Noutbuk duýgur panelleriniň we görkeziji enjamlaryň ewolýusiýasy: giňişleýin syn

Duýgur paneliň döremegi: oryat zolagyndan ýöremek

Noutbuk duýgur panelleriniň we görkeziji enjamlaryň ewolýusiýasy: giňişleýin synBu sanly döwürde, sensor panelleriniň noutbuklarda esasy giriş usuly bolmadyk wagtyny göz öňüne getirmek kyn. Bu enjamlaryň nädip ýüze çykandygyna düşünmek üçin geliň, wagt maşynyna girip, şahsy kompýuterleriň ilkinji günlerine gaýdyp geleliň. Hemmämiziň meşhur syçanjyga we klawiatura kombine bil baglandygymyz ýadyňyzdamy?

Trackbol giriş: Birinji ädim öňe

Trackbol, häzirki wagtda üzüm düşünjesi bolsa-da, bir wagtlar noutbuk tehnologiýasynda öwrülişik ädim hasaplanýardy. Tom Kranston we Fred Longstaff 1952-nji ýylda döredilen bu başda uly we oňaýsyz enjamdy. Muňa garamazdan, topy kesgitli ýerden süýşürip kursory dolandyrmak – adaty syçanjygyň düýpgöter daşlaşmagydy.

Gözegçilik nokatlaryna geçiş: Täze döwre syn

IBM innowasiýasy: degiş nokady

Soňra IBM 1980-nji ýyllaryň ahyrynda TrackPoint-i hödürledi. Bu klawiaturadaky G, H we B düwmeleriniň arasynda ýerleşdirilen kiçijik joýstik görnüşli enjamdy. Bu “görkeziji” dizaýnda birneme geň bolsa-da, has çylşyrymly görkeziji enjamlaryň düýbüni tutdy.

Duýgur panelleriň döremegi

Noutbuk duýgur panelleriniň we görkeziji enjamlaryň ewolýusiýasy: giňişleýin synÇalt depginde ösýän dünýämizde köplenç gündelik tehnologiýanyň sähelçe başlangyçlaryny ýatdan çykarýarys. Bilşimiz ýaly sensor paneli, noutbuk dizaýnynda we işleýşinde oýun üýtgediji faktor boldy.

Synaptics-den Windows 95-e: Ynkylap ädim

Synaptics ilkinji sensor panelini 1995-nji ýylda hödürledi, şol ýyl Microsoft Windows 95-i çykardy. Şahsy hasaplaýyş dünýäsi hiç wagt beýle bolmandy. “Synaptics TouchPad” ulanyjynyň barmak hereketine jogap berýän we kursor hereketine terjime edýän kiçijik, duýgur duýgur planşetdi.

Windows 95 döwri

Windows 95, täze grafiki interfeýsi bilen, Synaptics TouchPad-yň mümkinçiliklerini görkezmek üçin iň oňat platforma üpjün etdi we enjam çalt meşhur boldy.

Duýgur panelleriň ewolýusiýasy we täzeligi

Duýgur paneller diňe syçanjygy çalyşmak bilen çäklenmedi. Goşmaça aýratynlyklary we has gowy ulanyjy tejribesini hödürläp, ösmegini dowam etdirdiler.

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri