Daşky güýmenje bilen meşgullan: iň oňat açyk telewizorlara içgin syn

Açyk telewizorlaryň peýda bolmagy adamlaryň güýmenjesini üýtgetdi. Yzky howly barbekülerinden başlap, ýyldyzlaryň aşagyndaky amatly film gijelerine çenli bu çydamly, howa çydamly enjamlar açyk howada halaýan tomaşalaryňyzy we filmleriňizi lezzet almaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, bazardaky köp sanly model bilen, zerurlyklaryňyza dogry açyk telewizor saýlamak gorkunç bolup biler. Alada etme, ähli hapa işleri seniň üçin etdik. Jikme-jikliklere seredeliň.

Näme üçin açyk telewizora seredmeli?

Howuzuň güneşli gününi hezil edip halaýan sport oýnuňyza tomaşa edýändigiňizi göz öňüne getirip görüň? Ora-da ýyldyzly asmanyň aşagynda halaýan teleseriallaryňyza nädip tomaşa edýärsiňiz? Garaz, açyk telewizorlar bilen bu hyýaly dünýä hakykata öwrülýär. themöne olary adaty telewizorlardan näme tapawutlandyrýar?

Daşarda ulanmak üçin niýetlenendir

Açyk telewizorlar, tebigy şertleri ýeňip geçmek üçin ýörite döredildi. Olar çydamly, howa çydamly we köplenç günüň şöhlesine garşy göreşmek üçin has ýagty ekranlara eýe. Temperaturanyň üýtgemegine çydap bilýän we tozandan we mör-möjeklerden goraýan ýöriteleşdirilen komponentleri ulanýarlar.

Ajaýyp howly güýmenjesi üçin iň gowy açyk telewizor

Daşky güýmenje bilen meşgullan: iň oňat açyk telewizorlara içgin synKöp sanly modeli saýlamak bilen, açyk açyk telewizory saýlamak gaty kyn iş ýaly bolup biler. Bu ýerde size habarly karar bermäge kömek etmek üçin iň ýokary dalaşgärleriň käbirine seredýäris.

“SunBriteTV” tarapyndan “Veranda” seriýasy

Syn

“SunBriteTV” özüni açyk teleýaýlym bazarynda möhüm oýunçy hökmünde görkezdi. Olaryň doly kölegeli açyk meýdançalar üçin ýörite döredilen “Veranda” seriýasy markanyň hiline we täzeligine wepalylygyny görkezýär.

Esasy aýratynlyklary

4K UHD çözgüdi we HDR goldawy bilen bu telewizor ýokary surat hilini hödürleýär. Adaty ýapyk telewizordan 50% ýagty, kölegeli açyk meýdançalarda-da aýdyň şekilleri üpjün edýär. “Veranda” seriýasynda ýagyş, gar, tozan, mör-möjeklere we çyglylyga çydap bilýän howa çydamly dizaýny bar.

Ultra ýagtylygy yzarlaň

Syn

Açyk açyk gurşawda ýokary hilli köpelmegi gözleýänler üçin Seura Ultra Bright ajaýyp görnüşi hödürleýär. Islendik yşyklandyryş şertinde janly, ýokary kesgitli mazmuny bermek üçin döredildi.

Esasy aýratynlyklary

Seura Ultra Bright täsirli 700 nit ýagtylyga eýe, güýçli gün şöhlesinde-de ajaýyp görünýär. Onda 4K UHD çözgüdi we ajaýyp surat hili üçin HDR goldawy bar. Işleýän temperatura diapazony -24-den 122 ° F-a çenli bolup, açyk howada güýmenmek üçin ygtybarly çözgüt bilen doly howa möhürlenendir.

Furrion-dan doly kölegeli Aurora modeli

Syn

Doly kölegeli ýerler üçin niýetlenen “Furrion Aurora Full Shade” özüne çekiji bahadan çuňňur açyk tejribe hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary

Bu model 4K UHD çözgüdi berýär we ýalpyldawuk, howa çydamly ekrany görkezýär. Işleýiş temperatura diapazony täsirli, -4-den 122 ° F çenli şertlerde işlemäge ukyply. Şeýle hem, tozan we pyrlanmakdan goramak üçin IP54 reýtingi bar.

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri