Ahyrky syn: Kemping gezelençleriniň täsinliklerini öwrenmek

Giriş

Ahyrky syn: Kemping gezelençleriniň täsinliklerini öwrenmekGezelenç tejribäňizi indiki derejä çykarmaga taýynmy? Daşarda tejribeli adam bolsaňyz ýa-da ýabany tebigata girseňizem, bir zat anyk: iş üçin zerur gurallar gerek. Lager düşegi, açyk howada täze iň gowy dostuňyz. Lageriň gören zatlaryna, näme üçin birine mätäçdigiňize we zerurlyklaryňyz üçin iň gowusyny nädip saýlamalydygyna göz aýlalyň.

Lager näme?

Dynç alyş arçasy, açyk howada höwesjeňler üçin döredilen amatly, ykjam guraldyr. Bu Şweýsariýa goşunynyň pyçagy ýaly!

Dürli arra görnüşleri

Kempir armaturalary eplenmek, ýaý we jübüt arra ýaly köp dürli görnüşde bolýar. Hersiniň öz artykmaçlyklary we ideal goşundylary bar – kiçi şahalary çalt kesmekden başlap, uly surnallar bilen işlemek.

Lageriň anatomiýasy

Lager arçasy, adatça netijelilik we howpsuzlyk üçin tutawaçdan we pyçakdan durýar. Käbir modellerde ygtybarly işlemek we aňsat saklamak üçin gulplama mehanizmi bar.

Näme üçin kempir arra gerek?

Ahyrky syn: Kemping gezelençleriniň täsinliklerini öwrenmekIne, bir zat: açyk dynç almak üçin kempir arçasy.

Dynç alyşyň peýdalary

Ykjam, ýeňil we köptaraply, kempir arçalary islendik kempir ýa-da sumka saparynyň möhüm bölegi. Agaç kesmek, ýoly arassalamak ýa-da gaçybatalga gurmagyň nähili aňsatdygyny göz öňüne getiriň!

Pyýada gezelenç etmek üçin umumy mümkinçilikler

Agaç çapmakdan başlap, nahar bişirmek we ş.m. – Lagerdäki armatura köpugurly guraldyr. Indiki gezek ýabany ýerde öz tagtyňyzy döretmek nähili bolar?

Iň gowy kemping görenini nädip saýlamaly

Ahyrky syn: Kemping gezelençleriniň täsinliklerini öwrenmekIň oňat kempir arrasyny saýlamak, dogry deňagramlylygy tapmakdyr.

Dynç alyşyny satyn alanyňyzda nämä üns bermeli

Ölçegi we agramy

Araba göçme bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin ululygy we agramy möhümdir. Milesadyňyzdan çykarmaň, ýabany ýere birnäçe kilometre baranyňyzda her unsiýa hasaplanýar.

Pyçak materialy we dizaýny

Çydamly, ýiti we täsirli pyçak gözläň. Poslamaýan polat ýaly pos çydamly material artykmaçlykdyr. Pyçagyň dizaýny – göni ýa-da egrilen, dişleriň sany hem onuň kesiş ukybyna täsir edýär.

Amatly tutawaç

Amatlylyk möhümdir. Gowy tutawaç tutmak, el ýadawlygyny azaltmak üçin amatly bolar we çygly şertlerde-de süýşmez.

Görmek üçin iň oňat tejribe

Ahyrky syn: Kemping gezelençleriniň täsinliklerini öwrenmekYzygiderli arassalamak, wagtynda ýitileşdirmek we dogry saklamak arraňyzy uzak ýyllap ajaýyp görnüşde saklar.

Daşky höwesjeňler üçin iň gowy kemping

Bazarda dürli zerurlyklara we býudjetlere laýyk gelýän köp sanly kempir arçalary bar. Daşky höwesjeňleriň arasynda halanýanlaryň käbirine göz aýlalyň.

Netije

Şol ýerde lageriň gören täsinliklerine ýol görkeziji bar. Daşary ýurtdaky kempir syýahatyna ýa-da maşgala düşelgesine taýynlyk görýärsiňizmi, ýokary hilli kempir arkaýyn, ökünmersiňiz. Oýunyňyzy ýabany ýerde düzmäge taýynmy?

Soraglar we jogaplar

  • 1. Haýsy görnüşi saýlamak has gowudyr? Saýlan arra, aýratyn zerurlyklaryňyza bagly. Sawaý ýaýlary uly surnallar üçin ajaýyp, bukulýan arra we jübü zynjyrlary götermek we kiçi işler üçin ajaýyp.
  • 2. Lagerdäki arra nädip ideg etmeli? Pyçagy her gezek ulananyňyzdan soň arassalaň, zerur bolsa ýitileň we gury ýerde saklaň.
  • 3. Dynç alyşda arra hakykatdanam zerurmy? Arra düýbünden zerur bolmasa-da, odun kesmek ýa-da aşa köp ýollary arassalamak ýaly köp işi aňsatlaşdyryp biler.
  • 4. Lagerdäki arçany beýleki açyk çärelerde ulanyp bolarmy? Hawa, lager arçalary köp taraply we gezelenç, aw we hatda bagçylyk ýaly dürli çärelerde ulanylyp bilner!
  • 5. lager lagerini nädip saýlamaly? Göçme üçin ululygy we agramy, pyçak materialy we öndürijilik üçin dizaýn ýaly faktorlary göz öňünde tutuň, rahatlyk we howpsuzlyk üçin işlediň.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri