Derini ideg etmegiň syrly dünýäsi: serumlaryň we esseleriň roluny açmak

Derini bejermek bilen tanyşlyk

Derini ideg etmegiň ajaýyp we syrly dünýäsine hoş geldiňiz! Suratkeş boýag başlamazdan ozal kanwany taýýarlaýşy ýaly, derini bejermek makiýaupy ulanmazdan ozal ilkinji aýrylmaz ädimdir. Bu sansyz önümlere baý, bularyň hemmesi deriňizi üýtgetmegi wada berýär. Soöne köp wariant bilen, her önümiň näme edýändigini bilmek kyn, şeýlemi? Ine, şu ýerde oýnaýarys.

Serumlara we eserlere has ýakyndan serediň

Derini bejermek önümleriniň arasynda serumlar we essensiýalar uly ünsi çekdi. Olar syrly ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne olar bilen tanşanyňyzdan soň deriňiziň iň gowy dosty bolup bilerler.

Serumlar näme?

Derini bejermek serumlary ýeňil, işjeň maddalaryň ýokary konsentrasiýasy bilen çalt siňdirilýär. Serumu derini bejermek dünýäsiniň güýçli ýangyç sanjymlary diýip pikir ediň.

Eserler näme?

Aslynda koreý derisini bejermek däp-dessurlarynyň möhüm bölegi, derileri nemlendiriji formulalar bolup, deriňizi soňraky bejergä taýýarlaýar we siňdirilmegini güýçlendirýär. Deriňiziň beýleki derini bejermek önümlerinden ähli peýdalary özleşdirmäge taýýardygyny üpjün edýän garşylaýyş komiteti hökmünde pikir ediň.

Serumlary we eserleri deňeşdirmek

Serumlar we esseler bir zatmy? Aslynda beýle däl! Meňzeş görünse-de, wezipeleri we derini ideg etmekde ulanylyşy başga.

Esasy tapawutlar

Esasy tapawut, olaryň gurluşy we konsentrasiýasydyr. Serumlar has köp jemlenendir, esseler bolsa has ýeňil we has nemlendiriji bolýar.

Iň oňat serumlar we olaryň peýdalary

Geliň, iň oňat serumlaryň käbirine seredeliň, şeýlemi? Estée Lauder Advanced Night Repair Sinhronlaşdyrylan Dikeldiş Kompleksi II, garramaga garşy güýçli aýratynlyklary bilen tanalýan dünýäde iň köp satyjy. SkinCeuticals C E Ferulic Serum, beýleki tarapdan ajaýyp antioksidant düzümi sebäpli daşky gurşaw streslerinden ajaýyp gorag üpjün edýär.

Öňdebaryjy eserler we olaryň peýdalary

Eserler kategoriýasynda köplenç “gudratly suw” diýlip atlandyrylýan SK-II-den ýüzüň bejergisi tapawutlanýar. üýtgeýän häsiýetleri sebäpli. Anotherene bir meşhur saýlama, deriňizi hapalaýjylardan goraýan we şöhle saçýan täze gara çaý Kombucha Essence.

Derini ideg etmegiň tertibine serumlary we eserleri nädip goşmaly

Theseöne bu güýçli elikirleri nädip ulanmaly? Ine size peýdaly gollanma.

Dogry tertip

Arassalanandan we tonlandan soň deriňizi taýýarlamak üçin mazmuny ulanyň. Soňra derini ideg etmegiň aýratyn zerurlyklaryna gönükdirilen serum ulanyň. Alwaysadyňyzdan çykarmaň, elmydama iň inçe önümden başlaň we has galyň önümine çenli işläň.

Ulanyş ýygylygy

Zerumlaryň we essensiýalaryň köpüsini günde iki gezek ulanyp bolýar, ýöne önümiň görkezmelerini artykmaç okaň.

Serumlar we eserler size laýykmy?

Deriňiziň görnüşine we aladalaryna düşünmek, bu önümleriň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemekde esasy faktor.

Gury deri üçin

Deriňiz köplenç berk duýulsa ýa-da ýalpyldawuk görünse, adaty gialuron turşusy serumu ýaly gialuron turşusyndaky nemlendiriji madda we serum kömek edip biler.

Ilyagly deri üçin

Nebit we bölünişikler bilen göreşýän bolsaňyz, “La Roche-Posay Effaclar Serum” ýaly ýeňil manyly we komedogen däl serum gözenekleri ýapmazdan nebit önümçiligine gözegçilik edip biler.

Netijeler

Serumlar we eserler dünýäsi çylşyrymly bolup biler, ýöne derini bejermek işiňizde oýun çalşyp biler. Önümleri deriňiziň üýtgeşik zerurlyklaryna laýyklaşdyryp, sagdyn, ýalpyldawuk deriniň syryny açyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, bu derini bejermek super gahrymanlaryny synap görmäge taýynmy?

Sorag-jogap

  • Gündelik işimde serumu we mazmuny ulanyp bilerinmi?
  • Elbetde! Eserler, siňdirişini güýçlendirip, deriňizi serum üçin taýýarlaýar.
  • Dogry serumu ýa-da mazmuny nädip saýlamaly?
  • Elmydama aýratyn derini ideg etmegiňize laýyk önümleri saýlaň. Önümiň size laýykdygyny anyklamak üçin deriňiziň görnüşini hem göz öňünde tutuň.
  • Serumlar we esseler ähli ýaşlara laýykmy?
  • Hawa, ýöne ýadyňyzdan çykarmaň, ýaşyňyzda derini ideg etmek zerur. 20 ýaşyňyzda siziň üçin işleýän zat 40 ýa-da 50-nji ýyllarda täsirli bolup bilmez.
  • Serumlar ýa-da esseler nemlendiriji çalşyp bilermi?
  • , Ok, serumlar we esseler nemlendirijileriň ornuny tutmaýar. Birek-biregi doldurýarlar, gidrasiýa we derini ideg edýärler.
  • Zeruma we esselere maýa goýmaga mynasypmy?
  • Priceokary bahasyna garamazdan, serumlarda we essensiýalarda jemlenen, ýokary hilli maddalar deriňiziň saglygynyň we daşky görnüşiniň ep-esli gowulaşmagyna sebäp bolup biler.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri