Derini bejermekden aýyrmak: Umumy meseleleri kesgitlemek we çözmek

Derini ideg etmek üçin başlangyç

Derini bejermekden aýyrmak: Umumy meseleleri kesgitlemek we çözmekDerini ideg etmegiň içerki we daşarky taraplaryna düşünmek çalt çümmek däl. Bu öwrümlerden we öwrümlerden doly syýahat. Bu sapara taýynmy? Beautyerli gözellik dükanynyň beýik tekjelerinden internetiň çuňlugyna çenli bu giň deňzi bilelikde gezeris. Adaty deri problemalaryny nädip tanamalydygyny we bejermelidigine seredeliň.

Deri: ajaýyp zygyr matalar

Deri diňe bir bedeniň üstü däl, şahsy hekaýalarymyzy aýdýan kanwadyr. Yearsyllaryň paýhasyny görkezýän gyrmalar, gormonal üýtgemeleri görkezýän düwürtikler ýa-da pasyllaryň üýtgemegini görkezýän gury tegmiller bolsun, derimiziň aýdyp berjek bir hekaýasy bar.

Adaty deri problemalary

Şeýle-de bolsa, deriniň hekaýalary hemişe owadan däl. Köp adamlar dürli deri problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, geliň iň köp ýaýran käbirlerine seredeliň.

Düwürtik

Esasan dykylan gözeneklerden döreýän düwürtikler umumy mesele. Neutrogenanyň ýagsyz düwürtik ýuwulmagy ýa-da “La Roche-Posay” -yň “Effaclar Medicated Gel Acne Arassalaýjy” ýaly önümler bu meselä garşy göreşmäge kömek edip biler.

Giperpigmentasiýa

Artykmaç melanin önümçiliginiň netijesinde giperpigmentasiýa gara tegmilleriň döremegine sebäp bolýar. Myradyň “Rapid Age Spot” we “Pigment Lightening Serum” ýaly möhüm kremler geljegi uly netijeleri wada berýär.

Gury deri

Gury deri suwsuzlygyň, howanyň üýtgemeginiň ýa-da ekzema ýaly deri ýagdaýlarynyň alamaty bolup biler. CeraVe-iň nemlendiriji kremi ýa-da ilkinji kömek gözelliginiň ultra abatlaýyş kremi ýaly nemlendirijiler peýdaly bolup biler.

Gyralar

Köplenç garrylygyň, günüň täsiriniň we durmuş ýörelgeleriniň netijesi, ýygyrtlar umumy alada döredýär. RoC Retinol Correxion-yň çuňňur gyrmyzy gijeki kremi ýaly retinoid önümleri kömek edip biler.

Deriniň görnüşlerini kesgitlemek

Umumy meseleleri bilmek ilkinji ädimdir. Indiki, dürli deri görnüşlerini nädip kesgitlemelidigini öwreneliň.

Ilyagly deri

Nahar wagtynda ýüzüňiz diskoteka topy ýaly ýalpyldawuk bolsa, deriňiziň ýagly bolmagy ähtimal. Bioderma we The Ordinary ýaly markalar ýagly deri üçin ajaýyp önümleri hödürleýär.

Gury deri

Eger yzygiderli berk duýgy duýsaňyz ýa-da ýalpyldawuk duýsaňyz, deriňiziň gury bolmagy ähtimal. “Aveeno” we “Eucerin” markalaryndan nemlendiriji önümler iň gowy jedeliňiz bolup biler.

Deriniň birleşmegi

Ilyagly T-zonany (maňlaý, burun we eňek) we gury ýaňaklary duýsaňyz, kombinasiýa deri klubynyň agzasysyňyz. “La Roche-Posay” we “Neutrogena” markalary bu deri görnüşi üçin oňat dizaýn edilen önümleri hödürleýär.

Duýgur deri

Deriňiz täze önümlere ýa-da howanyň üýtgemegine çalt reaksiýa berse, duýgur deri bolup biler. Cetafil we Vanicream markalary duýgur deri üçin önümlerde ýöriteleşýär.

Deriniň näsazlyklaryny bejermek

Deriniň umumy problemalary we görnüşleri barada bilim bilen ýaraglanan, geliň, bu problemalary nädip bejermelidigini öwreneliň.

Dogry önümleri saýlamak

Deriniň meselelerini bejermekde ilkinji ädim dogry önümleri saýlamakdyr. Elmydama deriňiziň görnüşine we aýratyn aladalaryna laýyk önümleri saýlaň. Elmydama bellikleri okaň!

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri