Smartfon ekranynyň çözgütlerine düşünmek: HD, Full HD we 4K

Giriş: Dünýä siziň eliňizde

Smartfon ekranynyň çözgütlerine düşünmek: HD, Full HD we 4K

Jübi telefonyna eýe bolmak zerurlyk däl-de, kaşaň bir wagtdy? Ekranlar kiçijik we tekst pikselleşdirilen wagtmy? Hawa, döwür hakykatdanam üýtgedi. Smartfonly bolmak, jübiňizde dünýä bar ýaly dünýäde ýaşaýarys. Smartphoneöne smartfon görmek tejribäňizi beýle ajaýyp görkezýän zat hakda pikir edip gördüňizmi? Bularyň hemmesi ekranyň çözgüdi, dostum.

Şertlere düşünmek: Ekranyň çözgüdi

Wagt, “ekran çözgüdi”? Bu näme many berýär? Şuny göz öňüne getiriň: Surat çekmek üçin bir surat we kiçijik nokatlar bar. Näçe köp bal gazansaňyz, suratyňyz şonça-da jikme-jik bolar. Gysgaça aýdylanda, bu ekranyň çözgüdi! Näçe köp piksel bolsa, ekranyňyzda has ýiti we has jikme-jik bolar.

HD çözgüdi: Täze standart

HD ýa-da ýokary kesgitleme, smartfon çözgütleri dünýäsinde täze esasy nokada öwrüldi. 1280×720 piksel durulykda, gysga we aýdyň wizual tejribe hödürleýär. Samsung Galaxy A10 we Moto G7 Play ýaly meşhur telefonlar HD çözgüt ekranlaryny ulanýarlar.

Doly HD: upok

Doly HD ýa-da FHD çözgüdi çyzgyny has ýokary galdyrýar. 1920×1080 piksel durulykda suratlar we wideolar has düşnükli we reňkler has janly bolýar. “IPhone SE 2020” we “OnePlus Nord” ýaly meşhur modelleriň köpüsi “Full HD” ekranlaryny hödürleýär.

Doly HD + çözgüdi: Serhetleri bozmak

Doly HD + çözgüdi 18: 9 FHD standartyny giňeldýär we şol bir piksel dykyzlygy bilen has köp ekranly gozgalmaýan emläk üpjün edýär. Bu çözgüdi Samsung Galaxy S10e we LG G8 ýaly flagman enjamlarynyň köpüsinde tapyp bilersiňiz.

Dört HD we dört HD +: Premium tejribe

Dört HD ýa-da QHD, çuňňur tomaşa etmek üçin täsirli 2560×1440 piksel hödürleýär. QHD + aspekt gatnaşygy 18: 9-a çenli giňeltmek arkaly tejribäni hasam güýçlendirýär. Samsung Galaxy S21 we Google Pixel 6 ýaly enjamlar QHD ekranlaryny ulanýarlar.

4K çözgüdi: Täsirli görmek tejribesi

Smartfonlara ýakyn kinematiki tejribe getirip, 4K durulyk 3840×2160 piksel hödürleýär. “Xperia 1 III” modeli bilen “Sony” ýaly markalar, deňsiz-taýsyz tomaşa tejribesini üpjün edip, smartfon bazaryna 4K ekran hödürledi.

Deňeşdirme: HD vs. Full HD vs. 4K

Geliň, bir oýun oýnalyň. HD arassa köl bolsa, Full HD hrustal arassa köl bolsa, 4K, eziz okyjym, ummasyz ummandyr. Tapawut, çuňluk, aýdyňlyk we çuňňur tejribe.

Batareýanyň ömrüne täsiri

Ekranyň çözgüdi smartfonyňyzyň batareýasynyň ömrüne täsir edip bilermi? Taşlaýjy: hawa, edip biler. Has ýokary çözgüt, has köp batareýa güýjüni sarp edýän güýje has köp piksel diýmekdir.

Öndürijiligiň täsiri

Batareýanyň ömrüne meňzeş, has ýokary çözgüt enjamyňyzyň umumy işleýşine hem täsir edip biler. Has köp piksel, has güýçli enjamlarda haýal işlemegine sebäp bolup biljek ajaýyp şekil hilini bermek üçin has köp işleýiş güýjüni talap edýär.

Haýsy karary saýlamaly?

Smartfon ekranynyň çözgütlerine düşünmek: HD, Full HD we 4K

Ekranyň dogry çözgüdini saýlamak zerurlyklaryňyza bagly. Kino buffy we uly ekranda iň ownuk jikme-jikliklerden lezzet alýarsyňyzmy ýa-da batareýanyň ömrüni we öndürijiligini ileri tutýan tötänleýin ulanyjymy? Jogap içiňizde!

Netije: Saýlawyň güýji

Netijede, saýlamak saňa bagly. HD, Doly HD, 4K bolsun ýa-da arasyndaky başga bir zat bolsun, bir zady anyk bilýäris – smartfonyň ekrany çözgüdiniň geljegi aýdyň we wada bilen doly.

Sorag-jogap

  • Piksel näme?
  • Piksel sanly şekiliň ýa-da displeýiň iň kiçi birligi. Ekranda näçe köp piksel bolsa, görkezilen surat has jikme-jik bolar.
  • Full HD bilen Full HD + arasynda näme tapawut bar?
  • “Full HD +” “Full HD” bilen deň ölçeg hödürleýär, ýöne giňeldilen 18: 9 gatnaşygy bilen, şol bir piksel dykyzlygyny saklamak bilen has köp ekran gozgalmaýan emläk bilen üpjün edýär.
  • Ekranyň çözgüdi batareýanyň ömrüne täsir edýärmi?
  • Hawa, has ýokary ekran çözgütleri has köp güýç sarp edip biler we şonuň üçin batareýany has çalt zaýalap biler.
  • 4K çözgüdi nämäni aňladýar?
  • 4K durulyk, ekranyň 3840×2160 pikseldigini aňladýar. Bu häzirki wagtda smartfonlar üçin elýeterli iň ýokary çözgüt.
  • Has ýokary çözgüt mydama gowumy?
  • Hökmany däl. Has ýokary çözgüt şekiliň hilini has gowulaşdyrýan bolsa-da, has köp güýç we gaýtadan işlemek güýjüni sarp edýär. Şonuň üçin saýlamagyňyz şahsy islegleriňize we zerurlyklaryňyza bagly bolmaly.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri