Kempir üçin dogry panjara saýlamak: Gaz ýa-da kömür

Çadyryň hakyky tejribesi, panjarasyz doly däl. Aöne gaz bilen kömür kempiriniň arasynda nädip saýlamaly? Okaň, açyk çekeleşikli ýoldaşlarym, bu ýakymly jedeliň tokaýyna çuňňur aralaşanymyzda!

Giňişleýin deňeşdirme

Esasy esaslar

Gözlegiňizde iki sany esasy panjara duş gelen bolsaňyz gerek: gaz we kömür. Geliň, bir salym yza gaýdyp, kempiriň bu iki möhüm elementine göz aýlalyň.

Gaz panjaralary

Propan ýa-da tebigy gaz bilen ýangyç bolan bu panjurlar, köp sanly düşelgelerde özüni görkezdi. Weber Q1000 Suwuk Propan Griliniň görkezişi ýaly, aňsat ulanylýan elektron otlamak we sazlap bolýan ýanýan klapan bilen amatlylygy we gözegçiligi hödürleýär.

Kömür grilleri

Ah, nusgawy saýlaw. Weber Original Kettle 22-Inch Kömür Gril ýaly kömür grilleri, ýyldyzlaryň aşagyndaky düşelge bilen baglanyşdyryp bolmajak tüsse tagamyny hödürlemek bilen içimizdäki adaty duýgyny döredýär.

Tagam synagy: Gaz kömür bilen

Tagam faktory

Gaz bilen kömür grilleriniň arasyndaky esasy tapawut tagamdyr. Lagerde ýatdan çykmajak tüsse ysy ýadyňyzdamy? Bu kömür griliniň goly. Heyöne, bu siziň zadyňyz däl bolsa, gaz griliniň bitarap tagamy siziň zadyňyz bolup biler.

Atylylygy dolandyrmak: Kim has gyzgyn?

Gaz grilleri: Çalt we yzygiderli

“Coleman RoadTrip 285 Portable Stand-Up Propane Gril” ýaly gaz panjaralary, çalt gyzmagy we yzygiderli temperatura gözegçiligi bilen meşhurdyr. “Tur we git” görnüşli adam bolsaň, kempir, bu panjara täze iň gowy dostuňyz bolup biler.

Kömür grilleri: Haýal we durnukly ýeňişler

Kömür grilleri, beýleki tarapdan, gyzdyrmak üçin wagt sarp edýär. Şeýle-de bolsa, temperatura ýetenlerinden soň, gaz kärdeşlerinden has ýokary temperatura ýetip bilerler we olary biftekleri grilleşdirmek üçin ideal edip bilerler. Uly gril meýdany we sazlanyp bilinýän ýylylygy bilen Royal Gourmet CC1830F kömür panjara munuň ajaýyp mysalydyr.

Göçme manyda gürleşeliň

Gaz panjaralary: Lighteňil we ykjam

Gaz panjaralary has ýeňil we has ykjam bolýar, bu bolsa ýeňil syýahat etmegi halaýan lagerçiler üçin ajaýyp saýlaw bolýar. Ajaýyp saýlaw, ýokary täsirli dizaýny, aýaklary we tutawaçlary bilen “Char-Broil Grill2Go X200 Portable TRU-Infragyzyl Suwuk Propan Gaz Gril”.

Kömür grilleri: Agyr, ýöne muňa mynasypmy?

Kömür panjaralary köplenç has agyr we has köp bolýar. Şeýle-de bolsa, “Weber Go-Anywhere Charcoal Grill” ýaly ykjam görnüşler hem göterijiligi, hem-de isleýän tüsse tagamyňyzy hödürleýär.

Çykdajylary deňeşdirmek: Gaz vs kömür

Başlangyç bahasy we tehniki hyzmaty

Öňdäki çykdajylar barada aýdylanda, kömür grilleri köplenç ýeňilýär. Şeýle-de bolsa, ýangyç çykdajylarynyň arzanlygy we tehniki hyzmatyň has aňsat bolmagy sebäpli uzak wagtlap gaz panjaralary has tygşytly bolup biler.

Jemleýji karar: Gaz kömür bilen

Gaz we kömür panjaralaryny saýlanyňyzda, kemping stiliňize, tagam islegleriňize, býudjetiňize we göterip boljak zerurlyklaryňyza degişlidir. Amatlylyk we gözegçilik isleýärsiňizmi? Gaz saýlaň. Adaty tüsse tagamyny isleýärsiňiz we biraz goşmaça işe garşy dälsiňizmi? Kömür panjarasy siziň islegiňiz bolup biler.

Sorag-jogap

  •  
  •  
  •  
  •  
  • ýangyç çykdajylaryny arzanlatmak we aňsat hyzmat etmek.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri