Giňişleýin howpsuzlyk üçin iň oňat 10 gözegçilik ulgamy

Öýüňiz mukaddes ýerdir. Howöne bu näderejede ygtybarly? Çozýanlardan goraýarsyňyzmy ýa-da diňe gowulyga umyt edýärsiňizmi? Tehnologiýanyň gowy we erbet adamlar bilen dostlaşan döwründe, iň gymmatly ýeriňizi goramak üçin ulanmak akyllydyr. Öýüňiz üçin hemmetaraplaýyn howpsuzlygy üpjün edip biljek iň gowy 10 öý wideo gözegçilik ulgamyny öwreneliň.

Öý wideo gözegçiliginiň näme üçin möhümdigi

Ruhy rahatlyk

Giňişleýin howpsuzlyk üçin iň oňat 10 gözegçilik ulgamyÖýüňiziň howpsuzlygy barada alada etmän dynç alşa gitmegi göz öňüne getiriň. Ygtybarly CCTV ulgamy bilen, öýüňiziň hemişe gözegçilik astyndadygyny bilip, wagtyňyzy lezzet alyp bilersiňiz.

Jenaýatyň öňüni almak

Käwagt diňe görünýän kameranyň bolmagy, girýänleriň öňüni almak üçin ýeterlikdir. Hiç wagt uklamaýan, bolup geçýän zatlara hemişe gözegçilik edýän hüşgär goňşy ýaly.

CCTV ulgamyny saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly aýratynlyklar

Simsiz vs Simli

Gurmak aňsat simsiz ulgamy ýa-da has durnukly baglanyşygy üpjün edip bilýän simli ulgamy has gowy görýärsiňizmi? Bu amatlylyk bilen ygtybarlylygyň arasyndaky söweş.

Kameranyň hili

Jikme-jiklikleri görüp bilmeýän bolsaňyz, howpsuzlygyň näme peýdasy bar? 720p bilen 1080p arasyndaky tapawut, hüjümçini kesgitlemek üçin möhüm bolup biler.

Iň gowy 10 öý wideo gözegçilik ulgamy

Oorapyk kamera rozetkasy

Giňişleýin howpsuzlyk üçin iň oňat 10 gözegçilik ulgamyHD wideo, iki taraplaýyn ses we gijeki görüş bilen içerde ulanmak üçin ajaýyp. Öýüňize bir jübüt bürgüt gözleri ýaly.

Arlo 3 töweregi

“Arlo Pro 3” içerde we daşarda ulanmak üçin çeýeligi hödürleýär. Bu, bary-ýogy bir teňňäniň bahasy üçin hünärmen goragçy ýaly.

Üzük çyrasy kamerasy

Göz gamaşdyryjy baýguşy gözüňi gamaşdyrýan göz bilen göz öňüne getir. “Ring Floodlight Cam” hereket datçikleri bilen hödürleýän zady.

Deňeşdirme: “Nest Cam Indoor vs Arlo Pro 3”

– Içindäki höwürtge kamerasy: Içerki gözegçilik üçin amatly, açyk howada ulanmak üçin amatly däl.
– Arlo Pro 3: Köpugurly we ýapyk we açyk gurşaw üçin amatly.
Bu ýerdäki saýlaw, iň goragly ýeriňizi kesgitlemek ýaly ýönekeý bolup biler.

Paýhasly kompaniýa

Işlemegine zyýan bermeýän býudjet görnüşi. Ykdysady gözegçi hökmünde pikir ediň.

Miganie XT2

Batareýany tygşytly ulanmak Blink XT2-ni ajaýyp uzak möhletli gözegçilik ediji edýär. Gözegçilik kameralary bilen gurşalan marafon ylgaýjysyna meňzeýär.

Kanar “hemmesi bir”

Bu ulgam wideo gözegçiligini howanyň hiline gözegçilik bilen birleşdirýär. Bu diňe bir öýüňize gözegçilik etmek däl; bu siziň abadanlygyňyz hakda.

Lorex 4K Ultra HD

4K durulykda, dürbüli goragçy bar ýaly.

ADT öý howpsuzlygy kameralary

Barlanylan ygtybarlylygy bilen belli marka. Käwagt bu ugurda tejribeli oýunçy saýlamak akylly karar.

“SimpleSafe” kamerasy

“SimpliSafe” ýönekeý, gönümel öý wideo gözegçilik çözgütlerini hödürläp, öz adyna laýyk gelýär.

Yufikam E.

Bir ýyllyk batareýanyň ömri bilen, EufyCam E deňsiz-taýsyz çydamlylygy hödürleýär. Bu hiç wagt dynç almaýan hüşgär howpsuzlyk işgäri ýaly.

Netije

Giňişleýin howpsuzlyk üçin iň oňat 10 gözegçilik ulgamyÖý wideo gözegçilik ulgamyna maýa goýmak gorky hakda däl-de, rahatlyk hakda. Bu aňsat ýyrtyjy we akylly baýguşyň arasyndaky saýlaw. Duýduryşly “Nest Cam Indoor” -dan “EufyCam E” -e çenli saýlamak bilen, her bir zerurlyk we býudjet üçin çözgüt bar.

Öý howpsuzlygyňyzy gözegçilikde saklamaga taýynmy? Haýsy ulgam ünsüňizi çekdi? Howpsuzlygy ileri tutalyň.

Sorag-jogap

 • S: Bu ulgamlary özüm gurup bilerinmi?
  J: mentionedokarda agzalan ulgamlaryň köpüsi özüňiz gurmagy teklip edýär, käbirleri hatda ädimme-ädim görkezme berýär.
 • S: Býudjetde bolsam näme etmeli?
  J: Wyze Cam Pan ýaly opsiýalar pul üçin uly baha hödürleýär.
 • S: Bu kameralar gije işleýärmi?
  J: Hawa, iň oňat modelleriň köpüsinde gijeki görüş bar.
 • S: Ulgamy telefonymdan dolandyryp bilerinmi?
  J: Döwrebap ulgamlaryň köpüsi öý howpsuzlygyna gözegçilik we dolandyryş üçin ykjam programmalary hödürleýär.
 • S: Gizlinlik meselesi näme?
  J: Iň oňat markalaryň köpüsinde berk gizlinlik ýörelgeleri bar we maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak üçin aýratynlyklar hödürlenýär.
You may also like...