Ses faýl formatlaryna düşünmek: MP3, FLAC, WAV we başgalar.

Sanly sesiň daňy

1970-nji ýyllaryň ortalarynda sanly ses aýdym-sazyň ýazga alynmagyna, saklanmagyna we diňlenişine öwrülişik girizdi. Ozal ses winil ýazgylarynda, kasetalarda ýa-da beýleki analog metbugatda saklanýardy. Şeýle-de bolsa, sanly formatlar amatlylyk, hil we çeýelik döwrüni getirdi. Emma bu dürlilik bilen möhüm bir sorag ýüze çykýar – haýsy ses formatyny saýlamaly? Sanly ses dünýäsine has çuňňur çemeleşeliň we MP3, FLAC, WAV we başgalar ýaly dürli formatlara düşüneliň.

Ses formatlarynyň ähmiýeti

Ses formatlaryna düşünmek, sazyň diline düşünmek ýaly möhümdir. Dürli formatlarda dürli ses hili, ululyklary we sazlaşyklylygy bar, bu halaýan sazlaryňyzyň nädip we nirede lezzet alyp biljekdigine täsir edýär.

Sesiň hili we faýlyň ululygy

Ses faýly formaty sesiň hiline we faýlyň ululygyna ep-esli derejede täsir edip biler. Adatça has gowy ses hili has uly faýl ululyklaryny aňladýar. Sometimesöne käwagt ses hiliniň birneme peselmegine garamazdan, aňsat saklamak ýa-da paýlaşmak üçin has kiçi faýl ölçegini saýlap bilersiňiz.

Gabat gelmek

Deviceshli enjamlar ýa-da platformalar ähli ses formatlaryny goldamaýar. Şonuň üçin enjamyňyz ýa-da platformaňyz üçin gabat gelýän formatlary bilmek, oýnamak mümkinçiliginden halas edip biler.

Esasy ses formatlaryny deňeşdirmek

Indi sahnany kesgitlänimizden soň, iň habarly saýlamaga kömek etmek üçin MP3, FLAC, WAV we başgalary deňeşdirip, ses formatlary dünýäsine çümeliň.

MP3: Senagat standarty

MP3 ýa-da MPEG-1 Audio Layer III, iň meşhur ses formatydyr. 1990-njy ýyllarda işlenip düzülen MP3 faýllary gysylýar, ýagny az ýer tutýar. Şeýle-de bolsa, bu gysyş köplenç sesiň hilini peseldip biljek käbir ses maglumatlarynyň ýitmegine sebäp bolýar.

FLAC: qualityokary hilli we açyk çeşme

FLAC ýa-da Mugt ýitgisiz ses kodek, hiç hili maglumat ýitirmezden ýokary hilli ses hödürleýär. Lossitgisiz format hökmünde, FLAC asyl ýazga has ýakyn, ýöne has uly faýl ululyklary bilen diňlemek tejribesini üpjün edýär. Açyk çeşme formaty hökmünde ulanmak mugt we köp enjam we platforma tarapyndan goldanýar.

Tolkun: gysylmadyk we ýitgisiz

WAV ýa-da Waveform Audio Faýl Formaty, Microsoft we IBM tarapyndan işlenip düzülen, gysylmadyk, ýitgisiz format. Şeýlelikde, ýokary ses hilini hödürleýär, ýöne uly faýl ululyklary bilen. WAV faýllary köplenç aýdym-saz önümçiligi we ýaýlym ýaly hünär şertlerinde ulanylýar.

Beýleki ses formatlaryny öwreniň

MP3, FLAC we WAV iň meşhur formatlar bolsa-da, aýratyn zerurlyklara has laýyk bolup biljek başga-da birnäçe ses formatlary bar. Geliň, gysga göz aýlalyň.

AAC: MP3 mirasdüşer

AAC, ýa-da Advanced Audio Kodlaşdyrma, MP3-iň mirasdüşeri hökmünde işlenip düzüldi. Şuňa meňzeş faýl ululyklarynda has gowy ses hilini hödürleýän AAC, iTunes, YouTube we PlayStation Network üçin deslapky formatdyr.

OGG: Umumy açyk çeşme

OGG ýa-da Ogg Vorbis, faýl ölçegi bilen ses hiliniň arasynda oňat ylalaşyk hödürleýän erkin we açyk çeşme formatydyr. Bu, OGG-ny akym we oýun programmalary üçin meşhur saýlama edýär.

Dogry ses formatyny nädip saýlamaly

Dogry ses formatyny saýlamak, has köp baha berýän zadyňyza – sesiň hiline, faýlyň ululygyna ýa-da laýyklygyna baglydyr. Sesiň hili ileri tutulýan bolsa we saklamak meselesi däl bolsa, FLAC ýa-da WAV has gowy saýlanar. Spaceeri tygşytlamak ýa-da faýllary aňsatlyk bilen paýlaşmak zerur bolsa, MP3 ýa-da AAC siziň üçin has gowy bolup biler.

Netije

Ses formatlaryna düşünmek diňe bir tehniki ussatlyk däl, eýsem iň gowy diňlemek tejribesini üpjün etmegiň usulydyr. Aýdym-saz söýüjiňiz, ussat DJ ýa-da diňe gowy podkastdan lezzet alýan biri bolsaňyz, ses formatlaryňyzy bilmek ses tejribäňizi indiki derejä çykaryp biler.

Sorag-jogap

  • Haýsy ses formaty iň gowy ses hilini hödürleýär?
  • FLAC we WAV has ýokary ses hilini hödürleýän iki formatdyr, sebäbi olar ýitgisiz, ýagny gysylanda hiç hili maglumat ýitirmeýärler.
  • Iň ýaýran ses formaty haýsy?
  • MP3 sesiň hili we ykjam faýl ululygynyň arasyndaky deňagramlylygy sebäpli iň köp ýaýran ses formatydyr.
  • FLAC MP3-den gowumy?
  • Sesiň hili boýunça FLAC MP3-den ýokarydyr. Şeýle-de bolsa, FLAC faýllary has uludyr we ähli enjamlar tarapyndan goldanylmazlygy mümkin.
  • Spotify haýsy ses formatyny ulanýar?
  • “Spotify”, sesiň hili bilen faýlyň ululygynyň arasyndaky deňagramlylygy sebäpli OGG Vorbis formatyny ulanýar.
  • Uzak möhletli saklamak üçin haýsy ses formaty iň gowusy?
  • FLAC we WAV ýaly ýitgisiz formatlar, asyl ses hilini gorap saklaýandyklary üçin uzak möhletli saklamak üçin iň amatlydyr.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri