Daş töweregindäki ses ulgamlarynyň bölünişi: Dolbi Atmos vs. DTS: X.

Giriş

Daş töweregindäki ses ulgamlarynyň bölünişi: Dolbi Atmos vs. DTS: X.Hakykat ýaly duýulýan ses tejribesine çümmegi kim halamaýar? Öý teatry dünýäsinde, ähli tarapdan geçip barýan sesler bilen hereketiň merkezinde bolmak duýgusy ýaly bir zat ýok. “Dolby Atmos” we “DTS: X” ýaly daş-töweregi ses tehnologiýalary peýda bolýar. Emma haýsy has gowusy? Iň oňat ses tejribesini saýlamaga kömek etmek üçin bu iki sany öňdebaryjy ses ulgamynyň jikme-jikliklerine göz aýlarys.

Daş-töwerek sesine düşünmek

Daş-töwerekdäki ses näme?

Daş-töwerekdäki ses diňe marketing termini däl. Bu, ähli tarapdan ses bilen gurşap alýan çuňňur ses gurşawyny döredýän tehnologiýa. Daş-töwerekdäki ses bilen diňe sesi diňlemeýärsiňiz, ýaşaýarsyňyz. Dikuçar pyçaklarynyň sesini ýa-da yzyňyzdan ýörän aýak sesini eşidip görüň. Bu daş-töwerekdäki sesiň güýji.

Daş-töwerek näme üçin möhüm?

Dialogyň bulaşyk görünýän ýa-da ses effektleri hekaýany gark eden filme tomaşa edip gördüňizmi? Daş-töwerekdäki ses bilen bu meseleler geçmişe öwrüldi. Sesi deňleşdirýär, her jikme-jigi dartyşsyz eşitmäge mümkinçilik berýär. Bu diňe bir umumy ses tejribäňizi gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, göni otagyňyza has hakyky kino tejribesini getirýär.

Dolbi Atmos: Sesdäki ynkylap

Dolbi Atmos düşünjesi

Dolbi Atmos, ses – beýiklige täze ölçeg goşýan daş-töwerekdäki ses tehnologiýasynda öňe bökmekdir. Her sesi belli bir gürleýjä daňmak däl-de, aýratyn bir zat hökmünde görýär. Obýekt merkezleşdirilen bu çemeleşme, her sesi takyk üç ölçegli giňişlikde, şol sanda ýerüsti giňişlikde ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär, mümkin boldugyça hakykata ýakyn ses gurşawyny döredýär.

Dolby Atmos

Mysal getireliň. Bir filmde ýagyş sahnasyna tomaşa edýärsiňiz diýeliň. Dolbi Atmos bilen, töweregiňize we hatda üstüňizden ýagyş damjalaryny, tüweleýiň gözüne düşen ýaly eşidersiňiz. Dolby Atmos bilen ses gaty takyk we hakyky ýaly.

DTS: X – Sesi azat ediji

DTS: X açýar

DTS: X, Dolbi Atmos ýaly, obýekte esaslanýan daş ses tehnologiýasy. Emma has çeýeligi hödürleýär. Specificörite gürleýjileri talap etmeýär; tersine, bar bolan gürleýjilere uýgunlaşýar. Simpleönekeý stereo ulgamyňyz bolsun ýa-da doly hukukly teatr ulgamy bolsun, DTS: X hrustal aýdyň, çuňňur ses tejribesini bermegi wada berýär.

DTS bilen tejribe: X.

DTS: X bilen, tizlikli ýaryş awtoulagynyň gykylygy seniň öňüňden geçýän ýaly bolar. Ora-da tokaýyň içinden geçip barýan ýaly tokaý sahnasynda ýapraklaryň gykylygyny eşidersiň. Diňe eşitmek däl, ses duýgusy hakda.

Dolbi Atmos bilen DTS-iň deňeşdirilişi: X.

Gurnama talaplary

“Dolby Atmos”, ýokarky ses effektini döretmek üçin potolokdan sesi çykaryp bilýän käbir gürleýjileri ýa-da ses panellerini talap edýär. Munuň tersine, DTS: X islendik ses çykaryjy konfigurasiýasy bilen işleýär we täze ses enjamlaryna maýa goýmak islemeýänler üçin has amatly saýlaw bolýar.

Mazmuny

Dolby Atmos, häzirki wagtda Netflix we Amazon Prime Video ýaly birnäçe film, oýun we akym hyzmatlary bilen Atmos mümkinçilikli ses hödürleýän has giňişleýin mazmun goldawyna eýe. Başga bir tarapdan, DTS: X mazmuny häzirki wagtda az ýaýrasa-da, çalt çekilýär.

Çykyş

Dolbi Atmos we DTS: X çuňňur gurşaw ses ses tejribelerini hödürleýär. Şeýle-de bolsa, “Dolby Atmos” dik kanallaryň kömegi bilen has täsirli ses tejribe bermekde birneme artykmaçlyga eýe bolup biler. Şeýle-de bolsa, DTS: X has çeýe gürleýjiniň konfigurasiýasy bilen öwezini dolýar.

Netije

“Dolby Atmos” bilen “DTS: X” -ni saýlamaga gezek gelende, bularyň hemmesi şahsy zerurlyklaryňyza we sazlamalaryňyza bagly. Deňi-taýy bolmadyk, doly çuňňur ses tejribesini isleýän we utgaşykly gürleýjilere maýa goýmaga garşy däl bolsaňyz, Dolbi Atmos siziň saýlamagyňyz mümkin. Specificöne belli bir gürleýjini gurnamagyň zerurlygy bolmazdan ýokary hilli daş-töweregi ses bilen üpjün edip biljek ulgamy isleseňiz, DTS: X has laýyk bolup biler.

Sorag-jogap

  • Dolby Atmos ýa-da DTS: X üçin gürleýjilerimi täzelemelimi?
  • “Dolby Atmos” üçin dik kanallar üçin ses iberip bilýän gürleýjileri täzelemeli ýa-da goşmaly bolmagyňyz mümkin. Şeýle-de bolsa, DTS: X bar bolan daş-töweregi ses konfigurasiýasy bilen işlemek üçin döredildi.
  • Haýsy has gowusy, Dolbi Atmos ýa-da DTS: X?
  • Iki ulgamyňam artykmaçlyklary bar. “Dolby Atmos” dik kanallar bilen ýokary hilli çuňňur tejribe hödürleýär, ýöne ýörite gürleýjileri talap edýär. DTS: X, çeýeligi üpjün edýär we islendik gürleýjini gurmak bilen işläp biler.
  • Dolby Atmos ýa-da DTS: X mazmunyny nireden tapyp bilerin?
  • Netflix, Amazon Prime Video we Disney + ýaly dürli akym hyzmatlary Dolby Atmos mümkinçilikli mazmuny hödürleýär. DTS: X üçin, Blu-ray disklerde mazmun tapyp bilersiňiz, has köp akym hyzmatlary goldaw goşýar.
  • Öý teatr ulgamymda Dolbi Atmos we DTS: X bolup bilermi?
  • Hawa, häzirki zaman AV kabul edijileriniň ikisi hem formaty goldaýar. Şeýle-de bolsa, ikisindenem gowulaşmak üçin iki formatyň talaplaryna laýyk gelýän gürleýjiniň konfigurasiýasy bolmaly.
  • Dolby Atmos ýa-da DTS: X üçin täze AV kabul ediji gerekmi?
  • Hökmany däl. Şeýle-de bolsa, bu tehnologiýalardan doly peýdalanmak üçin AV kabul edijiňiz olary goldamalydyr.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri