“Onukon” sanly gijeki görüş gerimi: Giňişleýin syn

Gowy yşyklandyryş sebäpli ajaýyp surata düşmek üçin göreşip gördüňizmi? Adaty gijeki görüş enjamlaryny gaty uly ýa-da gymmat görýärsiňizmi? Hawa bolsa, ýeke dälsiňiz. “Onukon” sanly gijeki görüş optiki görnüşi, gije atyş pudagynda öwrülişikli çözgüt.

Giriş

“Onukon” sanly gijeki görüş gerimi: Giňişleýin synIkinji jahan urşy döwründe gijeki görüş tehnologiýasy peýda bolansoň, köp pudaklarda aýrylmaz gural boldy. Bu ugurda öňdebaryjylardan biri bolan onukon, ýokary hilli, elýeterli gijeki görüş enjamlaryny öndürmekde öňdebaryjydyr.

Tüpeňli ýerlerde gijeki görüşiň ähmiýeti

Gijeki görüş tehnologiýasy adam işjeňliginiň köp ugurlaryny, esasanam aw we taktiki amallary özgertdi.

Gije aw

Gijeki awyň hezilini kim halamaýar? Emma dogry enjam bolmasa, bu kyn mesele bolup biler. Ine, gijeki görüş çäkleri girýär.

Taktiki amaly

Gijeki görüş tehnologiýasy diňe bir aw üçin däl, eýsem taktiki ýagdaýlar üçinem gaty täsirli. Ol hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň we harby işgärleriniň ýaraglarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

Önümiň gözden geçirilişi: “onukon” sanly gijeki görüş çäkleri

“Onukon” sanly gijeki görüş gerimi: Giňişleýin synIndi bolsa görkezişimiziň ýyldyzyna – “onukon sanly gijeki görüş meýdany” -na gelýäris.

Esasy aýratynlyklary

Imageokary surat çözgüdi, gurlan IR yşyklandyryjy we ş.m. ýaly köp aýratynlyklara eýe.

Jikme-jik aýratynlyklar

Performanceukon çäkleri öndürijilik aýratynlyklary barada aýdylanda-da ýeňil däl.

“Onukon” sanly gijeki görüş çägine çuňňur syn

Geliň, bu ynkylap enjamyny jikme-jik gözden geçireliň.

Optiki aýratynlyklar

“Onukon” sanly gijeki görüş gerimi: Giňişleýin syn“Onukon” çäginiň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, täsirli optiki öndürijiligi.

Batareýanyň ömri

Enjamyň batareýasynyň ömri, ulanyjynyň tejribesini döredip ýa-da bozup biljek iň möhüm faktor. Yukukonyň bu kynçylygy nähili çözýändigini göreliň.

Ulanyş aňsatlygy

Gowy tüpeň ulanmak aňsat bolmaly, onukony ulanmak nähili aňsat?

Güýç

Tüpeň satyn alanyňyzda çydamlylyk ýene bir möhüm tarapdyr.

“Yukon” sanly gijeki görüş meýdany bäsdeşler bilen deňeşdirilende

“Onukon” sanly gijeki görüş gerimi: Giňişleýin synBazarda gijeki görüş mümkinçilikleri bar bolsa, “onukon” bäsdeşlerine nädip garşy çykýar?

Esasy meňzeşlikler

“Onukonyň” beýleki tüpeň ýaraglary bilen umumylyklary bar.

Esasy tapawutlar

Elbetde, tüpeňleriň hemmesi deň derejede döredilenok. Yukukony tapawutlandyrýan zat şu.

“Onukon” sanly gijeki görüş meýdanynyň oňaýly taraplary

“Yukon Digital Night Vision Scope” beýleki önümler ýaly köp artykmaçlyga eýe bolsa-da, güýçli we gowşak taraplary bar.

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri