Noutbuk sowadyş çözgütleri: Gyzgynlygyň öňüni almak sungatyny özleşdirmek

Noutbukyň aşa gyzmagy, dünýädäki ulanyjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan umumy meselesidir. Enjamyňyzdan has köp peýdalanýan oýunçy ýa-da tükeniksiz ýakynlaşdyrma ýygnaklary bilen uzakdan işleýän bolsaňyz, tapawudy ýok, noutbukyňyzyň döredýän ýylylygy onuň işleýşine we ömrüne çynlakaý täsir edip biler. Worryöne alada etme! Bu çuňňur gözden geçirilişde, dürli sowadyş çözgütlerine serederis we noutbukyňyzyň aşa gyzmagynyň öňüni almak üçin zerur ähli maslahatlary bereris.

Näme üçin noutbukyň gyzmagy hakda alada etmeli?

Noutbuk sowadyş çözgütleri: Gyzgynlygyň öňüni almak sungatyny özleşdirmek

Sowuklama çözgütleriniň jikme-jikliklerine girmezden ozal, noutbukyň aşa gyzmagynyň näme üçin çynlakaý mesele bolandygyny ara alyp maslahatlaşalyň. Gyzgynlyk öndürijiligiň peselmegi, enjamlaryň zaýalanmagy we enjamyň ömrüniň gysgalmagy ýaly dürli problemalara sebäp bolup biler. Suwsyz yssy tomsuň iň ýokary derejesinde marafon ylgamak ýaly – iň gowy pikir däl, şeýlemi?

Noutbukyň aşa gyzmagynyň alamatlary

Noutbukyňyzyň aşa gyzýandygyny ýa-da ýokdugyny nädip bilip bilersiňiz? Adaty alamatlar öndürijiligiň peselmegini, ýygy-ýygydan ýykylmagyny, gyzgyn palma we janköýerleriň gaty sesini öz içine alýar.

Iň oňat noutbuk sowadyş çözgütlerini gözlemek

Indi aşa gyzmagyň öňüni almagyň möhümdigine düşünenimizden soň, bar bolan sowadyş çözgütlerine seredeliň.

Sowadyjy gaplar: Noutbukyňyzyň iň gowy dosty

Meşhur we täsirli çözgüt sowadyjy padleri ulanmakdyr. Noutbukyňyzyň ömrüni halas edip biler, esasanam oýunçy ýa-da wideo redaktory bolsaňyz.

Iň ýokary marka: Cooler Master NotePal X3

Bu kategoriýadaky iň görnükli önümleriň biri “Cooler Master NotePal X3”. Sleumşak dizaýny, uly 200 mm janköýer we ajaýyp sowadyş öndürijiligi bilen bu stendiň ulanyjylaryň arasynda meşhur bolmagy geň däldir.

Noutbuk dur: Sowuklama derejäňizi ýokarlandyryň

Noutbukyňyzy sowatmak üçin başga bir ajaýyp wariant, stend ulanmakdyr. Noutbukyňyzy ýokarlandyrmak, aşakdan has gowy howa aýlanmagyna mümkinçilik döredýär, ýylylygyň ýaýramagyna kömek edýär.

Iň ýokary marka: Rainagyş dizaýny mStand

Rainagyş dizaýny mStand bu ýerde iň esasy saýlawdyr. Onuň ýumşak dizaýny, çydamly gurluşy we kämilleşdirilen ergonomikasy ony ajaýyp saýlamaga öwürýär.

Daşarky janköýerler: goşmaça gorag gatlagy

Goşmaça sowadyş güýjüne mätäç adamlar üçin daşarky janköýer ulgamyňyza ajaýyp goşant bolup biler.

Iň ýokary marka: ARCTIC Breeze Mobile

Göçme we çeýe, ARCTIC Breeze Mobile janköýeri, aşa gyzýan noutbukyňyza zerur howa akymyny üpjün edip biler.

Gyzgynlygyň öňüni almak üçin maslahatlar

Noutbuk sowadyş çözgütleri: Gyzgynlygyň öňüni almak sungatyny özleşdirmek

Aboveokardaky çözgütler örän täsirli bolup bilse-de, gyzgynlygyň öňüni almaga kömek edip biljek birnäçe maslahatlar we usullar bar.

Noutbuk temperaturasyna gözegçilik ediň

Noutbukyňyzyň temperaturasyna gözegçilik etmek, bir zat gyzyp başlasa, irki duýduryş signalyny berer.

Noutbukyňyzy yzygiderli arassalaň

Yzygiderli arassalamak, howa çalşygynyň öňüni alyp we aşa gyzmagyna sebäp bolup biljek tozanyň ýygnanmagynyň öňüni alar.

Howa çalşygyny ýapmaň

Görnüşi ýaly bolup biler, ýöne noutbukyňyzy ulananyňyzda howa çalşygyny bökdemäň.

Netijeler

Noutbuk sowadyş çözgütleri: Gyzgynlygyň öňüni almak sungatyny özleşdirmek
Amazon.com: TopMate C5 noutbuk sowadyjy oýun oýun depderiniň sowadyjysy …

Noutbukyňyzyň aşa gyzmagynyň öňüni almagyň açary sowatmagyň ähmiýetine düşünmek, zerurlyklaryňyza dogry çözgüt saýlamak we enjamy dogry dolandyrmakdyr. Şeýle etmek bilen, noutbukyňyz üçin has uzyn, bagtly we sowuk ömri üpjün edersiňiz!

Sorag-jogap

  • Sorag 1: Noutbukymyň kadaly bolmagy üçin näçe gyzgyn bolup biler?
  • Jogap: Noutbukyň ortaça işleýiş temperaturasy 10 bilen 35 ° C arasynda. Noutbukyňyz bu aralykdan yzygiderli işleýän bolsa, aşa gyzmagy ähtimal.
  • Sorag 2: Sowadyjy enjamlar noutbukymy zaýalap bilermi?
  • Jogap:, ok, sowadyjy enjamlar noutbukdan ýylylygy bölüp çykarmak üçin niýetlenendir we adatça ulanmak ygtybarlydyr.
  • 3-nji sorag: Gyzgynlygyň öňüni almak üçin noutbukymy näçe gezek arassalamaly?
  • Jogap: Noutbukyňyzy her 3-6 aýdan arassalamak gowy tejribe, ýöne bu ulanylyşyna we daşky gurşaw şertlerine bagly bolup biler.
  • 4-nji sorag: Programma üpjünçiliginiň täzelenmegi gyzgynlygyň öňüni alyp bilermi?
  • Jogap: Hawa, programma üpjünçiligini täzelemek ulgamyň netijeliligini ýokarlandyryp, aşa gyzmak ähtimallygyny azaldyp biler.
  • Sorag 5: Noutbugy düşekde ýa-da divanda ulanmak gyzgynlygyň döremegine sebäp bolarmy?
  • Jogap: Hawa, ýumşak ýüzler howa çalşygyny we duzagy gyzdyryp biler. Noutbugy gaty, tekiz ýerde ulanmak maslahat berilýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri