Noutbuk dizaýnlarynyň we forma faktorlarynyň ewolýusiýasyny öwrenmek: Giňişleýin syn

Giriş: Geçmişi açmak

Noutbuk dizaýnlarynyň we forma faktorlarynyň ewolýusiýasyny öwrenmek: Giňişleýin synBir wagtlar noutbuk diýip atlandyrýan ullakan, kyn maşynlary ýadyňyzdamy? Dogrusy, bu dinozawrlar ýeňil, ýeňil, sumka salynýan ýokary öndürijilikli enjamlara öwrüldi. Olaryň ösüş ýoly bilen hakykatdanam gyzyklanmaýarsyňyzmy?

Noutbuk döwrüniň daňy

Noutbuklar tehnologiýa sahnasyna girmezden ozal iş stoly kompýuterleri bardy. IBM 5100 ýadyňyzdamy? 1975-nji ýylda çykdy we agramy 50 funt bolan uly maşyn, ýöne göçme hasaplaýyş enjamlarynyň öňdebaryjysy hasaplanýar.

Döwük: gabyk dizaýny

1982-nji ýylda GRiD Systems Corporation GRiD Compass 1101-i hödürledi. Ynkylapçy “gabyk” dizaýny bilen, Göçme manyda täze döwür geldi.

GRiD Compass 1101: kosmiki wagt hadysasy

GRiD Compass 1101 öz döwründen şeýle bir öňe geçipdi welin, hatda kosmos missiýalarynda-da gutardy! Täsirli forma faktoryna we ösen işleýşine garamazdan, inflýasiýa bahasy köpçülikleýin önüme öwrülmeginiň öňüni aldy.

Öwrüm nokady: Amatly noutbuklar

Noutbuk dizaýnlarynyň we forma faktorlarynyň ewolýusiýasyny öwrenmek: Giňişleýin syn1985-nji ýylda “Toshiba T1100” -iň çykarylmagy bilen noutbuklar has elýeterli boldy. Elýeterliligi we göwnejaý öndürijiligi sebäpli giň tomaşaçylarda hakykatdanam ses beren ilkinji noutbukdy.

“Toshiba T1100”: köpçülikleýin bazar gudraty

“Toshiba T1100” -iň beýle üýtgeşik bolandygyny çaklap bilersiňizmi? Maslahat: Bu, IBM programma üpjünçiligi bilen utgaşyklygy sebäpli boldy. Bu öňe ägirt ädim boldy we noutbugy gündelik iş üçin has amatly etdi.

Noutbuk dizaýnynyň ewolýusiýasy: Esasy pursatlar

Noutbuk dizaýnlary ýyllar boýy birnäçe üýtgeşmeleri başdan geçirdi. 1990-njy ýyllaryň ullakan, guty ýaly noutbuklaryny kim unudyp biler? Ora-da 2000-nji ýyllaryň ahyrynda netbuklaryň peýda bolmagy?

1990-njy ýyllar: Uly, has gowy, has uly

1990-njy ýyllaryň başynda “Apple” -iň “PowerBook” noutbuklary, ergonomiki dizaýny bilen palma dynç almagy we oturdylan görkeziji enjam ýaly täze standartlary kesgitledi. Ululygyna garamazdan hakyky oýun häsiýetidi.

“Apple PowerBook”: Häzirki zaman noutbuk dizaýnynyň öňdebaryjysy

“PowerBook” -yň innowasion dizaýny, noutbuklaryň ewolýusiýasynda öwrülişik nokady boldy. Arka tarapdaky trackpad we klawiatura, häzirki zaman noutbuk dizaýnynyň nyşanyna öwrülen aýratynlyklar üçin minnetdarlyk bildirip bolar.

2000-nji ýyllaryň ahyrynda: Netbukyň döremegi

2000-nji ýyllaryň ahyrynda ASUS Eee PC ýaly netbuklar dünýäni tupan bilen aldy. Olar has kiçi, ýeňil we arzan bolup, internete seretmek we resminamalary redaktirlemek üçin esasy funksiýalary hödürleýärdi. Emma adaty noutbuklary çalşyp bilermi?

ASUS Eee PC: Netbook fenomeni

Ykjam forma faktory we arzan bahasy ASUS Eee PC-ni ykjam we esasy işleýşine baha berýän ulanyjylar arasynda meşhur etdi. Çäklendirilen ýerine ýetirijiligine garamazdan, öz ýerini tapdy.

Döwrebap noutbuklar: güýç bilen birleşdirilen merhemet

Häzirki wagtda inçe, ýeňil we güýçli noutbuklary ulanýarys. Mysal üçin Dell XPS 13-i alyň, bu noutbuk dizaýnynyň we öndürijiliginiň näderejede ýetendigini görkezýär.

Dell XPS 13: Häzirki zaman noutbuk dizaýnynyň özeni

Ajaýyp gyrasy ekrany, ýeňil dizaýny we güýçli öndürijiligi bilen Dell XPS 13 häzirki zaman noutbuklarynyň düýp manysyny özünde jemleýär. Häzirki wagtda bazardaky iň oňat noutbuklaryň biri hasaplanýandygy geň däldir.

Netije: Geljek ýagty

Uly IBM 5100-den başlap, Dell XPS 13-e çenli, noutbuk dizaýnlarynyň we forma faktorlarynyň ösüşi täsirli boldy. Tehnologiýanyň ösmegi bilen geljegiň nämedigini kim bilýär? Belki bukulýan noutbuklar, golografiki displeýler ýa-da häzir göz öňüne getirip bilmeýän zadymyz!

Sorag-jogap

  • Ilkinji noutbuk näme boldy?
  • Ilkinji hakyky göçme kompýuter 1981-nji ýylda çykan Osborne 1 boldy. Şeýle-de bolsa, häzirki zaman manysynda ilkinji noutbuk 1982-nji ýylda işe girizilen GRiD Compass 1101 boldy.
  • Haýsy noutbuk gabygyň dizaýnyny hödürledi?
  • “Gabyk” dizaýny GRiD Compass 1101 hödürlendi.
  • “Toshiba T1100” noutbuklaryň ösmegine nähili goşant goşdy?
  • 1985-nji ýylda çykan “Toshiba T1100”, elýeterliligi we IBM-e gabat gelýän programma üpjünçiligi sebäpli ilkinji köpçülikleýin bazar noutbugy boldy.
  • Haýsy noutbuk häzirki zaman dizaýnynyň öňdebaryjysy hasaplanýar?
  • 1990-njy ýyllarda hödürlenen “Apple PowerBook” häzirki zaman noutbuk dizaýnynyň köp aýratynlyklaryny öňe sürendigi üçin hormata mynasyp.
  • Häzirki zaman noutbuk dizaýnyny näme kesgitleýär?
  • Dell XPS 13 ýaly modellerde görkezilişi ýaly häzirki zaman noutbuklary ýumşak, ýeňil dizaýnlar, ýokary çözgütli displeýler, batareýanyň uzak ömri we güýçli öndürijiligi bilen häsiýetlendirilýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri