Sowuk howa maşklary üçin dogry esasy gatlagy saýlamak: Giňişleýin syn

Giriş: Esasy gatlaklar näme üçin zerur?

Esasy gatlaklar, şeýlemi? Bize hakykatdanam gerekmi? Gysga jogap: Hawa! Esasanam sowuk howada gezelenç edýän bolsaňyz. Çyglylygy dolandyrmak, ýylylygy saklamak we sowuk şertlerde rahatlyk bermek üçin zerurdyr. Let’söne geliň bu meselä birneme çuňňur seredeliň.

Esasy gatlaklar: Gahrymançylyk hakda eşidilmedik

Garly daga çykmaga ýa-da gyş gezelençine taýynlanýandygyňyzy göz öňüne getiriň. Esasy gatlagyňyz deriňize ýapyşýan iň ýakyn ýoldaşyňyz bolar. Näme üçin? Sebäbi ilkinji nobatda temperaturany kadalaşdyrmak we çyglylygy aýyrmak üçin jogapkärdir.

Bazar: Görnüş

Dogry esasy gatlagy saýlamak, otda iňňe tapmak ýalydyr. Markalaryň, materiallaryň, agramlaryň we aýratynlyklaryň köp sanlysyny gözden geçirmeli bolarsyňyz. Emma gorkmaň, gadyrly başdan geçiriji! Bu gollanma size habarly karar bermek üçin zerur zatlaryň hemmesini berer.

Iň ýokary markalary deňeşdirmek

Qualityokary hilli esasy gatlaklar barada aýdylanda, göz öňünde tutmaly birnäçe uly oýunçy bar.

“Patagonia Capilene Air” satyn alyň

“Capilene Air” kurtkasy, çaýhanany ýok etmek we rahatlygy üpjün etmek üçin döredilen üznüksiz 3D gurluşy bilen tapawutlanýar. Merino ýüň bilen gaýtadan işlenen poliesteriň garyndysy netijesinde ajaýyp izolýasiýa we dem alyş mümkinçiligini üpjün edýär.

“Smartwool” -dan esasy gatlak Merino 250

“Smartwool” -yň “Merino 250” esasy gatlagy 100% merino ýüň gurluşygy bilen bahalandyrylýar. Bu element diňe bir ýokary izolýasiýa bilen çäklenmän, tebigy ýagdaýda mikroblara we yslara çydamlydyr.

Armor ColdGear Armor Compression Padded Tank Top

Sintetiki materiallary halaýanlar üçin “Armour’s ColdGear” -yň sowuklyga çydamly formasy meşhur. Ultra ýyly içki gatlagy we tekiz, çalt guradýan iki gatly matasy bar.

Esasy gatlagy saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly faktorlar

Her esasy gatlagyň özboluşly aýratynlyklary bar, ýöne saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly birnäçe uniwersal faktor bar.

Material: Tebigy vs. Sintetiki

Tebigy we sintetiki materiallaryň arasynda tapawut barmy? Elbetde! Merino ýüň ýaly tebigy materiallar ajaýyp izolýasiýa we yslara garşy aýratynlyklary bilen tanalýar. Sintetiki materiallar, köplenç has çydamly, çalt guradýan we tygşytly.

Agramy: ýeňil, orta ýa-da agyrmy?

Bu ýagdaýda agram esasy gatlagyň galyňlygyny we ýylylygyny aňladýar. Lightagtylyk opsiýalary orta we ýokary intensiwlik üçin amatly, orta we agyr görnüşler sowuk şertler we pes intensiwlik çäreleri üçin amatlydyr.

Fit: Snug, ýöne gaty berk däl

Gowy esasy gatlak ikinji deri ýaly bolmaly. Heatylylygy we çygly çyglylygy saklamak üçin ýeterlik derejede berk bolmaly, ýöne hereket azatlygyna ýol bermeli.

Netije: çözgüdiňizi düzmek

Sowuk howa çäreleri üçin dogry esasy gatlagy saýlamak “iň gowusyny” tapmak däl. bazardaky önüm. Islegleriňizi kesgitlemek we olara laýyk gelýän önüm tapmak hakda.

“Patagonia” -dan bökdençsiz gurluşyk bolsun, “Smartwool” -dan merino kämilligi ýa-da “Under Armor” -dan sintetiki ussatlyk bolsun, rahatlygy, ýylylygy we çyglylygy dolandyrmagyň esasy ýörelgeleri bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Sorag-jogap

 • .
 • Esasy gatlagy özi geýip bilerinmi?
  Jogap: Hawa, elbetde! Esasy gatlaklary orta şertlerde ýa-da sowuk howada beýleki gatlaklarda ýeke özi geýip bolýar.
 • Esasy gatlaklar berk bolmalymy?
  Jogap: Esasy gatlaklar gysylmaly, ýöne gaty berk däl. Çyglylygy ýok etmek we bedeniň ýylylygyny saklamak üçin ýeterlik ýakyn bolmaly.
 • Esasy paltanyň ömri näçe?
  Jogap: Dogry ideg bilen ýokary hilli palto yzygiderli ulanmagyň birnäçe möwsümini dowam etmeli. Bu material we ulanylyş ýygylygy ýaly faktorlara bagly.
 • Sintetiki ýa-da tebigy esasy gatlagy saýlamalymy?
  Jogap: Bu siziň islegiňize bagly. Sintetiki gatlaklar çydamly we çalt guraýar, merino ýüň ýaly tebigy gatlaklar ýokary ýylylygy we ys garşylygyny üpjün edýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri