Doly gollanma: Telewizoryň ekranyny arassalamak we goldamak

Giriş

Doly gollanma: Telewizoryň ekranyny arassalamak we goldamakDiňe tozanly ekrany görensoň hakykata öwrülmegi üçin telewizorynyň gara çuňlugyna kim seretmedi? Telewizor ekranlarymyz diňe bir görkezýän suratlaryny däl, eýsem daşky gurşawyň ýagdaýyny görkezýän aýna ýalydyr. Şonuň üçinem olary parlak arassa saklamalydyrys. Telewizoryň ekranyny nädip arassalap we arassalap bileris?

Arassa telewizoryň ekranynyň ähmiýetine düşünmek

Açyklyk we hil

Täze telewizor satyn alanyňyzda, ony açanyňyzda we suratyň aýdyňlygy we reňk baýlygy bilen uçup gidýändigiňizi bilýärsiňizmi? Arassa ekran bu ajaýyp hiliň has uzak dowam etmegini üpjün edýär.

Çydamlylyk

Tozanyň, barmak yzlarynyň we beýleki bölejikleriň toplanmagy ekranyňyzyň ömrüni ep-esli azaldyp biler. Yzygiderli arassalamak bu töwekgelçiligi peseldýär we ekranyň ömrüni ýokarlandyrýar.

Ekranyň görnüşini kesgitlemek

Arassalamaga başlamazdan ozal telewizoryň ekranynyň görnüşini bilmek gaty möhümdir. Telewizor ekranlarynyň iň köp ýaýran iki görnüşi, Samsung, Sony we LG markalarynda ulanylýan LCD / LED ekranlar we ýokary derejeli modellerde we Panasonic we Philips markalarynda ulanylýan OLED ekranlardyr.

Arassalanyňyzda etmeli we etmeli däl

Geliň

Mikrofiber mata ulanyň

Softumşak we näzik, olar telewizoryň ekrany üçin ajaýyp.

Screenörite ekran arassalaýjylaryny ulanyň

“Screen Mom” we “WHOOSH!” Braaly markalar täsirli ekran howpsuz önümleri hödürleýär.

Biz beýle däl

Gaty himiki serişdeleri ulanmaň

Öý arassalaýjylary we himiki serişdeleri ekranyňyza zyýan berip biler.

Gaty basmaň

Zyýan ýetmezligi üçin ekrany elmydama seresaplylyk bilen arassalaň.

Ekranyňyzy arassalamak üçin ädimme-ädim gollanma

Telewizoryň ekranyny arassalamak penjiräni arassalamakdan tapawutlydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Dyrnaklardan we zeperlerden gaça durmak üçin dogry usul bar.

Yzygiderli hyzmat etmek üçin maslahatlar

Arassalamak söweşiň diňe ýarysydyr. Yzygiderli hyzmat etmek tozanyň we hapanyň ýygnanmagynyň öňüni alar. Bularyň arasynda telewizoryňyzy az tozanly ýerde saklamak, ulanylmaýan wagty tozany saklamak üçin gapaklary ulanmak we yzygiderli arassalamak tertibini düzmek ýaly ýönekeý maslahatlar bar.

Netije

Çotganyň ähmiýetini, näme etmelidigiňizi we näme etmeli däldigiňizi ara alyp maslahatlaşdyk we muny nädip dogry etmelidigi barada ädimme-ädim gollanma hödürledik. Indi etmeli zat, bu strategiýalary ulanmak we arassa, düşnükli we uzak wagtlap telewizoryň ekranyndan lezzet almak!

Sorag-jogap

  • Telewizoryň ekranyny arassalamak üçin sirke ulanyp bilerinmi?
  • , Ok, sirke telewizoryň ekranyna zeper ýetirer. Makullanan ekran arassalaýjylaryny ulanyň.
  • Ekrany arassalamak üçin kagyz polotensasyny ulanyp bilerinmi?
  • , Ok, kagyz polotensalary ekrany çyzyp biler. Mikrofiber mata ulanyň.
  • Telewizoryň ekranyny näçe gezek arassalamaly?
  • Daşky gurşawyň şertlerine baglylykda ekrany her 1-2 hepdede arassalamaly.
  • Telewizorym üçin tozan örtügini ulanmalymy?
  • Hawa, tozan örtükleri tozanyň döremeginiň öňüni almakda örän täsirli bolup biler.
  • Telewizoryň ekranyny arassalamak üçin suw ulanyp bilerinmi?
  • Suw ulanmazlyk has gowudyr. Zerur bolsa, distillirlenen suwy ulanyň we telewizora suwuklygyň dökülmeginden gaça duruň.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri