Derini bejermegiň düzümlerine düşünmek: Çuňňur syn

Giriş

Her gün deriňize dini taýdan ulanýan şol gözellik önüminde näme bar diýip pikir edip gördüňizmi? Deriňiz “içýär” gialuron kislotasy we parabenlerden gaş? Ora-da bu sözler size düýbünden tanyş dälmi? Alada etme, bu makalada derini ideg edýän maddalar dünýäsine çuňňur aralaşarys, ylmy jedelleri döweris we özboluşly zerurlygyňyza laýyk önümleri saýlamaga kömek ederis.

Gizlin maddalary açmak

Retinol

A witaminiň bir görnüşi bolan Retinol, garrylyga garşy önümleriň köpüsinde ýyldyz düzümidir. Markalar & quot; Neutrogena & quot; we & quot; RoC & quot; goşulan retinol bilen önümleriň tutuş hatary bar. Näme üçin beýle tolgunyşyk? Retinol deriniň öýjükleriniň dolanyşygyny ýokarlandyrýar, ajallaryň we inçe çyzyklaryň görünmegini azaldýar.

Gialuron kislotasy

Derini isleýän, iň gowy dostuňyz bilen tanyşyň: gialuron turşusy. Dinönekeý gialuron kislotasy 2% + B5 ýaly kult halaýanlarynda tapylan bu düzüm, hakyky “gidrawliki göteriji” bolup, derä çyglylygy çekýär we ony ýaş, ýaş görnüşi üçin gulplaýar.

Salisil turşusy

Salisil turşusy düwürtikli deri üçin halas ediji. Derini siňdirip, gözenekleri tekizlemek arkaly işleýär. & Quot; Paulanyň saýlamagy & quot; arassalaýjylardan serýuma çenli dürli görnüşlerde salisil turşusyny hödürläň.

Düzediş düzümi baradaky mifler

Parabens

Derini ideg edýän dünýäde köplenç wulgarizasiýa edilen parabenler, önümlerde mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni alýan konserwantlar toparydyr. Saglyk üçin bolup biljek howplar barada aladalara garamazdan, häzirki ylmy pikir olary kadalaşdyrylan dozalarda howpsuz hasaplaýar.

Sulfat

Arassalaýjylarda köplenç duş gelýän sulfat, deriniň we saçyň suwsuzlanmagy bilen erbet abraý gazandyrýar. Deriniň käbir görnüşlerine gödek bolup bilse-de, elmydama zyýanly däldir. & Quot; CeraVe & quot; duýgur deri üçin sulfatsyz görnüşleri hödürläň.

Deriňiziň görnüşi üçin dogry maddalary saýlamak

Ilyagly deri

Deriňiz ýagly bolsa, ýag önümçiligini kadalaşdyrmaga kömek edýän salisil turşusy we niasinamid ýaly maddalary gözläň. “La Roche-Posay” ýaly markalar täsirli çözgütleri üpjün edýär.

Gury deri

Gialuron kislotasy we keramidler, deriňiz gury bolsa, siziň ýaranlaryňyzdyr. Çyglylygy dikeltmäge we saklamaga kömek edýärler. & Quot; Cetaphil & quot; ýaly markalara üns beriň. ýa-da & quot; Ilkinji kömek gözelligi & quot; nemlendiriji önümler üçin.

Duýgur deri

Derisine duýgur bolanlar merkezleşdirilmedik we gipoallergen önümlere üns bermeli. Aloe wera we romaşka ýaly maddalar derini rahatlandyrýar. & quot; Aveeno & quot; duýgur deri üçin önümleriň giň toplumyny hödürleýär.

Bazardaky iň oňat derini bejermek markalary

& quot; Dinönekeý & quot;

Goşundylara we elýeterli bahalara ünsi bilen tanalýan “The Ordinary” merkezinde aç-açanlygy we netijeliligi goýýan marka.

& quot; Paulanyň saýlamagy & quot;

& quot; Paulanyň saýlamagy & quot; retinol serumlaryndan SPF-e çenli jikme-jik sanaw sanawlary we ulanylyşy bilen önümleriň giň toplumyny hödürleýär.

& quot; CeraVe & quot;

Sarp edijileriň meşhur markasy bolan CeraVe, deriniň tebigy päsgelçiligini goraýan ýumşak, dermatolog tarapyndan öndürilen önümleri bilen bellendi.

Netije

Derini ideg edýän maddalara düşünmek, gözellik düzgüniňizde oýun çalşyp biler. Bilim güýçdir, deriňize näme goýýandygyňyza näçe köp düşünseňiz, sagdyn we ýalpyldawuk bolmagy üçin has akylly kararlar berip bilersiňiz.

Sorag-jogap

  • Derini bejermek önümleri has gymmatmy?
  • Hökmany däl. Derini bejermek önüminiň netijeliligi, bahasyna däl-de, düzümine we formulasyna baglydyr.
  • Önümdäki işjeň maddalary nädip kesgitläp bilersiňiz?
  • Işjeň maddalar, adatça, ingredientler sanawynyň başynda görkezilýär we öndüriji tarapyndan görkezilýär.
  • Retinol bilen retinoidleriň arasynda näme tapawut bar?
  • Retinoidler A witamini öndürijileriniň bir toparydyr we retinol bar bolan retinoidleriň biridir.
  • Deri ideg edýän dürli önümleri birleşdirip bolarmy?
  • Hawa, ýöne negatiw täsirlerden gaça durmak üçin haýsy maddalary birleşdirip boljakdygyny bilmek möhümdir.
  • Derini ideg etmekde SPF nä derejede möhüm?
  • SPF deriňizi wagtyndan öň garramagynyň we deri düwnük keseliniň esasy sebäbi bolan UV zeperlerinden goramak üçin möhümdir.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri