Gijeki uky üçin dogry kempir ýassygyny nädip saýlamaly

Dynç alyşda iň oňat ýassyk ýassygyny saýlamak, rahatlygy we gijeki uky gowy üpjün etmek üçin möhüm mesele. Bu giňişleýin gollanma, zerurlyklaryňyza laýyk ýassyk ýasamaga kömek eder. Başlalyň!

Kempir ýassygynyň ähmiýetine düşünmek

Näme üçin kempir ýassygy gerek?

“Näme üçin kempir ýassygy gerek?” Diýip pikir edýän bolmagyňyz mümkin. Diňe eşigimi ýygnap bilemokmy? & Quot; Emma bu ýönekeý däl. Dynç alýan ýassyk, boýnuňyza we kelläňize dogry goldaw berýär, togalanan kurtka üpjün edip bilmeýär. Dynç alýan ýassyk, dynçsyz gijäniň we dynç almagyň we başga bir başdan geçirme gününe taýynlygyň arasyndaky tapawut bolup biler.

Erbet ýassykyň täsiri

Nädogry ýassyk ýassygy saýlamak, boýnuň berkligine, kelle agyrylaryna we hiliniň pesligine sebäp bolup biler. Dynç alyşyň boýnuň agyrysyny bejermek däl-de, tebigatdan lezzet almakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Kempir ýassyklarynyň dürli görnüşleriniň derňewi

Çişýän ýassyklar

“Eros Pillow Ultralight” -a çykmak üçin deňiz ýaly çişirilen ýassyklar ýeňil bolany üçin meşhur. Şeýle-de bolsa, käbir syýahatçylaryň isleýşi ýaly goldaw berip bilmezler.

Gysylýan ýassyklar

Term-a-dynç gysylýan syýahat ýassyk ýaly gysylýan ýassyklar ajaýyp rahatlyk we goldaw berýär. Köpük we sintetiki süýümler ýaly materiallar bilen doldurylýar, olary has öýli duýýar.

Gibrid ýassyklar

NEMO Fillo ýaly gibrid ýassyklar iň gowy häsiýetleri birleşdirýär – ýumşak material bilen gurşalan çişiriji ýadro bar. Adatça, çişirilýän görnüşlerden has köp goldaw berýär.

Size laýyk ýassyk tapmak

Ölçegi we agramy

Eger ätiýaçlykçy bolsaňyz, Eros-a çykmak üçin deňiz ýaly ýeňil, ykjam ýassyk. Caröne awtoulagda düşelge gursaňyz, “Therm-a-Rest Compressible” ýaly has uly we has amatly wariant has amatly bolup biler.

Material we rahatlyk

Deriňiz bilen gatnaşyga girjek materiallara üns beriň. Mysal üçin, gaty ýumşak pagta örtügi bilen TETON sport lageri ýassygy, rahatlyga baha berýänler üçin zerur zat bolup biler.

Izolýasiýa we ýylylyk

Sowuk şertlerde düşelge gurýan bolsaňyz, “Exped Air Pillow UL” ýaly gowy izolirlenen ýassyk.

Güýç

Çadyr ýassygy üçin çydamlylyk möhümdir. NEMO we Sea to Summit ýaly markalar çydamlylygy bilen bellidir.

Dynç alyş ýeriňizden has köp peýdalanyň

Haýsy kempir ýassyklaryny saýlasaňyzam, onuň aladasyny ýadyňyzdan çykarmaň. Uzak ömrüni üpjün etmek üçin arassa, gurak we dogry saklaň.

Göz öňünde tutmaly iň gowy 5 kempir ýassyklary

Eros ýassygy Ultralight

Lighteňil we ykjam ululygy bilen tanalýan bu ýassyk, sumka üçin amatly.

Term-a-dynç gysylýan syýahat ýassyk

Bu ýassyk, ajaýyp goldaw we rahatlygy üpjün edýär we awtoulag düşelgeleri üçin amatly bolýar.

NEMO Fillo

NEMO Fillo dürli kemping stillerine laýyklygy we goldawy birleşdirýär.

TETON sport lageri ýassygy

Cottonumşak pagta örtügi bilen, TETON ýassygy rahatlygy hemme zatdan ileri tutýar.

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri