Milwaukee 2731-20 Tegelek syn syn: Kesiji güýç we takyklyk

Giriş

Milwaukee 2731-20 Tegelek syn syn: Kesiji güýç we takyklykHalyçylyga gezek gelende, tegelek arra ýaly az gural gerek. Theöne bazardaky köp sanly marka we model bilen, özüňize laýyk birini nädip saýlap bilersiňiz? Bu giňişleýin gözden geçirilişde, Milwaukee 2731-20 Tegelek Saw dünýäsine çümeris we gözleýän guralyňyzyň bardygyny göreris. Başlalyň!

Milwaukee 2731-20: umumy syn

Marka: Milwauki mirasy

Milwaukee onlarça ýyl bäri hil we ygtybarlylyk bilen manydaşdyr. Hünärmenlerden başlap, gurnakçylara çenli gurallary halaýanlara öwrüldi. Milwaukee 2731-20 tegelek görnüşini görnükli görnükli edýän zat näme?

Aýratynlyklary we aýratynlyklary

Kuwwat

POWERSTATE ™ çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan bu arra, 5000 RPM kesiş tizligini hödürleýär. Iň kyn tokaýlary kesmek ýeterlik, şeýlemi?

Agram we dizaýn

Agramy bary-ýogy 7,5 funt, ergonomiki dizaýn bu guraly ulanmagy amatly edýär. Kim günüň dowamynda agyr arra götermek isleýär?

Akkumulýator batareýasy

“Milwaukee 2731-20” M18 ™ REDLITHIUM ™ batareýalary bilen utgaşykly bolup, iş wagtynyň has köp bolmagyny we zarýadyň has köp azalmagyny üpjün edýär. Bu hemmeleriň isleýän zady dälmi?

Milwaukee 2731-20-i bäsdeşler bilen deňeşdirmek

DeWalt DCS570B garşy

Milwaukiniň çep pyçak dizaýny, DeWaltyň sag pyçakly çemeleşmesinden tapawutlylykda görnükliligi ýokarlandyrýar. Poweröne güýç hakda näme? Milwaukee DeWalt-yň 4900 aýlawy bilen deňeşdirilende 5000 aýlawda DeWalt-dan üstün çykýar.

Makita XSS02Z garşy

Agramy taýdan Milwaukiniň 7,5 funty Makitanyň 8,3 funt bilen deňeşdirilende has ýeňil görnüşe öwrülýär. Ujypsyzja tapawut, ýöne günüň dowamynda göze ilýär, şeýlemi?

Netijelere baha bermek

Dolandyryş

Milwaukee 2731-20 Tegelek syn syn: Kesiji güýç we takyklykEllik ýaly gabat gelýär we manevr ýag ýaly tekiz. Arçanyň şeýle tebigy bolup biljekdigini kim pikir ederdi?

Takyklyk we aşa takyklyk

Düzülip bilinýän rampa we takyk kesiş çyzygy bilen ýalňyşlyklar geçmişe öwrüldi. Kämillikler üçin arzuw hasyl bolýar, şeýlemi?

Güýç

Milwaukiden çydamly gurluşyk bilen, bu arra dowamly ýaly görünýär. Maýa goýummy ýa-da başga bir gural, näme pikir edýärsiňiz?

Üstünlikleri we kemçilikleri

oňaýly taraplary

  • Güýçli hereketlendiriji
  • Lighteňil dizaýn
  • Uzak dowamly batareýa

Minuslar

  • Bahalar käbir alternatiwalardan has ýokary bolup biler
  • Diňe ýalaňaç gural hökmünde elýeterli

Netije

Milwaukee 2731-20 tegelek arra güýç, takyklyk we rahatlygy bir ýumşak dizaýna birleşdirýär. Bu diňe bir gural däl; hiline maýa goýumdyr. Hünärmenlerden başlap, gobbiistlere çenli, bu arra gözleýän hyzmatdaşyňyz bolup biler. Agaç ussatlygyny indiki derejä çykarmaga taýynmy?

Sorag-jogap

  • S: Milwaukee 2731-20 täze başlanlar üçin amatlymy? J: Elbetde, ulanyjy üçin amatly dizaýn ony täze başlanlar üçin ideal edýär.
  • S: Bu arra bilen beýleki batareýalary ulanyp bilerinmi? J: Iň amatly öndürijilik üçin Milwaukiden M18 ™ REDLITHIUM ™ batareýalaryny ulanmak iň gowusydyr.
  • S: Kepillik näme? J: Milwaukee size rahatlyk bermek üçin 5 ýyllyk çäkli gural kepilligini hödürleýär.
  • S: Pyçagy çalyşmak aňsatmy? J: Hawa, gurallary az pyçak çalyşmak ulgamy bilen gelýär, bu prosesi çalt we kynçylyksyz edýär.
  • S: Milwaukee 2731-20 nireden satyn alyp bilerin? J: Esasy enjam dükanlarynda we onlaýn satyjylarda tapyp bilersiňiz.
You may also like...