungat eseri. Şeýlelik bilen giňişligiňize nepislik we drama goşmak üçin ajaýyp çilimi nädip saýlamaly? Geliň, ajaýyp çilim dünýäsine çümeliň!

Naharhana stiliňize düşünmek

Dogry stili saýlamak

Stil barada aýdylanda, klassiki ýa-da döwrebapmy? Skandinaw stili ýa-da minimalizm? Nahar otagyňyzyň dizaýnyny kesgitlemek, tölegiňize laýyk çilim saýlamaga kömek eder.

Ölçegi we ululyklary

Naharhanaňyzyň ululygy näçe? Şiftleriň beýikligi näçe? Boş ýer üçin dogry çilim saýlamak, otagy gysmazdan täsir galdyrmak üçin iň möhümdir.

Materiallar we bezeg

Aýna çilimler

Meşhur Murano aýna çilimleri ýaly aýna çilimler hemişelik nepisligi hödürleýär. Lightagtylygyň stakanda oýnamagy haýran galdyrýar.

Kristal çilimler

Swarowski ýaly hrustal önümler, ýalpyldawuklygy bilen tanalýar. Baý teksturany goşýarlar we başga zat bilen deňeşdirip bolmaýar.

Metal çilimler

Metal çilimler döwrebapdan rustiki görnüşlere çenli dürli görnüşleri hödürleýär. Hubbardton Forge-iň eli ýasalan metal dizaýnlary bu dürlüligiň ajaýyp mysallarydyr.

Iň oňat markalary deňeşdirmek

Waterford Kristal vs Schonbek çilimleri

“Waterfordyň” üzüm jadysyny Şonbekiň häzirki zaman dizaýnlary bilen deňeşdireniňde, saýlamak şahsy islegiňe bagly. Iki marka hem hil hödürleýär, ýöne aýratyn stilleri bar.

Kiçler Kuizel bilen

Kichler häzirki zaman dizaýnlary bilen tanalýar, Quoizel bolsa has adaty görnüşleri hödürleýär. Iki marka hem dürli isleglere laýyk gelýän özboluşly degişi üpjün edýär.

Yşyklandyryş sazlamalary

LED vs akkor lampalar

Yşyklandyryşdaky ýylylyk bilen netijelilige nähili garaýarsyňyz? Yşyk-diodly indikatorlar energiýany tygşytlaýar, ýöne köz ýakmak amatly öwüşgin döredýär. Bu göz öňünde tutmaly möhüm tarap.

Garalama görnüşleri

Keýpiňi düzmek isleýärsiňmi? Lutronyňky ýaly çalaja çilimleri göz öňünde tutuň. Islendik nahar iýmek üçin çeýeligi üpjün edýär.

Gurnama we ideg

Professional gurnama

Çilim DIY taslamasy däl. Howpsuzlygy we dogry deňleşmegi üpjün etmek üçin hünär gurnama talap edilýär.

Arassalamak we ideg etmek

“Waterford Kristal” aýna arassalaýjydan başlap, Hubbardton Forge üçin ýörite metal polýalara çenli yzygiderli tehniki hyzmat etmek, çilimiňizi ýagty saklamaga kömek eder.

Netije

Iň oňat çilim naharhanaňyzy adaty ýagdaýdan üýtgeşiklige öwrüp biler. Bu diňe yşyklandyryş däl; bu siziň stiliňiziň, tagamyňyzyň we şahsyýetiňiziň beýanydyr. Täsir galdyrmaga taýynmy?

Sorag-jogap

 • S: Çilimi özüm gurup bilerinmi?
  J: Howpsuzlygy we dogry deňleşmegi üpjün etmek üçin hünärli gurnamak maslahat berilýär.
 • S: Naharhana üçin haýsy ölçegli çilim saýlamaly?
  J: Otagyň ululygyny we potolokyň beýikligini göz öňünde tutuň. Çilim agdyklyk etmeli däl we şol bir wagtyň özünde kosmosda ýitmeli.
 • S: Çilimi näçe gezek arassalamaly?
  J: Materiallara baglylykda aýlyk ýa-da çärýekde arassalamak maslahat berilýär. Elmydama öndürijiniň görkezmelerine serediň.
 • S: LED lampalary haýsydyr bir çilimde ulanyp bilerinmi?
  J: Çilimleriň hemmesi LED bilen gabat gelenok. Aýratynlyklary barlaň ýa-da öndüriji bilen maslahatlaşyň.
 • S: Iň oňat çilim markalaryny nireden tapyp bilerin?
  J: Waterford, Schonbek we Kichler ýaly ýokary markalaryň köpüsi ýörite yşyklandyryş dükanlarynda ýa-da abraýly onlaýn satyjylaryň üsti bilen elýeterlidir.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri