Dyrnagy giňeltmek we modellemek üçin Polygel UV jeliniň jadysyny açmak

Giriş

Dyrnagyň uzalmagy

Dyrnagy giňeltmek we modellemek üçin Polygel UV jeliniň jadysyny açmakGöz öňüne getiriň: moda magazineurnalynyň üstünden barýarsyňyz we ajaýyp owadan, uzyn we ýalpyldawuk dyrnaklary görkezýän bir modeli görýärsiňiz. Mesmerized, şol bir effekti nädip gazanyp boljakdygyna haýran. Sen ýeke dälsiň. Dyrnak uzatmalarynyň meşhurlygy ep-esli artyp, gözellik pudagynda möhüm orny eýeledi.

Näme üçin Poligel UV jelini saýlaň?

Emma, ​​näme üçin dyrnagy giňeltmek deňziniň arasynda Poligel UV jeli saýlamaly? Gözellik dünýäsini tupana öwüren bu ynkylap önümi hakda aýdanymyzda, habarly boluň.

Poligel UV Gel hakda has giňişleýin maglumat

Poligel UV jeli näme?

Poligel UV Gel, dyrnagy giňeltmek üçin öwrülişik önümidir. Emma beýlekilerden näme tapawutlandyrýar? Munuň bilen üýtgeşik zat näme? Akril we gaty jelde iň gowularyny hödürleýän dyrnak sungaty dünýäsiniň super gibridini hasaplaň.

Poligel UV jeliniň esasy bölekleri

Oligomerleriň we monomerleriň garyndysyndan ýasalan, kärdeşlerine garanyňda has ýeňil, güýçli we çeýe. Mundan başga-da, köplenç akril jelleri bilen bilelikde gidýän güýçli ysy ýok, bu gaty gowy!

Poligeli ulanmagyň artykmaçlyklary

Applicationönekeý anketa

Dyrnagy giňeltmek we modellemek üçin Polygel UV jeliniň jadysyny açmakGel dyrnagyny uzaltmak üçin ýadaw prosesi başdan geçiren bolsaňyz, aňsat dem alyň. Poligel UV jelini ulanmak ajaýyp prosesdir. UV şöhlesiniň aşagynda bejermäge taýyn bolýançaňyz, kynçylyksyz we aňsat amaly ýerine ýetirýär.

Deňi-taýy bolmadyk güýç we çeýeligi

Möhüm wakanyň arasynda dyrnagyňyzy uzaltdyňyzmy? Poligel bilen bu meseleler geçmişe öwrüldi. Bu önüm duýdansyz şowsuzlyk töwekgelçiligini azaldyp, güýç we çeýeligiň deňsiz-taýsyz utgaşmasyny üpjün edýär.

Lighteňil agram

Güýçlidigine garamazdan, Poligel geň galdyryjy derejede ýeňil bolup galýar. Adaty giňeltmeleriň agyrlygyny ýatdan çykaryň. Polimerizasiýa edilenden soň, Poligel dyrnaklaryňyza edil bir bölegi ýaly tebigy görünýär.

Çydamlylyk we netijelilik

Uzak dowam etjek ideýany gowy görýärsiňiz, ýöne bahasy barada alada edýärsiňizmi? Poligel ýeňiş. Onuň çydamly düzümi uzak hyzmat ediş möhletini üpjün edýär, salona baryp görmegiň ýygylygyny azaldýar we netijede puluňyzy tygşytlaýar.

Dyrnagy uzaltmak üçin Poligel UV jelini beýleki jeller bilen deňeşdirmek

Poligel vs akril

Dyrnagy giňeltmek we modellemek üçin Polygel UV jeliniň jadysyny açmakAkril dyrnaklary uzaltmak üçin köpden bäri meşhurlyk gazandy, ýöne Poligeli näme tapawutlandyrýar? Akril materiallar güýçli, ýöne döwük bolup biler, Poligel bolsa ýokary çeýeligi hödürleýär. Mundan başga-da, güýçli yslaryň ýoklugy poligeli ulanmagy has ýakymly edýär.

Poligel vs gaty jel

Gaty gel başga bir umumy bäsdeşdir. Birneme çeýeligi bar bolsa-da, Poligel güýç we çydamlylyk taýdan ýeňýär. Mundan başga-da, poligeli ulanmak prosesi has ýönekeý we az bulaşyk.

Poly gel UV jelini nädip ulanmaly

Arza bermezden ozal taýýarlyk

Dyrnagy giňeltmek we modellemek üçin Polygel UV jeliniň jadysyny açmakPoly Gel UV jeliňizden has köp peýdalanmak üçin dyrnaklaryňyzy taýýarlamak gaty möhümdir. Dyrnaklaryňyzy arassalaň we süpüriň, soňra jeliň gowy ýapyşmagyny üpjün etmek üçin suwsuzlandyryjy primer ulanyň.

Arza bermek prosesi

Giriş prosesi ýönekeý: jeli paýlaň, dyrnagyňyza oklaň we gerekli görnüş beriň. Önüme bolan bu gözegçilik tekiz we hatda gatlak döredýär.

Tamamlamak

Ahyrynda jeli UV ýa-da LED çyranyň aşagynda bejeriň, dyrnak faýly bilen gerekli şekilde emele getiriň we ýalpyldawuk, professional öwüşgin üçin ýokarky palto çalyň. Voila! Poligel UV gel dyrnak giňeltmeleriniň ajaýyp toplumyny aldyňyz.

Poligeli ulananyňyzdan soň dyrnaklara ideg

Seresaplyk maslahatlary

Dyrnagy giňeltmek we modellemek üçin Polygel UV jeliniň jadysyny açmakGiňeldişleriňiziň daşky görnüşini saklamak üçin elleriňizi çygly saklaň we himiki maddalardan gaça duruň. Çekişleriň ýa-da zeperleriň bardygyny yzygiderli barlaň we zerur bolsa abatlamak üçin hünärmen bilen habarlaşyň.

Ygtybarly aýyrmak

Giňeldişler bilen hoşlaşmagyň wagty gelende, howpsuz aýyrmagy saýlaň. Munuň üçin jeliň ýüzüni süpürmeli, aseton ergininde nemlendirmeli we galyndylary seresaplylyk bilen aýyrmaly.

Poligel UV jeli: Karar

Poligel UV Gel köp artykmaçlygy bolan häzirki zaman önümidir. Özboluşly güýç, çeýeligi we ulanylyş aňsatlygy ony dünýäniň iň gowy dyrnak uzatmalarynyň birine öwürýär.

Sorag-jogap

  • Poligel näçe wagt dowam eder? Poligel, adatça dyrnagyň ösmegine we dyrnaklara ideg endiklerine baglylykda gaýtadan örtülmezden 3-4 hepde öň dowam edýär.
  • Poligel UV jelini ulanmak ygtybarlymy? Hawa, dogry we ygtybarly ulanylanda, Polygel UV jeli dyrnagyň uzalmagy üçin howpsuzdyr.
  • Poligel UV jelini öýde ulanyp bolarmy? Elbetde! Iň oňat netijeler üçin dogry gurallar we sabyr bilen professional programma maslahat berilse-de, öýde Polygel UV Gel ulanyp bilersiňiz.
  • Poligel UV jeli tebigy dyrnaklara zeper ýetirermi? , Ok, poligel UV jeli dogry ulanylanda we aýrylanda tebigy dyrnaklara zyýan bermez. Şeýle-de bolsa, dyrnaklaryňyza programmalaryň arasynda arakesme bermek gaty möhümdir.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri