Yzky goldaw we rahatlyk üçin iň oňat kempir oturgyçlaryna doly syn

Indiki açyk kempir syýahatyňyzy, howly panjaraňyzy ýa-da kenarda bir gün meýilleşdirýän bolsaňyz, gowy kempir oturgyjy möhüm zat. Justöne bu diňe bir kempir oturgyjy däl, rahatlygyň, çydamlylygyň we arka goldawyň ajaýyp kombinasiýasyny isleýärsiňiz. Şeýlelik bilen, iň gowularyny tapmak üçin kempir oturgyçlary dünýäsine çümeliň.

Dogry kempir oturgyjyny saýlamagyň ähmiýeti

Dogry kempir oturgyjyny saýlamak, açyk howada uly üýtgeşiklik döredip biler. Şonuň üçin:

Rahatlyk şa

Oturan oturgyçda otuň üstünde oturyp gördüňizmi? Hawa bolsa, rahatlygyň nähili möhümdigini bilýärsiňiz. Gowy kempir oturgyjy, açyk howada rahatlyksyz wagt geçirmäge mümkinçilik berýär.

Yzky goldaw: Ylalaşmaň

Gereksiz streslerden gaça durmak üçin dogry arka goldawy zerurdyr. Uzak ýöräniňizden soň dynç alýarsyňyzmy ýa-da diňe bir kitapdan lezzet alýarsyňyzmy, oňat goldawly oturgyç hemişe rahatlygy üpjün edýär.

Yzky goldaw we rahatlyk bilen iň gowy 3 kempir oturgyjy

Iň oňat kempir oturgyjyny saýlamak aňsat iş däl, ýöne size habar berdik. Aşakda ajaýyp arka goldawyny we rahatlygyny hödürleýän iň oňat kempir oturgyçlary üçin iň gowy 3 saýlamamyz bar.

ALPS alpinizm King Kong kemping başlygy

Çydamlylygy we amatlylygy bilen tanalýan King Kong saýlamagyň iň ýokary nokadydyr. Düzülip bilinýän goltuklary, goldaýan arkany hödürleýär we 800 funt sterlinge çenli güýçli.

ALPS alpinizm King Kong kemping başlygynyň artykmaçlyklary

Aýratyn arka goldawy
Çydamly dizaýn
loadokary ýük göterijiligi

ALPS alpinizm King Kong kemping başlygynyň kemçilikleri

Beýleki modellerden has agyr
Daşamak has kyn

Kempir oturgyjy Helinox Gün ýaşmagy

Göçme manysyna baha berýänler üçin “Helinox Sunset” kempir oturgyjy ajaýyp saýlawdyr. Lighteňil, ýöne çydamly we ajaýyp arka we boý goldawyny üpjün edýär.

“Helinox Sunset” kempir oturgyjynyň artykmaçlyklary

Ultraportable
Iň ýokary goldaw üçin ýokary arka
Çydamly dizaýn

“Helinox Sunset” kempir oturgyjynyň kemçilikleri

Pes agramlylygy
Biraz durnuksyz bolup biler

Kempir başlygy Kijaro Dual Lock Portable Kemping we Sport

Kijaro goşa gulplama kempiri goşmaça durnuklylyk we goldaw üçin özboluşly goşa gulplama ulgamyny hödürleýär. Iň ýokary rahatlyk üçin ýumşak kellesi we oturgyç ýassygy bar.

Kijaro goşa gulplama kempiriniň peýdalary

Durnuklylyk üçin goşa gulplama ulgamy
Amatly dizaýn
Köp reňk wariantlary

Kijaro goşa gulplama kempiriniň kemçilikleri

götermek has agyr
Has gowy saklama opsiýalaryny üpjün edip biler

Iň soňky kararymyz

Arka goldaw we rahatlyk üçin iň oňat kempir oturgyçlary barada aýdylanda, ýokary derejeli goldawy we berkligi sebäpli ALPS alpinizm King Kong kemping oturgyjy sanawyň başynda durýar. Şeýle-de bolsa, göterip bilmek möhüm bolsa, “Helinox Sunset” kempir oturgyjyny göz öňünde tutmalydyrys. Durnuklylygyň we rahatlygyň utgaşmasy üçin “Kijaro Dual Lock” kempir oturgyjy ajaýyp saýlawdyr.

Lagerdäki oturgyçda siziň üçin iň möhümini göz öňünde tutmak möhümdir. Ykjamlyk? Güýç? Yzky goldaw? Ileri tutýan zatlaryňyzy kesgitläniňizden soň, dogry oturgyjy saýlamak has aňsatlaşýar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

  • Kempir oturgyjynda näme üçin arka goldawy möhüm?
  • Yzky goldaw kempir oturgyjynda möhümdir, sebäbi uzak wagtlap oturanyňyzda arka agyrysynyň we rahatsyzlygyň öňüni alyp biler.
  • Haýsy kempir oturgyjy iň çydamly?
  • ALPS alpinizm King Kong kemping oturgyjy, ajaýyp berkligi we ýokary ýük göterijiligi bilen tanalýar.
  • “Helinox Sunset” kempir oturgyjyny götermek aňsatmy?
  • Hawa, “Helinox Sunset Camping” oturgyjy ýeňil we götermegi aňsatlaşdyrýan ykjam ululykda bukulýar.
  • Kijaro goşa gulplama kempiri durnuklylygy üpjün edýärmi?
  • Hawa, Kijaro goşa gulplama kempiriniň ajaýyp durnuklylygy üpjün edýän özboluşly goşa gulplama ulgamy bar.
  • Bu kempir oturgyçlary, açyk howanyň ähli görnüşleri üçin amatlymy?
  • Hawa, bu kempir oturgyçlary köptaraply we dürli açyk çärelere, kempingden we balyk tutmakdan başlap, sport çärelerine we kenara syýahatlara laýyk gelýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri