Smartfon saklamagyň opsiýalary: içerki ýat ýa-da giňeldilen ýat

Sanly döwür: Maglumatlaryň dolmagy

Bu sanly döwürde maglumatlaryň gymmaty we ony saklamagyň zerurlygy möhüm taraplardyr. Bu barada pikirlenip görüň – ýokary çözgütli suratlardan, aýdym-sazlardan we wideolardan programmalara, oýunlara we resminamalara çenli hemme zat maglumatlara bagly. Indi bu maglumatlary dolandyrýan möhüm guraly – smartfonyňyzy göz öňüne getiriň.

Smartfon ammary: Jübi tejribäňiziň özeni

Smartfonyňyz sanly ýoldaşyňyz, jübiňizdäki kiçi kompýuter. Emma, ​​ähli kompýuterler ýaly, çäklendirmesi bar – ýat. Sorag, bu ammary nädip dolandyrmaly? Uly içerki ýady bolan telefon gözleýärsiňizmi? Ora-da giňeldilip bilinýän enjamy has gowy görýärsiňizmi?

Uly jedel: Içerki ýat we giňeldilen ammar

Içerki ýadyň we giňeldip bolýan ammaryň arasyndaky bu uly jedel birnäçe ýyl bäri dowam edip gelýär we iki wariantyňam oňaýly taraplary bar. Bu iki wariantyň arasyndaky söweş köplenç şahsy zerurlyklaryňyza, islegleriňize we ýaşaýyş durmuşyňyza degişlidir.

Içerki ýat: oňaýly taraplary, zyýany we kemçilikleri

Smartfon saklamagyň opsiýalary: içerki ýat ýa-da giňeldilen ýatSaklaýyş deňeşdirmämize, içerki ýadymyza ilkinji gatnaşyja seredeliň.

Içerki ýadyň peýdalary

Içerki ammaryň esasy artykmaçlygy, köplenç “iPhone 13 Pro Max” ýa-da “Samsung Galaxy S21 Ultra” ýaly flagman modellerinde bolýar. Köplenç içerki ýat giňeldilen ammarlara garanyňda has çalt okamak we ýazmak tizligini hödürleýär, netijede has oňat öndürijilik we programma has çalt işe girizilýär.

Içerki ýadyň kemçilikleri

Beýleki tarapdan, “iPhone 13 Pro Max” üçin 512GB opsiýa ýa-da “Samsung Galaxy S21 Ultra” üçin 1TB görnüşi ýaly uly içerki ammarly smartfonlar gaty gymmat bolup biler. Mundan başga-da, ammar çägiňize ýeteniňizden soň, ony giňeldip bilmersiňiz.

Giňeldilýän ammar: Barmaklaryňyzda çeýeligi

Ondan soň, Samsung Galaxy Note 20 ýa-da LG V60 ThinQ ýaly köp sanly Android enjamynyň goldaýan giňeldilen ammary bar.

Giňeldilýän ammaryň peýdalary

Giňeldilýän ammaryň esasy peýdasy onuň çeýeligi. 128 Gb bilen Samsung Galaxy Note 20 ýaly içerki ammary az bolan telefon satyn alyp bilersiňiz, soňra bolsa microSD karta ulanyp, zerur ýer goşup bilersiňiz. Saklamak üçin köp ýer gerek bolsa, bu has amatly wariant.

Giňeldilýän ammaryň kemçilikleri

Şeýle-de bolsa, giňeldilip bilinýän ammar, içerki ýat bilen deňeşdirilende adatça haýal okamak we ýazmak tizligine eýe. Bu programmalar we faýllar üçin has köp ýüklenmegine sebäp bolup biler. Mundan başga-da, ähli programmalar mikro SD karta geçmegi goldamaýar.

Smartfon markalaryny deňeşdirmek: Kim tarapyndan hödürlenýär?

Apple: Hemme zat Içki ýadyň içinde

“Apple” barada aýdylanda bolsa, kompaniýa hemişe içerki ýadyň tarapdarydy. Asyl “iPhone” 2007-nji ýyldan bäri, “iPhon” mikro SD kartlary ulanyp giňeldilýän ammary goldamaýar.

Samsung: Iki dünýäniň iň gowusy

“Samsung” -da ýagdaý has dürli-dürli. Baýdakly “Galaxy S” seriýasy mikro SD kartlara goldawy taşlasa-da, olaryň “Galaxy A” seriýasy we käbir “Note” seriýaly modelleri bu aýratynlygy goldaýar.

LG: Däp-dessurlary gorap saklamak

LG, telefon işini ýapandygyna garamazdan, adatça LG V60 ThinQ ýaly enjamlarynda giňeldilip bilinýän ammary goldaýar.

Smartfonyňyz üçin dogry ammar opsiýasyny saýlamak

Içerki ýadyň we giňeldilen ammaryň arasynda saýlamak diňe aýratynlyklary ýa-da bahalary deňeşdirmek däl; zerurlyklaryňyza düşünmek hakda.

Içerki ýady haçan saýlamaly?

Eger çalt we rahat smartfon amallary gerek bolsa we has köp pul tölemäge garşy bolmasaňyz, has içerki ammary bolan smartfon iň gowy jedeliňiz bolup biler.

Giňeldilýän ammary haçan saýlamaly?

Smartfon saklamagyň opsiýalary: içerki ýat ýa-da giňeldilen ýatSize köp ýer gerek bolsa, ýöne býudjetde bolsaňyz, ýa-da zerur bolanda has köp goşmagyň çeýeligini halaýan bolsaňyz, giňeldilen ammary bolan smartfon iň oňat saýlawdyr.

Netije

Smartfon saklanyşy barada aýdylanda bolsa, bir ölçegli ölçegli çözgüt ýok. Bu özboluşly zerurlyklaryňyza we islegleriňize laýyk gelýän zady saýlamak hakda. Galyberse-de, smartfonyňyz sanly hyzmatdaşyňyzdyr we dogry birini saýlamak onuň gowy işlemegini üpjün eder.

Sorag-jogap

 • S: Mikro SD kart ulanyp, iPhone-yň ammaryny giňeldip bilerinmi?
  J:, ok, iPhon mikro SD kartlary ulanyp giňeldilýän ammary goldamaýar.
 • S: Giňeldilip bilinýän ammar içerki ýadyňdan haýalmy?
  J: Hawa, umuman aýdylanda, giňeldip bolýan ammar içerki ýat bilen deňeşdirilende haýal okalýar we ýazylýar.
 • S: Haýsy smartfonlar giňeldilen ammary goldaýar?
  J: Käbir Samsung telefonlary, esasanam “Galaxy A” we “Note” seriýalary, şeýle hem LG we Sony ýaly beýleki markalaryň birnäçe modeli giňeldilen ammary goldaýar.
 • S: appshli programmalarymy giňeldip bolýan ammarlara geçirip bilerinmi?
  J:, ok, ähli programmalar giňeldilen ammarlara geçmegi goldamaýar. Programma we telefonyň operasiýa ulgamyna bagly.
 • S: Smartfonlarda iň köp içerki ýadyň mukdary näçe?
  J: Häzirki wagtda Samsung Galaxy S21 Ultra, 1 TB çenli smartfonda iň köp içerki ýady hödürleýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri