Derini bejermek sungatyny özleşdirmek: Düwürtikli deri üçin giňişleýin gollanma

Derini ideg etmek, her kimiň başgaça gezýän syýahatydyr we käbirleri üçin rahat ýüzmek mümkin bolsa-da, beýlekiler düwürtik keseliniň tupanyny başdan geçirmeli bolarlar. Düwürtikli deri bolan biri hökmünde özüňizi tükeniksiz söweşýän ýaly duýup bilersiňiz. Emma dogry strategiýa bilen ýeňiş mümkin.

Düwürtikli deri dünýäsinde gezmek

Düwürtikli derä düşünmek

Derini bejermek sungatyny özleşdirmek: Düwürtikli deri üçin giňişleýin gollanma“Näme üçin derimde düwürtik bolýar?” Diýip sorap bilersiňiz. Bu soraga jogap bermek üçin meseläniň köküni bilmek möhümdir. Sebumyň artykmaç öndürilmegi, ölen deri öýjükleri, bakteriýalar we çişme ýaly faktorlar düwürtikleriň ösmegine kömek edýär.

Mifleri tanamak

Inalňyş maglumat derini arassalamak üçin esasy päsgelçilik bolup biler. “Düwürtik diňe ýetginjeklerde bolýar” ýaly toslama mifler. ýa-da “düwürtikler arassaçylygyň netijesidir”, derini bejermekde has täsirli çemeleşmäni ösdürmäge kömek eder.

Düwürtikli deri üçin zerur ideg

Arassalamak: birinji ädim

Derini ideg etmek tertibini ýumşak arassalamak bilen başlaň. Düwürtik derisi üçin CeraVe ýüz köpügi ýa-da Neutrogena arassalaýjy jel ýaly önümler ajaýyp görnüşlerdir. Tebigy çyglylygyň derisini süpürmän hapa we ýagy aýyrýarlar.

Sazlamak: pH Balans

Dinönekeý glikolik kislotanyň çözgüdi 7% ýaly toner deriňiziň pH-sini deňleşdirip, derini bejermegiň indiki ädimlerine taýýarlap biler.

Gidratasiýa: zyýansyz gidrasiýa

Garşy çykýan ýaly görünse-de, gidrasiýa möhümdir. Gözenekleri ýapmajak EltaMD UV Clear Broad Spectrum SPF 46 ýaly komedogen däl nemlendirijileri saýlaň.

Exfoliation: ölen öýjükleri aýyrmak

Paulanyň saýlamagy ýaly önümler bilen siňdirmek 2% BHA Derini kämilleşdirýän suwuk Exfoliant ölen deri öýjüklerini aýyrmaga we dykylan gözenekleriň öňüni almaga kömek edýär.

Treatmenterli bejergi: düwürtiklere garşy göreş

Mario Badesku Guradyjy Lotion ýaly önümler, gödek düwürtikleri maksatly bejergini üpjün edip biler.

Içinden iýmitleniň: deri ideginde berhiziň ähmiýeti

Iýmit deriniň ýagdaýyna täsir edip bilermi?

“Iýýän zadyňyzmy?” Diýen sözleri eşitdiňizmi? Gözlegler, iýmit bilen deriniň saglygynyň arasynda berk baglanyşygy görkezýär. Antioksidantlara we omega-3 ýag kislotalaryna baý diýeta sagdyn derini ösdürip biler.

Derini bejermegiň iň täze çözgütlerini öwrenmek

Professional bejergiler

Käwagt öýde ideg etmek ýeterlik bolman biler. Şeýle ýagdaýlarda himiki gabyklar, lazer bejergisi ýa-da mikrodermabraziýa ýaly hünär bejergileri kömek edip biler.

Bellenen dermanlar

Agyr düwürtikler üçin dermatologlar köplenç izotretinoin ýa-da topiki retinoidler ýaly dermanlary belleýärler.

Öňüni almak bejergiden gowudyr

Arassa deri üçin ýönekeý endikler

Işläniňizden soň ýüzüňizi ýuwmak ýa-da ýassyk ýassyklaryňyzy yzygiderli üýtgetmek ýaly ownuk endikler düwürtikleriň öňüni alyp biler.

Makiýaupy paýhasly ulanyň

Makiýaupy gowy görýän bolsaňyz, gözenekleriňizi ýapmajak komedogen däl önümleri saýlaň.

Derini ideg etmek sungatyny özleşdirmek ýuwaş-ýuwaşdan bolup, ýolda kynçylyklara duşsaňyz gowy bolar. Esasy zat ýüregi ýitirmek däl. Dogry tertip, önümler we ýaşaýyş durmuşynyň üýtgemegi bilen, arzuwlaryňyzyň derisine has ýakynlaşarsyňyz.

Sorag-jogap

  • Düwürtikli deri bar bolsa, makiýa wear geýip bilerinmi?
  • Hawa, edip bilersiň. Emma gözenekleriňizi ýapmajak komedogen däl önümleri saýlaň.
  • Her gün siňdirip bolarmy?
  • , Ok, aşa köp siňdirmek derä zeper ýetirip biler. Hepdede 1-2 gezek siňdirmäge synanyşyň.
  • Diňe berhiz düwürtigimi bejerip bilermi?
  • Sagdyn iýmit deriňiziň saglygyny gowulaşdyryp bilýän bolsa-da, düwürtikleri özbaşdak bejermek mümkin däl. Derini ideg etmek tertibi we ýaşaýyş durmuşy hem möhüm rol oýnaýar.
  • Stres düwürtik döredip bilermi?
  • Hawa, stres sebum önümçiligini artdyrmak bilen düwürtiklere sebäp bolup biler. Stress dolandyryş usullaryny gündelik işleriňize girizmek möhümdir.
  • Düwürtikleri bejermek üçin halk bejergisi täsirlimi?
  • Käbir öý bejeriş serişdeleri ýeňillik döredip bilýän hem bolsa, dowamly deri ideginiň ýa-da agyr düwürtikleriň hünär bejergisiniň ornuny tutmaýar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri