Smartfon saglyk programmalarynyň güýjüni öwrenmek: abadançylygyňyzy yzarlamak we gözegçilik etmek üçin gollanma

Giriş: Sanly saglyk ynkylaby

Smartfon saglyk programmalarynyň güýjüni öwrenmek: abadançylygyňyzy yzarlamak we gözegçilik etmek üçin gollanma

Tehnologiýanyň saglyga we saglyga çemeleşişimizi nähili üýtgedýändigi hakda pikir edip gördüňizmi? Tehnologiýanyň abadançylygymyz üçin hödürleýän tükeniksiz mümkinçiliklerine göz aýlap, täze serhetiň gyrasynda duran ýaly. Bu özgeriş gurallary jübimizde dogry: ykjam saglyk programmalary. Geliň, bu sanly saglyk ýoldaşlarynyň dünýäsine gyzykly syýahat edeliň.

Jübi saglygy programmalaryna düşünmek

Jübi saglygy programmalary näme?

Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, ykjam saglyk programmalary saglygy we abadançylygy yzarlamak, dolandyrmak we gowulandyrmak üçin döredilen sanly gurallardyr. Olar şahsy saglyk tälimçisine meňzeýär, 24/7 elýeterli, maslahat, ýatlatmalar we saglyk profiliňize giňişleýin syn hödürleýär.

Sagdyn programmalaryň ewolýusiýasy

Sagdyn programmalar soňky on ýylda möhüm özgerişlikleri başdan geçirdi. Simpleönekeý ädim hasaplaýjylary we ýürek urşunyň monitorlary hökmünde başlanan zat indi saglygy goraýyşyň giňişleýin ulgamlaryna öwrüldi. Bu ewolýusiýa haýallaşmaýar. Emeli intellektiň, maglumat seljerişiniň we maşyn öwrenmegiň peýda bolmagy bilen, geljegi gaty umytly görünýär.

Saglyk programmalarynyň abadançylyga täsiri

Sagdyn durmuş ýörelgesini höweslendirmek

Saglyk programmalary ulanyjylara sagdyn endikleri kabul etmäge ylham berýär we kömek edýär. Mysal üçin, MyFitnessPal iýmitlenmegi yzarlamak we şahsylaşdyrylan nahar tekliplerini hödürleýär, Strava bolsa dostlukly bäsdeşlik we jemgyýetçilik baglanyşyklary arkaly işjeň durmuş ýörelgesini höweslendirýär.

Hroniki keselleri dolandyrmak

Dowamly keseller bilen ýüzbe-ýüz bolýan adamlar üçin ykjam saglyk programmalary halas ediji. Mysal üçin, Glýukoza Buddy, glýukozany yzarlamak, derman ýatlatmalary we uglewodlary sanamak bilen süýji keselini dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.

Iň ýokary ykjam saglyk programmalary

Saglyga we saglyga çemeleşişimizi üýtgedýän iň oňat saglyk programmalaryna çümeliň.

Nauşnik: Akyldarlyk üçin gollanma

“Headspace” akyl saglygy üçin ilkinji programma. Dürli meditasiýa usullary, ýadawlyk maşklary we uky hekaýalary bilen dünýädäki ulanyjylar üçin giňişleýin akyl saglygy hyzmatdaşyna öwrülýär.

Nauşnik giňişliginiň üýtgeşik aýratynlyklary

Belli bir aýratynlyk “Oýanmak” bölümi. Ertiriňizi gowulaşdyrmak we günüňizden başlap oňynlygy we oýlanyşygy höweslendirmek üçin döredilen gündelik wideo seriýadyr.

Fitbit: Fitnes ýoldaşyňyz

Fitbit basgançakdan we uky yzarlamakdan geçýär. Türgenleşikler wagtynda hakyky tizlik we aralyk maglumatlary, bedeniňiz barada şahsy düşünjeleri berýär we ulanyjylary ýaryşlar arkaly işjeň durmuş ýörelgesini saklamaga höweslendirýär.

Fitbit-iň üýtgeşik aýratynlyklary

“Işjeň zona minutlary” funksiýasy Maşk wagtynda ýürek urşunyň aýratyn zolagyna baranyňyzda duýduryş berýär we her minutdan has köp peýdalanmagyňyzy üpjün edýär.

Dogry saglyk programmasyny saýlamak

Iň oňat saglyk programmasyny saýlamak bir ölçegli karar däl. Bu şahsy maksatlaryňyza, ýaşaýyş durmuşyňyza we aýratyn saglyk zerurlyklaryňyza baglydyr. Onda nädip birini saýlamaly?

Islegleriňize baha bermek

Programma bilen nämä ýetmek isleýändigiňizi kesgitläň. Bu akyl saglygy, fitnes yzarlamak, iýmitlenmek ýa-da dowamly keseli dolandyrmakmy? Maksatlaryňyz, göz öňünde tutmaly programma görnüşini kesgitleýär.

Gözleg we syn

Ulanyjy synlaryny okaň we programmanyň işine, gizlinlik ýörelgesine we ulanyjy tejribesine düşüniň. NHS programma kitaphanasy ýa-da Awstraliýa hökümetiniň saglyk programmalaryna syn ýaly ygtybarly çeşmeler gymmatly maglumatlary berip biler.

Netije: Saglygyň geljegini gujaklamak

Jübi saglygy programmalary, şübhesiz, abadançylyga bolan garaýşymyzy üýtgedýär. Kem-kemden ösüp, has şahsylaşdyrylan, bilimli we aýrylmaz bolýar. Saglygyň gowulaşan bu sanly dünýäsine bökmäge taýynmy?

Sorag-jogap

  • Sagdyn programmalar näderejede takyk?
  • Sagdyn programmalar peýdaly maglumatlary berýän hem bolsa, professional lukmançylyk maslahatynyň ornuny tutmaýar. Takyklyk programma we onuň aýratynlyklaryna baglydyr.
  • Sagdyn programmalarda gizlinlik nähili üpjün edilýär?
  • Sagdyn programmalar maglumatlary goramak kanunlaryna boýun bolmalydyr we berk gizlinlik ýörelgelerine eýe bolmalydyr. Şahsy saglyk maglumatlary bermezden ozal bu syýasatlary okaň.
  • Sagdyn programmalar lukmanlaryň ýerini tutup bilermi?
  • Saglyk programmalary abadançylygy dolandyrmak üçin peýdaly gural bolsa-da, lukmanyň tejribesini çalşyp bilmez. Olary yzygiderli lukmançylyk hyzmatlaryna goşmaça hökmünde ulanyň.
  • Sagdyn programmalaryň hemmesi mugtmy?
  • Sagdyn programmalaryň köpüsi mugt, ýöne käbirleri tölegli premium aýratynlyklaryny hödürläp bilerler. Göçürip almazdan ozal programmanyň nyrh gurluşyny barlaň.
  • Sagdyn programma maňa laýyk gelmese näme etmeli?
  • Bir programma siziň garaşýanlaryňyza ýa-da zerurlyklaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, başgalary synap görmekden çekinmäň. Ol ýerde köp sanly sagdyn programma bar, hersi özboluşly aýratynlyklary hödürleýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri