Nikon D750-iň ajaýyplygy bilen tanyşdyrmak: güýçli doly çarçuwaly surata düşüriş guraly

Nikon dünýäsine göz aýlamak

Nikon D750-iň ajaýyplygy bilen tanyşdyrmak: güýçli doly çarçuwaly surata düşüriş guralySurat dünýäsini Nikon ady bolmazdan pikir edip bolmaýar. Bu ýapon öndürijisi surat taryhynda altyn harplar bilen hemişelik ölmez-ýitmezdir we Nikon D750 bu mirasy berk saklaýar.

Nyşananyň döremegi – Nikon D750

2014-nji ýylda hödürlenen Nikon D750, güýçli doly çarçuwaly DSLR, surat hünärmenleri we höwesjeňler üçin halaýan baýlyga öwrüldi. Itöne ony köp wariantlaryň arasynda tapawutlandyrýan näme?

Kazyýet we dizaýn

Ulanyjynyň rahatlygyny göz öňünde tutmaýan kamera, ähli ajaýyp aýratynlyklaryna garamazdan peýdasyz. Şonuň üçin Nikon D750 ygtybarly ýoldaşdygyny subut edýär.

Ajaýyp ergonomika

Amatly görnüşi we gysylan tutawajy, şeýle hem ykjam we ýeňil bedeni bilen Nikon D750 eliňize aňsatlyk bilen laýyk gelýär. Bu rahatlyk faktory, uzyn oklar üçin uly goşantdyr.

Intuitiv dolandyryş tertibi

Bu DSLR kamerasy, her düwme we jaň amatly ýerleşdirilen akylly dizaýn edildi. Bu, ýönekeýligiň işlemäge zyýan bermeýändigini subut edýär.

Ajaýyp öndürijilik

Nikon D750-iň ajaýyplygy bilen tanyşdyrmak: güýçli doly çarçuwaly surata düşüriş guralyNikon D750-iň hakyky potensialynyň ýerine ýetirilişi, doly çarçuwaly kamera surata düşmek üçin täze standartlary kesgitleýär.

Gowşak şekiliň hili

Nikon D750-iň 24.3 MP doly çarçuwaly datçigi pes ýagtylyk şertlerinde-de ajaýyp şekil hilini üpjün edýär. Baý reňklere we takyk jikme-jikliklere baý düşnükli şekilleri aňsatlyk bilen alýar.

Täsirli awtofokus ulgamy

51 fokusly Multi-CAM 3500FX II awtofokus ulgamy, çarçuwadaky ýagdaýyna garamazdan mowzugyň aýdyň bolmagyny üpjün edýär we bu kamerany portret we hereket suratçylary üçin güýçli gural edýär.

Wideo aýratynlyklary

Nikon D750-iň ygtybarly wideo mümkinçilikleri, häzirki mazmun döredijileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar we dürli kadr nyrhlarynda 1080p HD wideo ýazgysyny berýär.

Ösen simsiz birikme

Nikon D750, içerki Wi-Fi bilen sanly döwri yzarlaýar, faýllary smartfonlara geçirmegi ýa-da kamerany uzakdan dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.

Nikon D750 vs bäsdeşler

“Nikon D750” -ni “Canon 6D Mark II” we “Sony A7 II” ýaly döwürdeşleriniň ýanynda goýsaň, “Nikon D750” -iň berk durandygy, banky döwmän täsirli ýerine ýetirýändigi aýdyňdyr.

Nikon D750 vs Canon 6D Mark II

Iki kameranyň hem doly çarçuwaly datçikleri bar bolsa-da, Nikon D750 has gowy dinamiki diapazon we kämilleşdirilen awtofokus ulgamy bilen Canon 6D Mark II-ni ýeňýär.

Nikon D750 vs Sony A7 II

“Sony” -niň bäsdeşi bedeniň içindäki şekil stabilizasiýasyny hödürleýär, ýöne ergonomika we batareýanyň ömri, Nikon D750-iň güýçli taraplary ýok.

Netije

Nikon D750-iň dünýädäki suratçylaryň arasynda iň halanýan görnüşi bolmagynyň bir sebäbi bar. Bu, Nikonyň işleýşini ýa-da öndürijiligini pida etmeýän ýokary hilli doly çarçuwaly kameralary döretmäge ygrarlydygyny görkezýär.

Düzeltmek isleýän höwesjeň ýa-da ygtybarly gurala mätäç hünärmen bolsaňyzam, Nikon D750 göz öňünde tutmaly güýçli bäsdeş.

Sorag-jogap

 • 1-nji sorag: Nikon D750 täze başlanlar üçin amatlymy?
  A1: Hawa, içgin dolandyryş tertibi we güýçli öndürijiligi bilen, kamerasyny täzelemäge synanyşýanlar üçin ajaýyp doly çarçuwaly DSLR.
 • 2-nji sorag: Nikon D750 pes ýagtylygy nädip dolandyrýar?
  A2: Nikon D750, 24.3MP doly çarçuwaly datçigi we ýokary ISO diapazony sebäpli pes ýagtylykda ýokarydyr.
 • 3-nji sorag: Nikon D750 4K wideo düşürip bilermi?
  A3:, ok, Nikon D750 4K wideo düşürmeýär. Full HD 1080p wideo ýazgyny goldaýar.
 • 4-nji sorag: D750 bilen köne Nikon linzalarymy ulanyp bilerinmi?
  A4: Hawa, Nikon D750 köne we täze F-monta lin linzalarynyň köpüsine laýyk gelýär.
 • 5-nji sorag: Nikon D750 batareýasy bir zarýadda näçe wagt dowam eder?
  A5: Nikon D750, takmynan 1230 ok atmaga ukyply batareýanyň ömri bar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri