Gan akymynyň gowulaşmagy üçin gysyş berkitmeleriniň peýdalaryny açmak

Giriş: Ylym bilen modany birleşdirmek

Fitnes, moda ýa-da ikisine-de giren bolsaňyz, gysyş aýaklarynyň meşhurlygynyň artandygyny gören bolsaňyz gerek. Theyöne olar diňe moda beýanymy ýa-da stiliň aňyrsynda ylym barmy? Bu gün perdäni galdyryp, gysyş aýaklary we aýlanyş üçin bolup biljek peýdalary baradaky hakykaty açarys.

Gysyş legenleri näme?

Peýdalaryna girmezden ozal, gysyş aýaklarynyň nämedigini kesgitläliň. Gysyş aýakgaplary, aýlanyşygy höweslendirmek üçin aýaklaryňyza ýumşak basyş edýän berkitmeleriň bir görnüşidir. Sport we fitnesden başlap lukmançylyk ýaly dürli ugurlarda ulanylýar.

Gysyş aýaklarynyň hereket mehanizmi

Gysyş leggleri ýönekeý prinsipde işleýär – gutardylan gysyş. Diýmek, iň uly gysyş derejesi topukda gazanylýar we aýagyňyzy ýokary galdyranyňyzda kem-kemden azalýar. Thisöne bu siziň gan akmagyňyz üçin nämäni aňladýar?

Gan aýlanyşyna täsiri

Aýlanyş ulgamymyz çylşyrymly ulgamdyr we onuň kadaly işlemegine kömek edip biljek islendik zadyň ep-esli peýdasy bar. Ynha, gysyş leggleri oýnaýar.

Wenozyň gowulaşmagy

Gysyş aýaklarynyň esasy wezipesi wenozyň gaýdyp gelmegini, ýagny ýüregiň gan akmagyny gowulandyrmakdyr. Aýaklaryň damarlaryna basyş edýärler, şeýlelik bilen diametrini peseldýärler we gan aýlanyş tizligini ýokarlandyrýarlar.

Üýtgeşik markalar: SKINS we 2XU

SKINS we 2XU ýaly markalar gysyş leggings pudagynda öňdebaryjydyr. SKINS, ylmy taýdan subut edilen gradient gysyşy bilen tanalýar we 2XU güýçli, ýöne çeýe gysyş önümleri bilen meşhurdyr.

Aýlanyşdan başga peýdalar

Gysyş aýaklarynyň täsinlikleri gowulaşan aýlanyşda durmaýar. Bu ýerde öwrenmek üçin birnäçe goşmaça peýdalar bar.

Myşsa ýadawlygynyň peselmegi

Gysyş aýaklaryny geýeniňizde gan aýlanyşygyň gowulaşmagy myşsalaryň ýadawlygynyň peselmegine sebäp bolup biler. Diýmek, has güýçli türgenleşip we has çalt dikeldip bilersiňiz.

Çuň damar trombozynyň töwekgelçiligini azaltmak

Çuň damar trombozy (DVT), aýaklaryň çuň damarlarynda gan damarlarynyň emele gelmegi bilen häsiýetlendirilýän çynlakaý ýagdaýdyr. Gysyş aýaklary, has gowy gan aýlanyşyny öňe sürmek bilen DVT howpuny azaldyp biler.

Sykyş ýazgylaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly faktorlar

Gysyş aýaklaryny saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar.

Fit we rahatlyk

Gysyş aýaklarynyň peýdalary, laýyk gelmese ýa-da amatly bolmasa, peýdasy bolmaz. Dogry ululygyna we matanyň dem alýandygyna göz ýetiriň.

Gysyş derejesi

Comphli gysyş aýaklary deň derejede döredilenok. Käbirleri beýlekilerden has gysyş hödürleýär. Islegleriňize baglylykda dürli derejeli gysyş gerek bolup biler.

Netije: gysyş leggleri garaşylýanlara laýyk gelýärmi?

Görşümiz ýaly, gysyş leggleri gowulaşan aýlanyşdan başga-da köp peýdany hödürleýär. Ylym bilen modany birleşdirip, geýeniň saglygyna ep-esli peýdalar getirýär. Öz öndürijiligiňizi gowulaşdyrmak isleýän sportçy ýa-da aýak problemalary üçin rahatlyk gözleýän adam bolsun, gysyş aýaklary diňe size gerek bolup biler.

Sorag-jogap

 •  
 • gysyş aýaklaryny näçe wagt geýmeli?
  Ulanyş maksadyna bagly. Türgenleşikler üçin, dikeldiş üçin türgenleşik wagtynda we soň geýip bolýar. Lukmançylyk maksatly, lukmanyňyzyň maslahatlaryny ýerine ýetirmek iň gowusydyr.
 • Günüň dowamynda gysyş aýakgaplaryny geýip bilerinmi?
  Hawa, günüň dowamynda gysyş aýakgaplaryny geýip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ýatmazdan ozal olary aýyrmak maslahat berilýär.
 • Gysyş aýakgaplary üçin maslahat berilýän markalar haýsylar?
  SKINS we 2XU gysyş aýaklary üçin iň oňat maslahat berilýän markalaryň ikisidir.
 •  
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri