Göçme kempir peçleri: haýsysy size laýyk?

Indiki başdan geçirmeleriňiz üçin haýsysyny saýlamalydygyňyzy bilmeýän kempir ot ýakýan çölde özüňizi ýitireniňizi gördüňizmi? Tejribeli kempir bolsaňyz ýa-da ilkinji gezek daşary çykyp başlasaňyz, dogry kempir peçini saýlamak gaty kyn mesele bolup biler. Gorkma! Karar bermek işiňizi has aňsatlaşdyrarys.

Bazar ýolbaşçylaryna syn

Kemping üçin “Coleman Gas Burner”

Koleman açyk enjamlar pudagynda abraýly at, kempingdäki gaz ýangyjy onuň abraýynyň subutnamasydyr. Iki ot ýakýan bu ot, ýylylygyň intensiwligine doly gözegçilik edýär, islän zadyňyzy bişirmegi aňsatlaşdyrýar, biftek bolsun ýa-da dogramaly ýumurtga.

Ot ýakýan ulgam MSR WindBurner şahsy peç

“MSR WindBurner” şemalyň öwüsýän we howa şertlerini öňünden aýdyp bolmajak ýerlere gidýän başdan geçirmeler üçin niýetlenendir. Ykjam, täsirli we toplumlaýyn aşhana gap-gaçlary bilen ygtybarly, ýel geçirmeýän öndürijilik berýär.

Kemping üçin “Jetboil” fleş bişirmek ulgamy

Jetboil Flash tizligi we amatlylygy bilen buýsanýar. Iki minutdan az wagtyň içinde gaýnag suw, aňsat, ýönekeý we täsirli ulgam isleýän minimalistler üçin iň esasy saýlama bolýar.

Iň oňat warianty tapmak

Göz öňünde tutmaly faktorlar

Iň oňat kempir peçleri ýok, diňe size laýyk. Ine, göz öňünde tutmaly zatlar:

Dynç alyş stiliňiz nähili?

Eger ätiýaçlyk gaplaýan bolsaňyz, ýeňil, ykjam ojak gerek bolar. Awtoulag bilen syýahat edýän bolsaňyz, agram meselesi bolmaz we has köp aýratynlygy bolan has uly modelleri saýlap bilersiňiz.

Nahar bişirmek zerurlygy

Gaýnap duran suw ýaly ýönekeý meseleler üçin ykjam bir ot ýakýan ot ýakylýar. Has çylşyrymly tagamlary bişirmek isleseňiz, köp ot ýakýan bu hile eder.

Bahasy we gymmaty

Bahalar faktor, ýöne çydamlylyk, netijelilik we ýangyç bahasy hem möhümdir. Bu gün arzan, uzak möhletde gymmat bolup biler!

Çuňňur çümüň

Lager üçin “Coleman” gaz ojagy: gözden geçirmäge has ýakyn

Täsirli 20,000 BTU ýyladyş güýji bilen, “Coleman” ot ýakýan dürli bişirmek meselelerini ýerine ýetirip biler. Aýrylyp bilinýän pan bilen gelýär we PerfectFlow tehnologiýasy, hatda sowuk howada-da yzygiderli ýylylygy üpjün edýär.

MSR WindBurner: beýiklikdäki başdangeçirijiler üçin

“WindBurner” agyr howa şertlerinde işlemek üçin niýetlenendir. Onuň şöhle saçýan we ýapyk ýel geçirmeýän dizaýny, suwy çalt gaýnatmaga we kyn şertlerde nahar bişirmäge mümkinçilik berýär.

Jetboil Flash: çalt amatlylyk

Jetboil Flash, 1 litrlik küýzesi we FluxRing tehnologiýasy bilen derrew suw gaýnatmaga mümkinçilik berýän tizlige ünsi jemleýär. Ykjam we ýeňil dizaýny ony minimalistler üçin iň gowy ýoldaş edýär.

Iň soňky karary bermek

Biziň kararymyz

Bu ot ýakýanlaryň hersinde özboluşly bir zat bar. “Coleman” gaz ojagy, lagerde dürli-dürli we has köp nahar bişirmek üçin amatlydyr. MSR WindBurner beýik belentliklere we howa şertlerine garşy durmak ukyby bilen şöhle saçar. Jetboil Flash barada aýdylanda bolsa, tizligi we amatlylygy bilen tapawutlanýar. Netijede, siziň saýlamagyňyz kemping stiliňize we nahar bişirmek zerurlygyňyza bagly bolar.

Roadolda urmaga taýynmy?

Kempir otlary, açyk enjamlaryňyzyň möhüm bölegi. Sowuk gijelerde gyzgyn iýmit we ýyly içgi bermek arkaly kempir tejribäňizi artdyrýarlar. Akylly saýlaň we kempir peçiňiz geljekdäki başdan geçirmeleriňizde wepaly ýoldaş bolar.

Göçme kempir peçleri barada iň köp berilýän soraglara gysgaça göz aýlalyň.

 • Bu ot ýakýanlar haýsy ýangyç ulanýarlar?
  Dynç alýanlaryň köpüsi propany ulanýarlar, ýöne MSR WindBurner we Jetboil Flash ýaly käbir modeller izobutan propany ulanýarlar.
 • Bu ot ýakýanlar ýel geçirmeýärmi?
  Üç ot ýakýanlaryň hemmesi şemally şertlerde gowy işleýär, ýöne MSR WindBurner güýçli şemallarda gowy işlemek üçin ýörite döredildi.
 • Bu ot ýakýanlaryň agramy näçeräk?
  Koleman kemping gaz ot ýakýan iň agyr, agramy 12 kilo. “Jetboil Flash” -iň agramy takmynan 13,1 unsiýa, “MSR WindBurner” -iň agramy bolsa takmynan 15,5 unsiýa.
 •  
 • Haýsy ýangyç has ýangyç tygşytlaýar?
  MSR WindBurner we Jetboil Flash, toplumlaýyn gap-gaç dizaýny sebäpli gaty ýangyç tygşytlaýar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri