Panasonic Lumix GH5: Wideo mümkinçiliklerine çuňňur serediň

Giriş: Batyr jümle

Panasonic Lumix GH5: Wideo mümkinçiliklerine çuňňur serediň

Eliňizde film studiýasy bar diýip göz öňüne getiriň. Çynlakaý gaty gowy görünýär, şeýlemi? Emma indi beýle däl. Panasonic Lumix GH5 bilen tanyşyň. Wideo dünýäsinde başyny öwürýän kamera we gowy sebäp bilen.

Näme üçin Panasonic Lumix GH5?

Bu kamera bäsdeşlerinden nähili tapawutlanýar? Näme üçin isleýän wideograf ýa-da tejribeli kinoreerissýor, oňa üns bermeli? Bolýar, berk saklaň, sebäbi jikme-jikliklere çümmekçi.

Deňi-taýy bolmadyk wideo hili

Lumix GH5 Panasonic-iň flagman aýnasyz kamerasy we buýsanýar. Wideo hili ajaýyp, 4K durulykda. Diňe pursatlary surata düşürmek bilen çäklenmän, olary ýokary kesgitleme bilen öçürýärsiňiz.

Täsirli çarçuwanyň nyrhlary

Çarçuwanyň tizligi barada gürleşeliň. Her ownuk jikme-jigi ele almak isleýärsiňizmi? GH5-de 4K-da 60fps bilen bir zady sypdyrmarsyňyz. Bu DSLR kameralarynyň köpüsiniň kadr derejesinden iki esse ýokary!

GH5-i beýleki kameralar bilen deňeşdirmek

Itsöne bäsdeşleri bilen nädip deňeşdirilýär? Munuň üçin ony bazardaky beýleki güýçli oýunçylar bilen deňeşdirmeli.

Panasonic Lumix GH5 vs Sony A7S II

Sony A7S II köpden bäri Lumix GH5 bilen çynlakaý bäsdeş bolup gelýär. A7S II-iň güýçli taraplary ajaýyp pes ýagtylyk öndürijiligini öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, GH5 has ýokary bitratlar we çarçuwanyň nyrhlaryny goşmak bilen wideo ýazgy mümkinçilikleri bilen A7S II-den öňe geçýär.

Panasonic Lumix GH5 vs Canon EOS 5D Mark IV

Canon 5D Mark IV başga bir ýakyn bäsdeşdir. 5D Mark IV ajaýyp surat hiline eýe bolsa-da, wideo barada aýdylanda, Lumix GH5 aýdyň ýeňiji. Has ýokary wideo çözgüdi we has ösen aýratynlyklar bilen, GH5 wideograflara buklary üçin has köp ses berýär.

Jikme-jikliklere çümmek: GH5 wideo aýratynlyklary

Esasy zatlary öwrenenimizden soň, geliň, GH5-ni wideo dünýäsinde hakyky kuwwata öwürýän zady öwreneliň.

Definokary kesgitleme Anamorf wideo rejesi

GH5 4K anamorf wideo re withimi bilen tapawutlanýar. Bu, wideograflara öň has gymmat enjamlarda bar bolan giň, kinematiki görnüşler üçin ýöriteleşdirilen anamorf linzalary ulanmaga mümkinçilik berýär.

Öňdebaryjy şekil stabilizasiýasy

Kameranyň sarsmagy ajaýyp surata düşdi? GH5-iň bäş okly şekiliniň durnuklaşmagy bilen bu meseleler geçmişe öwrüldi.

V-Log we reňk düzedişi

“V-Log” açyk bolsa, GH5 has dinamiki diapazony we reňkleri düzetmek üçin has köp mümkinçilikleri üpjün edýär. Bu gurallar wideograflara hakykatdanam kinematiki görnüşleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Netije: GH5-iň wideoýazgy dünýäsindäki orny

Panasonic Lumix GH5: Wideo mümkinçiliklerine çuňňur serediň

“Panasonic Lumix GH5” diňe bir kamera däl, bu jümle. Wideoografiýanyň sarp ediji derejesinde näderejede ýetendigini subut etmek. Deňi-taýy bolmadyk wideo ýazgy mümkinçilikleri bilen bäsdeşlik bazaryndaky ornuny eýeledi.

Sorag-jogap

  • “Panasonic Lumix GH5” täze başlanlar üçin amatlymy?
  • Hawa, GH5-ni ulanmak aňsat we wideografiýa çynlakaý başlaýanlar üçin ajaýyp saýlaw.
  • GH5 pes ýagtylyk şertlerinde nähili işleýär?
  • GH5 pes ýagtylykda Sony A7S II ýaly kameralardan öňe geçip bilmese-de, ajaýyp netijeleri berýär.
  • GH5 surata düşürmek üçin ulanylyp bilnermi?
  • Elbetde. Wideoda ünsi çekendigine garamazdan, GH5 henizem kamera hökmünde hereket etmäge ukyply.
  • GH5 wideografiýa üçin aýratyn özüne çekiji näme?
  • Esasy faktorlar ýokary çözgütli anamorf re modeim, şekiliň kämilleşmegi, ýokary kadr derejesi we reňk düzediş mümkinçilikleri.
  • GH5-iň wideo hilini has gymmat kameralar bilen deňeşdirip bolarmy?
  • Hawa. GH5 has gymmat hünär kameralary bilen deňeşdirip boljak wideo hilini berýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri