Derini tebigy we sintetiki ideg önümleri: oňaýsyz taraplary

Giriş: Derini ideg etmek baradaky baky jedel

Kämil derini gözlemekde ýüzbe-ýüz bolýan iň uly kynçylyklarymyzyň biri tebigy we sintetiki kosmetikanyň arasyndaky saýlawdyr. Eachöne her wariant nämäni aňladýar we haýsysy has gowudyr? Bu giňişleýin gollanmada, jedele göz aýlarys we oňyn, negatiw we ajaýyp netijesini açarys.

Esasy zatlara düşünmek

Tebigy kosmetika önümleri näme?

Tebigy kosmetika hakda aýdanymyzda, esasan tebigatdan alnan maddalardan ýasalan önümleri göz öňünde tutýarys. Lawanda ýa-da çaý agajy ýaly efir ýaglaryny, aloe wera ýaly ösümlik ekstraktlaryny ýa-da bal we süle ununy göz öňünde tutuň.

Sintetiki kosmetiki önümler näme?

Spektriň beýleki tarapynda sintetiki kosmetika bar. Bu önümlerde emeli maddalar bar ýa-da barlaghanalarda döredilýär. Mysal üçin retinol, gialuron kislotasy we benzoýl peroksid bar.

Tebigy kosmetikanyň artykmaçlyklary

Daşky gurşaw dostlugy

Tebigy önümler adatça ekologiýa taýdan arassa. Olar köplenç yzygiderli üpjün edilen maddalar bilen ýasalýar we has kiçi plastmassa gaplamalarda bolýar. “Tata Harper” we “Youthaşlar üçin halk” ýaly markalar bu ýörelgelere esaslandy.

Az gaharlandyryjy

Käbir adamlar, esasanam derisi duýgur adamlar üçin tebigy önümler az gaharlandyryjy bolup biler. Çomobil, hyýar we shea ýagy ýaly maddalar deride sintetik kärdeşlerinden has ýumşak bolýar.

Tebigy kosmetikanyň kemçilikleri

Mümkin allergenler

Tebigy düzümine garamazdan, efir ýaglary ýa-da ösümlik ekstraktlary ýaly käbir maddalar allergiki täsirleri döredip biler. Şonuň üçin tebigy önümlere allergiýany barlamak möhümdir.

Tygşytlamak bilen baglanyşykly meseleler

Tebigy iýmitlerde köplenç ygtybarly konserwantlar ýetmezçilik edýär, bu bolsa saklanyş möhletiniň gysga bolmagyna sebäp bolup biler.

Sintetiki kosmetikanyň peýdasy

Güýçli netijeler

Käbir sintetiki maddalar güýçli netijeleri bermek ukyby bilen bellidir. Mysal üçin, A witaminiň bir görnüşi bolan retinol, garramagyň alamatlaryny ep-esli azaldyp biler.

Durnuklyk we ýaramlylyk möhleti

Konserwantlaryň kömegi bilen sintetiki önümleriň adatça saklanyş möhleti has uzyn we köplenç tebigy önümlerden has durnukly bolýar.

Sintetiki kosmetikanyň kemçilikleri

Mümkin gaharlanma

Sintetiki önümler, esasanam işjeň maddalary öz içine alýan önümler käwagt deriniň gyjyndyrylmagyna, guramagyna ýa-da gyzarmagyna sebäp bolup biler.

Daşky gurşaw aladalary

Sintetiki kosmetiki önümler, olary döretmek bilen baglanyşykly önümçilik prosesleri sebäpli köplenç has uly uglerod yzyny galdyrýar.

Tebigy we sintetiki kosmetikany nädip saýlamaly

Tebigy we sintetiki kosmetikanyň saýlanmagy, ahyrky netijede şahsy islegiňize, deriniň görnüşine we deriniň aýratyn aladalaryna baglydyr. Içgili pil, Paulanyň saýlamagy we adaty ýaly markalar tebigy we sintetiki önümleriň giň toplumyny hödürleýär.

Netije: Derini ideg etmekde deňagramlylygy tapmak

Derini ideg etmek meselesine gezek gelende, bir ölçegli ölçegli çözgüt ýok. Tebigy we sintetiki kosmetikanyň arasyndaky saýlama, deriniň görnüşinden başlap, ýaşaýyş durmuşyna çenli köp faktorlara bagly bolup biler. Esasy habar bermek, deriňizi diňlemek we özüňize laýyk duýýan kararlar bermekdir.

Sorag-jogap

  • Tebigy kosmetika mydama gowumy?
  • Hökmany däl. Tebigy önümler has ýumşak we ekologiýa taýdan arassa bolup bilse-de, deriniň käbir aladalary üçin hemişe islenýän netijeleri berip bilmez.
  • Sintetiki kosmetiki önümler zyýanly bolup bilermi?
  • Sintetiki kosmetiki önümleri dogry ulanylsa ulanmak ygtybarlydyr. Şeýle-de bolsa, nädogry ulanmak ýa-da çakdanaşa ulanmak deriniň gyjyndyrylmagyna ýa-da zeper ýetmegine sebäp bolup biler.
  • Derim üçin dogry önümi nädip saýlamaly?
  • Gözellik önümlerini saýlanyňyzda elmydama deriňiziň görnüşine we aladalaryna üns beriň. Ynanmasaňyz, hünärmen bilen maslahatlaşyň.
  • Tebigy we sintetiki önümleri ulanyp bilerinmi?
  • Elbetde. Tebigy we sintetiki önümleriň ýygy-ýygydan utgaşmagy köplenç deňagramly derini ideg edip biler.
  • Sintetiki kosmetiki önümler daşky gurşawa has täsir edýärmi?
  • Umuman, sintetiki kosmetiki önümleriň önümçilik prosesi sebäpli has uly uglerod yzy bar. Şeýle-de bolsa, markalaryň köpüsi indi daşky gurşawyň yzyny azaltmak üçin çäreleri görýärler.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri