Kamera datçigini ölçemek üçin jikme-jik başlangyç gollanma

Kamera datçiginiň ululygynyň ähmiýeti

Kameralar barada aýdylanda, megapiksel ýaryşyna gatnaşmak aňsat. Şeýle-de bolsa, kameranyň potensialyna hakykatdanam düşünmek üçin datçigiň ululyklary dünýäsine göz aýlamaly. Bu, awtoulagyňyz üçin hereketlendiriji saýlamaga meňzeýär – elbetde, reňk we dizaýn möhümdir, ýöne hakykatdanam öndürijilige täsir edýän zat kapotyň aşagyndadyr.

Kamera datçiginiň kesgitlemesi

Kamera datçigini ölçemek üçin jikme-jik başlangyç gollanmaKamera datçigi kameranyň ýüregidir. Bu ýagtylygy alýan we sanly şekile öwürýän çipdir. Çeper ussatlygyňyzyň çap edilen suraty hökmünde pikir ediň.

Sensoryň ululygy näme üçin möhüm?

Has uly datçigiň, hudo .nige döretmäge has köp ýer berýän has uly kanwas ýaly köp peýdasy bar. Uly datçikler köplenç has gowy şekiliň hilini, pes ýagtylyk öndürijiligini we has giň dinamiki diapazony üpjün edýär.

Dürli datçigiň ululyklaryna düşünmek

Doly çarçuwaly datçikler

Doly çarçuwaly datçikler fotosuratda altyn standartdyr. Canon EOS 5D Mark IV we Nikon D850 ýaly kameralar deňsiz-taýsyz şekiliň hilini we pes yşyk öndürijiligini hödürleýän doly çarçuwaly datçikleri ulanýar.

Doly çarçuwaly datçikleriň oňaýly taraplary

Doly çarçuwaly datçikler has ýeňil we jikme-jiklikleri ele alýarlar, ýöne olar bahadan gelýär. Bu kameralar köplenç has uly, agyr we has gymmat.

Sensor APS-C

APS-C datçikleri doly çarçuwaly datçiklerden has kiçi, ýöne ykjam kameralaryň köpüsinden has uly. “Sony Alpha A6600” we “Fujifilm X-T3” ýaly kameralarda APS-C datçikleri ulanylýar.

APS-C datçikleriniň oňaýly taraplary

APS-C datçikleri öndürijilik we göterijilik arasynda deňagramlylygy hödürleýär. Ajaýyp hile baha berýänler üçin amatly, ýöne ykjamlygy we elýeterliligi hem bahalandyrýarlar.

Sensor Micro Dördünji

Micro Four Üçünji datçikler hatda APS-C datçiklerinden has kiçi. “Olympus OM-D E-M10 Mark III” we “Panasonic Lumix G9” ýaly kameralar bu datçikleri ulanýarlar.

“Micro Four Üçünji” datçikleriniň oňaýly taraplary

“Micro Four Üçünji” kameralary ykjam, ýeňil we syýahat üçin amatly. Şeýle-de bolsa, olaryň has kiçi datçigi pes ýagtylyk şertlerinde öndürijiligi çäklendirip biler.

Sensoryň ululygy we obýektiw fokus uzynlygy

Kamera datçigini ölçemek üçin jikme-jik başlangyç gollanma

Kameranyň datçiginiň ululygy obýektiwiň fokus uzynlygyna hem täsir edýär. Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, has kiçi datçik obýektiwiň has uzyn görünmegine sebäp bolup, “ekin faktoryny” döredýär. Bu, atyş stiliňize we talaplaryňyza baglylykda artykmaçlyk ýa-da kemçilik bolup biler.

Sensoryň ululygyny deňeşdirmek

Doly çarçuwa vs APS-C

Canon EOS 5D Mark IV ýaly doly çarçuwaly datçigi Sony Alpha A6600 ýaly APS-C datçigi bilen deňeşdireniňde, doly çarçuwaly datçik, esasanam pes ýagtylykda has gowy şekil hilini üpjün eder. Şeýle-de bolsa, APS-C datçigi bolan kamera has ykjam we elýeterli bolar.

APS-C vs Micro dörtden üç

APS-C (Sony Alpha A6600) we Micro Four Üçünji (Olympus OM-D E-M10 Mark III) arasyndaky deňeşdirmelerde, APS-C datçigi adatça pes ýagtylykda has gowy çykyş eder we has giň dinamiki diapazony hödürlär. Şeýle-de bolsa, “Micro Four Üçünji” datçigi bolan kamera has ykjam we ýeňil bolar.

Netije

Kamera datçikleriňiziň ululygyna düşünmek, surata düşürmekde we dişli saýlamakda uly üýtgeşiklik döredip biler. Sensoryň ululygy şekiliň hiline, kameranyň ululygyna, obýektiwiň sazlaşyklylygyna we başgalara täsir edýär. Surat dünýäsine girmek isleýän ýa-da indiki dişli satyn alşyňyzy göz öňünde tutýan tejribeli hünärmen bolsaňyz, bu göz öňünde tutulýan möhüm faktor.

Sorag-jogap

  • Doly ramka datçigi näme?
  • Doly çarçuwaly datçik, takmynan 36mm x 24mm, 35 mm film çarçuwasy bilen deň bolan kamera datçigi.
  • Has uly kamera datçigi gowumy?
  • Umuman aýdanyňda, has uly datçik has gowy ýagtylygy we jikme-jiklikleri alyp, şekiliň hilini we pes ýagtylyk öndürijiligini üpjün edip biler. Şeýle-de bolsa, has uly datçikli kameralar has gymmat we göterip bolmaýar.
  • APS-C bilen Micro Four Üçünji datçikleriň arasynda näme tapawut bar?
  • APS-C datçikleri Micro Four Üçünji datçiklerden has uludyr. Bu, köplenç şekiliň hilini we pes ýagtylyk öndürijiligini döredýär, ýöne kamerany has uly we gymmatlaşdyrýar.
  • Sensoryň ululygy obýektiw fokus uzynlygyna täsir edýärmi?
  • Hawa, datçigiň ululygy obýektiwiň fokus uzynlygyna täsir edýär. Kiçijik datçikler obýektiwiň hakyky fokus uzynlygyndan has uzyn görünmegi üçin “ekin faktoryny” döredýär.
  • Haýsy kamera täze başlanlar üçin iň gowy datçik ululygyna eýe?
  • Täze başlanlar üçin APS-C datçigi köplenç iň gowy saýlawdyr. Suratyň hili, kameranyň ululygy we bahasy arasynda deňagramlylygy hödürleýär we surata düşüp başlanlar üçin ideal bolýar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri