Doly gollanma: Täze başlanlar üçin iň oňat 10 gezelenç enjamy

Pyýada gezelenç, başdan geçirmeler duýgusyny, tebigat bilen aragatnaşygy we ýatdan çykmajak ýatlamalary wada berýän ýönekeý söz. Ilkinji açyk kempir syýahatyna gitmäge taýyn, ýöne näme gaplamaly? Aloneeke gezelenç edýäňizmi ýa-da ýakynlaryňyz bilen, dogry enjamlar tejribäňiziň üstünlikleriniň ýa-da şowsuzlygynyň arasynda tapawut döredip biler. Worryöne alada etme – biz size kömek etmek üçin geldik. Geliň, täze başlanlar üçin iň möhüm on sany ätiýaçlyk enjamyna çümeliň.

Dogry gezelenç enjamlarynyň ähmiýeti

“Erbet howa, diňe erbet eşik ýaly zat ýok” diýen sözleri eşitdiňizmi? Ajaýyp açyk howada bu has takyk bolup bilmez. Dogry esbap geýmek diňe bir amatsyz howa şertlerinden goraman, eýsem rahatlygyňyzy we umumy gezelenç tejribäňizi hem ýokarlandyrýar.

Modanyň üstünde işlemek

Pyýada ýörelgeleri barada aýdylanda, funksiýa çalmak stili. Iň “instagrammable” çadyr ýagyşy başaryp bilmese, size kän peýdasy degmez. Şonuň üçin enjam saýlanyňyzda ilki bilen amaly hakda pikir ediň.

Çadyr: Koleman Sundome çadyry

Näme üçin zerur?

Çadyr wagtlaýyn jaýyňyz bolup hyzmat edýär. Ol sizi amatsyz howa şertlerinden, mör-möjeklerden goraýar we gizlinligi üpjün edýär.

Coleman Sundome çadyrlaryna syn

Iň ýokary hili we çydamlylygy bilen tanalýan “Coleman Sundome” çadyry hökmany enjamlar sanawymyzda iň ýokary orny eýeleýär. Gurmak aňsat, giň we çydamly mata dürli howa şertlerine garşy durmak üçin niýetlenendir.

Leepatýan halta: TETON Sport Selsius XXL ýatylýan halta

Näme üçin zerur?

Sleepingatýan halta sowuk gijelerde rahatlyk we ýylylyk hödürleýär. Krowatyňyzy ýanyňyz bilen alyp giden ýaly!

TETON Sports Celsius XXL uky haltasyna syn

TETON Sport Selsius XXL hakyky üstünlik. Onuň ýumşak içki örtügi we sahy ölçegleri öý ýaly rahatlygy üpjün edýär, täsirli izolýasiýa aýazly gijelerde-de ýyly bolmagyňyzy üpjün edýär.

Kempir üçin gaz peç: Koleman gaz peç

Näme üçin zerur?

Gaz bişirmek üçin peç bişirmek we gaýnag suw üçin möhümdir. Tebigatyň beýikliginden lezzet alýan wagtyňyz gyzgyn nahardan lezzet almagyň açarydyr.

Koleman gaz peçine syn

Ygtybarlylygy we ulanylyşy aňsatlygy bilen tanalýan “Coleman” gaz diapazony, islendik ýerde, islän wagtyňyz nahar bişirmäge mümkinçilik berýär. Düzülip bilinýän ot ýakýanlar, ýönekeý naharlar üçin hem takyk gözegçiligi üpjün edýär.

Suw arassalaýjy: LifeStraw şahsy suw süzgüji

Näme üçin zerur?

Arassa agyz suwy gezelençde sagdyn bolmak üçin möhümdir. Suw arassalaýjy, ýerleşýän ýeriňize garamazdan howpsuz agyz suwuna elýeterliligi üpjün edýär.

LifeStraw Şahsy suw süzgüçine syn

Ykjam, ýöne güýçli, LifeStraw Şahsy suw süzgüji, suwdan gelýän bakteriýalaryň 99,9999% -ini aýryp biler. Arassa suw çeşmeleri çäkli bolanda bu halas ediji.

Ilkinji kömek enjamy: 1 sany ilkinji kömek enjamy Şweýsariýa Howpsuz

Näme üçin zerur?

Garaşylmadyk hadysalar bolup biler we ilkinji kömek enjamy möhüm howpsuzlyk çäresidir. Ownuk şikesler üçin zerur ilkinji kömek enjamlary bilen üpjün edýär.

Şweýsariýa Howpsuz 1 kömek kömeginden 2-sine syn

1-nji kömek kömegi toplumynda Şweýsariýanyň “Howpsuz 2” lukmançylyk we halas ediş enjamlary bilen üpjün edilýär, islendik ýagdaýa taýyn bolmagyňyzy üpjün edýär.

Sanawda faralar (Gara göwher tegelek farasy), aýakgaplar (Merrell Moab 2 Mid WP), kempir oturgyjy (KingCamp Heavy Duty Polat Folding oturgyç), multitool (Leatherman Wave +) we sowadyjy (YETI) ýaly zerur zatlar bar. ) Tundra 45). Campöne ýadyňyzdan çykarmaň, kemping diňe bir zerur enjamlar bilen çäklenmän, eýsem başdan geçirmeler we tebigata hormat goýmak ruhy bilen baglanyşyklydyr.

Size näme päsgel berýär? Diş enjamyňyzy gaplaň, dostlaryňyza jaň ediň we ýüregiňizde we kalbyňyzda yz galdyrjak syýahata başlaň.

Sorag-jogap

 • TETON Sport Selsi XXL.
 • “Coleman” gaz peçini täze başlanlar üçin ulanmak aňsatmy?
  Hawa, “Coleman” gaz peçleri ýönekeý we ulanyjy üçin amatly dizaýny bilen tanalýar we täze başlanlar üçin ajaýyp saýlaw bolýar.
 • Näme üçin suw arassalaýjy zerur?
  LifeStraw şahsy suw süzgüji ýaly suw arassalaýjy, gezelençde sagdyn bolmak üçin möhüm bolan arassa agyz suwuna elýeterliligi üpjün edýär.
 • lenta we gyssagly halas ediş zatlary.
 • Pyýada aýakgaplary zerurmy?
  Hawa, Merrell Moab 2 Mid WP ýaly gowy gezelenç aýakgaplary goldaw berýär, deň däl ýerlerde aýaklaryňyzy goraýar we çekiş tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri